รพ.มหาสารคาม จัดงาน 'ถักทอสายใย ร้อยดวงใจดูแลผู้สูงอายุ'

โดย
| |
อ่าน : 1,699

รพ.มหาสารคาม จัดงาน 'ถักทอสายใย ร้อยดวงใจดูแลผู้สูงอายุ'

เนื่องจากปัจจุบันสังคมโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ดังที่สหประชาชาติระบุว่าในปี ค.ศ. 2000 มีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 10 และจะเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 21 ในปี ค.ศ. 2050 โดยอัตราการเพิ่มคิดเป็นร้อยละ 2 เช่นเดียวกับสังคมไทยที่กำลังเปลี่ยนไปสู่สังคมผู้สูงอายุแต่ต่างกันที่ผู้สูงอายุในสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในช่วงเวลาอันสั้น

สุนทร ยนต์ตระกูลนพ.สุนทร ยนต์ตระกูล ผอ.รพ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า โรงพยาบาลได้จัดกิจกรรม "ถักทอสายใย ร้อยดวงใจเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุ" ดูแลสุขภาพและส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุในเขตชุมชนเมือง โดยในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามก็เช่นเดียวกัน ปัจจุบันมีจำนวนผู้สูงอายุ 3,380 คน ที่ผ่านมามีการดำเนินการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการกล่าวคือ มีการจัดตั้งชมรมชื่อชมรมผู้สูงอายุ "ตักสิลานคร" มีสมาชิก 350 คน ในการทำงานของชมรมมีการประสานงานกับ รพ.มหาสารคาม ในการดูแลสุขภาพ โดยการตรวจสุขภาพเดือนละ 1 ครั้ง เมื่อเจ็บป่วยก็จะมีการส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

แต่กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ยังอยู่ในวงจำกัดเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นข้าราชการบำนาญที่มีสุขภาพดี ส่วนผู้สูงอายุซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของชุมชนที่เป็นกลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้ด้อยโอกาสยังไม่สามารถเข้าถึงกิจกรรมการดูแล ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง ดังนั้น รพ.มหาสารคาม จึงปรึกษาหารือกับแกนนำผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุตักสิลานคร ในการที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ให้ได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมครบทุกมิติ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเสมอภาค เท่าเทียม และทั่วถึงทุกคน

รพ.มหาสารคาม จัดงาน 'ถักทอสายใย ร้อยดวงใจดูแลผู้สูงอายุ'โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประกอบด้วยวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม สถาบันการศึกษาในเขตเทศ บาลเมืองมหาสารคาม อสม.เขตเมือง และเครือข่ายภูมิปัญญาพื้นบ้าน เป็นต้น ภายใต้ชื่อโครงการ "ถักทอสาย ใย ร้อยดวงใจเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุ" ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยรวม 6 กิจกรรม ที่สามารถบูรณาการบริบทครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม ขนบธรรม เนียมประเพณี เศรษฐกิจ และอื่นๆ มารวมไว้ในการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้สูงอายุทุกด้านอย่างเป็นรูปธรรมอันจะเกิดแก่ผู้สูงวัยและชุมชนได้สูงสุด

"ผู้สูงอายุทุกคนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 30 ชุมชน ของเราจะได้รับการค้นหาและคัดกรอง ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค โดยทีมงานและอาสาสมัครวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามทำการตรวจร่างกายผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดเส้นรอบเอว คำนวณค่าดัชนีมวลกาย ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจสุขภาพฟัน และการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุรวมถึงการสังเกตอาการทางจิต โดยมีการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย หอกระจายข่าว รวมถึงเดินประชาสัมพันธ์ตามแต่ละหลังคาเรือนที่มีผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง "เคาะประตูเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ" ทุกหลังคาเรือน ทุกเดือน โดยทีมงานโครงการและนักเรียนจิตอาสา อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) และผู้สูงอายุจิตอาสา เพื่อให้แน่ใจว่าผู้สูงอายุในชุมชนจะได้รับการบริการดังกล่าวอย่างทั่วถึง" ผอ.รพ.มหาสารคาม  กล่าว

ในด้านการส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุ รพ.ดำเนินโครงการ "พ่อใหญ่แม่ใหญ่สอนหลาน" ผู้สูงอายุที่มีองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านต่างๆ สามารถส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อนำไปถ่ายทอดสู่เด็กนักเรียนในโรงเรียนเพื่อดึงศักยภาพของผู้สูงอายุออกมาพัฒนาให้เกิดคุณค่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม พร้อมการสร้างสายใยสัมพันธ์ของระบบชุมชนระหว่างผู้สูงวัยกับเด็ก และเยาวชนให้แน่นแฟ้นและใกล้ชิดกันมากขึ้นเรื่อง: กิริยา กากแก้ว
ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม