ปลุกพลังเยาวชน สู่วิถีแห่งความดี

โดย
| |
อ่าน : 4,499

สสส. เปิดค่าย “พลเมืองเยาวชนร่วมสร้างวิถีความดี” ต.หัวง้ม จ.เชียงราย เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน แสดงพลัง กระตุ้นต่อมอยากทำดี สร้างสังคมน่าอยู่ พร้อมร่วมประกาศปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เพื่อเด็กฯ ยึดหลัก 10 ประการ หล่อหลอมเด็กเปลี่ยนสังคมได้จริง

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ที่โรงเรียนป่าแดง ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สนับสนุนโดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ (ค่าย) “พลเมืองเยาวชนร่วมสร้างวิถีความดี” ระหว่างวันที่ 22-27 ตุลาคม 2556 โดยมีเด็กและเยาวชนตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายตำบลสุขภาวะ 137 แห่ง จากทั่วประเทศกว่า 400 คนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อหล่อหลอมสร้างความเป็นพลเมืองที่เป็นพละกำลังของชุมชนและของสังคม เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในทุกด้าน ทั้งนี้ ภายในงานมีการประกาศ “ปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ด้านการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน” เพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกัน

นายสมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการบริหารแผนสุขภาวะชุมชน สสส. กล่าวว่า ค่ายพลเมืองเยาวชนร่วมสร้างวิถีความดี ที่ จ.เชียงราย ถือเป็นพื้นที่ที่ได้จัดกิจกรรมเป็นครั้งที่ 2 เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้ขับเคลื่อนสังคมไทยให้น่าอยู่ ซึ่งถึงเวลาที่สังคมจะร่วมสนับสนุนการทำความดีให้เป็นวิถีของพลเมืองเยาวชน โดยผ่านการให้สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้ร่วมคิดร่วมสร้างกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ตนเอง และรวมตัวเป็น “เครือข่ายพลเมืองเยาวชนร่วมสร้างวิถีความดี” เพื่อร่วมทำให้สังคมไทยน่าอยู่ต่อไปในอนาคต ปัจจุบันเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ มีท้องถิ่นเป็นสมาชิกกว่า 2,000 แห่ง

นายวินัย เครื่องไชย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ผู้แทนพลเมืองคนหัวง้ม และคณะผู้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ค่าย “พลเมืองเยาวชนร่วมสร้างวิถีความดี” กล่าวว่า การสร้างสุขภาวะคนในชุมชนถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการให้ความสำคัญเด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ถือเป็นส่วนหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้ และเป็นสิ่งสำคัญทำให้พลเมืองในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมและพัฒนานโยบายสุขภาวะในกลุ่มเด็กและเยาวชน สำหรับกิจกรรมค่าย“พลเมืองเยาวชนร่วมสร้างวิถีความดี” ในครั้งนี้  มีกิจกรรมสำคัญจาก  “6 เมนูการทำความดี ซึ่งได้จากการถอดบทเรียนในการทำงาน ที่จะใช้ความดีเป็นตัวขับเคลื่อนงานร่วมกัน อาทิ วิถีพอเพียง คนดีมีอาชีพ วัฒนธรรมดีสร้างคนดี ฯลฯ

นายวินัย กล่าวต่อว่า สาระสำคัญของประกาศปฏิญญา เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนฯ ได้ยึดหลักในการปฏิบัติ 10 ประการ คือ 1.อปท. สนับสนุนและจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนประจำตำบล ให้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมของชุมชน2.สนับสนุนงบประมาณให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์ 3.เด็กและเยาวชนเข้าร่วมทุกกิจกรรมของชุมชน 4.สร้างนโยบายร่วมกับหน่วยงานบริการสุขภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพตั้งแต่ในครรภ์จนถึงวัยรุ่น 5.จัดทำพื้นที่สร้างสรรค์ หรือลานกิจกรรม อย่างน้อยตำบลละ 1 พื้นที่ 6.ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ จัดตั้งศูนย์คลายทุกข์เพื่อยุติความรุนแรงแก่เด็กและครอบครัว และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังความรุนแรง 7.สนับสนุนการจัดการศึกษาทางเลือกทั้งเด็กปกติและเด็กพิเศษ บูรณาการตามบริบทพื้นที่ 8.จัดตั้งกลไกขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะเด็กและเยาวชนทุกด้าน 9.ร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และ 10.จัดทำฐานข้อมูลเด็กและเยาวชน

 

 

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม