คุมเข้ม 'อาหารโรงเรียน' หวังลดอ้วนให้เด็กไทย

โดย
| |
อ่าน : 6,952

"อธิบดีกรมอนามัย" เข้มกลางที่ประชุม เรื่อง การจัดการอาหารโรงเรียนประจำปี ครั้งที่ 2 สั่งทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญกับการจัดการอาหารให้เด็กนักเรียน หวังปรับปรุงโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพเด็ก และลดโรคอ้วนในเด็กนักเรียนและประชาชนไทยในอนาคต

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 57 ที่โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ แผนงานวิจัยอาหารและโภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (Food and Nutrition Policy for Health Promotion, FHP) สำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2 เรื่อง "การจัดการอาหารโรงเรียน"

ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2 ของแผนงาน FHP เรื่อง "การจัดการอาหารโรงเรียน" ว่า ถึงแม้ประเทศไทยจะมีโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม โครงการอาหารกลางวัน แต่การจัดการอาหาร โรงเรียน ยังมีทั้งโอกาสและความท้าทายอยู่เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆดังนั้น ประเทศไทยยังคงต้องการกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็ง และส่งเสริมนโยบายและกลยุทธ์ที่จะสนับสนุนให้กับกระทรวงสาธารณสุข และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้เด็กของเรารับมือกับการรับประทานอาหารที่ไม่หมาะสม และมีนิสัยการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน การจัดประชุมนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดี สำหรับผู้เข้าร่วมทุกคนที่จะมีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการ และการแก้ปัญหาในอนาคตที่พึงประสงค์ และมีความยั่งยืนในการบริหารจัดการอาหารโรงเรียนในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านต่อไป

ทางด้าน นพ.ภูษิต ประคองสาย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) กล่าวเสริมว่า การประชุมวิชาการประจำปีของแผนงาน FHP จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนที่สำคัญ สำหรับการเตรียมความพร้อมของการดำเนินการจัดการอาหารในโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในปี 2556-2557 นี้ และเชื่อมั่นว่า การประชุมครั้งนี้จะเป็นการสร้างโอกาสในการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย และทำให้เกิดการสนับสนุนการจัดการที่ดี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการแก้ไขปรับปรุงอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ และลดโรคอ้วนในเด็กนักเรียนและประชาชนไทยในอนาคต

ขณะที่ รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ภาวะโภชนาการเด็กและการจัดการอาหารโรงเรียน ว่า โรงเรียนเป็นสถาบันที่มีบทบาทสำคัญมากกับสุขภาวะของเด็ก การจัดการอาหารและสิ่งแวดล้อมอื่นในโรงเรียนมีอิทธิพลสูงต่อภาวะโภชนาการและนิสัยการกินของนักเรียน เช่น ในปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนที่จัดผลไม้ให้กับเด็กอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ มีความชุกของเด็กอ้วนน้อยกว่าโรงเรียนที่ไม่จัดผลไม้ และโรงเรียนที่ได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทเครื่องดื่มและขนม ในการทำกิจกรรมในโรงเรียน มีเด็กอ้วนเป็น 1.5 เท่าของโรงเรียนที่ไม่ได้รับทั้งนี้ หากต้องการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีโภชนาการสมวัย พร้อมสำหรับการพัฒนาสติปัญญาให้เต็มศักยภาพ โรงเรียนควรมีนโยบายสนับสนุนการกินอาหารชูสุขภาพ ควบคุมการตลาดของอาหาร ขนม และเครื่องดื่มที่มีไขมัน น้ำตาล หรือโซเดียมสูง และประสานความร่วมมือกับครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อความยั่งยืนของระบบจัดการอาหารที่มีคุณภาพ

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์

  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม