‘วันครู’ เน้นย้ำให้ครูภาคภูมิใจในภารกิจการพัฒนาคน

โดย
| |
อ่าน : 1,334

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเนื่องในวันครูประจำปี 2557 “เฉลิมพระเกียรติพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” โดยเน้นย้ำให้ครูได้ภาคภูมิใจในภารกิจการพัฒนาคน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการจัดงาน เฉลิมพระเกียรติพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 58 ประจำปี 2557 จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดที่ โรงแรมทวินโลตัสจังหวัดนครศรีธรรมราช มี ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล ประธานคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 คณะครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การศึกษาเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน การจัดการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ สามาถรผลักดันให้เกิดการพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่พึงประสงค์ได้นั้นต้องอาศัยครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนในทุกๆ ด้าน วิชาชีพครู หรือ วิชาชีพทางการศึกษา จึงเป็นวิชาชีพของคนดี คนเก่งในสังคม

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครู เป็นอาชีพที่สังคมมีความคาดหวัง ที่จะให้เป็นต้นแบบทางคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักธรรมในการครองตน และประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ การดำรงชีวิตของครูสามารถชี้นำสังคมไปในทางที่เหมาะสม ดังนั้น ครูจึงต้องฝึกตนเองให้มีความชำนาญทั้งในวิชาความรู้ วิธีสอน และต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่รักและเคารพของทุกคน มีความเมตตากรุณา ซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทนและเสียสละ เด็กจะได้เห็นและเข้าใจในคุณค่าของความดี รู้สึกประทับใจครู และยึดถือเป็นแบบอย่าง ส่งผลให้ภารกิจของครู คือ การให้การศึกษาเพื่อพัฒนา คน ให้เป็นมุนษย์ที่สมบูรณ์

ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา กล่าวว่า จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ ได้มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้แทนครูทั่วประเทศ เมื่อเดือน พฤษภาคม 2499 ให้พิจารณาให้มีการกำหนดให้มีวันครูขึ้น และได้กำหนดให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครู และกำหนดจัดงานวันครูครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2500 นับถึงปีนี้เป็นครั้งที่ 58

โดยปีนี้ ได้กำหนดสาระของการจัดงานว่า “เฉลิมพระเกียรติพระแม่ผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเจพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครู วิชาชีพครู เพื่อส่งเสริมความสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันครู ด้วยกิจกรรมต่าง เช่น การทำบุญตักบาตร การเจริญพระพุทธมนต์ พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรม คุรุสัมพันธ์ แข่งขันกีฬาเปตอง ราตรีคุรุสัมพันธ์ เป็นต้น กิจกรรมครั้งนี้มีบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม มากกว่า 1,000 คน

 

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ  จังหวัดงดเหล้าเข้าพรรษา  กรอกข้อมมูล  การนอนหลับเพียงพอ  การพนันรอบบ้านล้อมเมือง  ดื่มไม่ขับ  ภัยจากโรคอ้วน  ผู้ต้องขัง  เืถื่อน  รวมพลังเพื่อสังคม  เชื้อไม่กลายพันธุ์  งานแถลงข่าวการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปาก  ทีม I Smile  การแปรรูปอาหาร  น้ำมันทอดซ้ำ  แรงงานไทย  บริษัทเอเชียพรีซิซั่น จำกัด  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth การเงิน การบัญชี และพัสดุ การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผนงาน โครงการ  Rumble Strip  บันทึกข้อตกลง  ลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อ (เอ็นซีดี)  แก้ปัญหาสังคม  สมาคมหมออนามัย  รวมพลังขยับกาย สร้างสังคมไทยไร้พุง  สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ