'งดเหล้าเข้าพรรษา' วาระสำคัญจังหวัดอุบลราชธานี

โดย
| |
อ่าน : 2,269

การรณรงค์งดเหล้ายังคงเป็นเป้าหมาย และเป็นวาระสำคัญระดับประเทศสำหรับบ้านเรา ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้คนไทยที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดื่มหนักหันมาให้ความสำคัญกับการตระหนักผลกระทบหรือภัยน้ำเมา เพื่อเปลี่ยนความคิดพฤติกรรม และเป็นต้นแบบที่ดีให้ผู้คนในสังคม

'งดเหล้าเข้าพรรษา' วาระสำคัญจังหวัดอุบลราชธานี

จากการขับเคลื่อนทำงานต่อเนื่องของจังหวัดอุบลราชธานีในการสวนกระแสทุนนิยม เป็นผู้ใหญ่ในจังหวัดผู้มีนโยบายผลักดันลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับชาวอุบลราชธานีโดยเฉพาะเยาวชนในบ้านเมือง และเริ่มขยายมาเป็นวาระระดับจังหวัด สำหรับการเข้มงวดกฎหมายควบคุมน้ำเมาให้มากยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง

ผู้บริหารของจังหวัดนี้ตระหนักดีว่า การส่งเสริมให้คนเลิกพฤติกรรมนักดื่มนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆและมีอุปสรรคตลอดในการสร้างค่านิยมใหม่ ให้ฝังรากลึกลงในวิถีชีวิตของคนอุบลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่วัฒนธรรมบริโภคนิยมกำลังมอมเมาสังคม ผู้คนมักจะใช้สุรา เบียร์ สาโทในการสังสรรค์ น้ำเมาเป็นขวัญใจวงสังสรรค์ งานประเพณี

ปีนี้เป็นโอกาสอันดีที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดโครงการ "งดเหล้าเข้าพรรษามหากุศล" เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและโอกาสฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้า เพื่อเป็นการชวนองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้า และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดอุบลราชธานีเป็นหนึ่งในองค์กรที่ประกาศนโยบายงดเหล้าอย่างชัดเจน และร่วมรณรงค์เชิญชวนให้ภาครัฐ เอกชน จนถึงระดับหมู่บ้าน ร่วมทำความดีชักชวนคนเข้าร่วมโครงการเพื่อปฏิญาณตนงดเหล้ามายังจังหวัดซึ่งที่ผ่านมาเกิดหมู่บ้านต้นแบบปลอดเหล้ากระจายในจังหวัดหลายแห่ง นี่คือเป้าหมายในการทำงานขับเคลื่อนทั้งจังหวัดและลงลึกไปในหมู่บ้าน

วิโรฒ มีแก้ว ตามคำกล่าวของ วิโรฒ มีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้เล่าให้ฟังว่า ปีนี้ทางจังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้ว่าฯ สุรพล สายพันธ์ ได้เดินหน้าโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา จะรวบรวมองค์กรทำความดีโดยการลด ละ เลิกเหล้า คู่ขนานไปกับการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เน้นจัดระเบียบสถานบริการ ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายสุรา ตรวจตราให้เปิดบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเรื่องการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือการดื่มเหล้าในสถานที่ห้ามดื่มอย่างหอพัก เพื่อลดปัญหาการดื่มในเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน จะมีแนวทางเข้มงวดในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำเมา เช่น ชุมชนเมืองใหญ่ๆ เพิ่มมาตรการพิเศษโดยจังหวัดตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบสังคม ทำควบคู่กับกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้อง

"การจัดระเบียบสังคมเดินคู่ไปกับการใช้กลไกชุมชน สังคมภายนอก โดยเฉพาะคณะสงฆ์ได้ทำกิจกรรมติดต่อกันมานาน มีองค์กรพระผู้นำการพัฒนาตามอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง เน้นการพัฒนาเป็นเป้าหมายสูงสุด แต่ต้องพัฒนาคนให้มีสติปัญญา มีจิตใจที่ดี ด้วยการใช้เครือข่ายคณะสงฆ์ทำกิจกรรมร่วมกับผู้นำชุมชน มีวัดเป็นศูนย์กลางเพื่อติดอาวุธทางปัญญาตามอุดมการณ์นี้ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คนไทย อย่างเรื่องพอเพียงการประกอบสัมมาอาชีพ รวมถึงการลด ละ เลิกอบายมุข" รองผู้ว่าฯ เผยถึงการยกระดับความคิดของคนอุบลฯ

ปีพุทธชยันตี 2,600 ปี ทำความดีด้วยการงดเหล้า ประเด็นนี้รองผู้ว่าฯ ในฐานะที่เป็นบุคคลตัวอย่างร่วมกิจกรรมด้วยตัวเอง ระบุว่า สุราเพิ่มความเลวร้ายให้สังคมมาก ช่วงเข้าพรรษาทุกปีจะมีชาวพุทธใช้โอกาสนี้อุปสมบท รวมถึงถือศีลจนครบ 3 เดือน ซึ่งจังหวัดจัดกิจกรรมมาต่อเนื่องได้รับการตอบรับที่ดีมาก ภาครัฐปลุกกระแสให้ชาวบ้านเห็นความสำคัญลงไปแต่ละชุมชน หมู่บ้านต่างๆ เกิดบุคคลต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จ ด้วยตระหนักถึงผลกระทบและเห็นว่าถึงเวลาเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ดีต่างๆ และเลิกเหล้าได้ตลอด ซึ่งมีหลายหมู่บ้านในอุบลฯ ที่เป็นพื้นที่ปลอดเหล้าอย่างเด็ดขาด คณะทำงานติดตามประเมินผลไม่มีสุราขายในชุมชนเลย ซึ่งได้ขยายผลไปยังงานบุญประเพณี ฮีต 12 คลอง 14 งานแต่งงาน งานศพ กระตุ้นให้มีการลด ละ เลิกจริงจัง ก็ได้ผลน่าพอใจ

"งดเหล้าเข้าพรรษาปีนี้ให้สาธารณสุขจังหวัดขยายผลไปยังระดับตำบล หมู่บ้าน โดยผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้นำรวบรวมรายชื่อคนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อปฏิญาณตนงดเหล้ามาเราพบว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการนี้เพิ่มขึ้นทุกปีโดยสมัครใจจริงๆ เป็นกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมดื่มชอบดื่มมากบางคนเลิกเหล้าตลอดชีวิต บางคนดื่มน้อยลงมากพรรษานี้เป็นจุดเริ่มต้นดี สร้างสังคมที่ดี"

วิโรฒ หนึ่งในผู้บริหารที่ขับเคลื่อนคนสำคัญบอกอีกว่า ณ ตอนนี้ยังต้องต่อสู้กับวัฒนธรรมการดื่มค่านิยมที่ผิดๆ ของคนในเมืองและคนในชนบท รวมถึงคนรุ่นใหม่ที่ชอบดื่มเห็นเป็นแฟชั่น เท่ บวกกับการโฆษณาสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทเหล้า-เบียร์ ความเห็นแก่ได้ของกลุ่มทุน จังหวัดและภาคีจำเป็นต้องสร้างจิตสำนึกรณรงค์งดเหล้าเต็มที่ หยุดดำเนินการไม่ได้ เพราะประชาชนจะขาดที่พึ่ง โดยทำควบคู่ไปกับการแสวงหาความรับผิดชอบและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม อย่างไรก็ตามแนวทางที่จังหวัดดำเนินการมาไม่สูญเปล่า มีผลตอบรับที่น่ายินดี

"การบังคับใช้กฎหมายไม่พอ เพราะนายทุนพยายามฝ่าฝืน หากกลไกนั้นเข้มแข็งไม่พอต้องปลุกกระแสภาคประชาสังคม คณะสงฆ์ เด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมเติมเต็มให้เกิดจิตอาสา ทำสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม เราบูรณาการการทำงานร่วมกัน เกาะเกี่ยวกับองค์กรที่ดีตลอดเวลา" รองผู้ว่าฯ เมืองอุบลราชธานีเผยถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายซึ่งถือเป็นต้นแบบให้จังหวัดอื่นได้มาศึกษาและสามารถนำไปประยุกต์ทำได้จริงเพื่อให้เกิดการงดเหล้าทั้งจังหวัด แต่ที่แน่ๆ คนอุบลฯ พรรษานี้ไม่ดื่มสุรา

"การจัดระเบียบสังคมเดินคู่ไปกับการใช้กลไกชุมชน สังคมภายนอก โดยเฉพาะคณะสงฆ์พัฒนาตามอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ให้มีสติปัญญา จิตใจที่ดี ทำกิจกรรมร่วมกับผู้นำชุมชน ติดอาวุธทางปัญญาตามอุดมการณ์ซึ่งในหลวงพระราชทาน อย่างเรื่องพอเพียงการประกอบสัมมาอาชีพ รวมถึงการลด ละ เลิกอบายมุข"
ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม