ศจย.ห่วงข้อความโฆษณาบนซองบุหรี่ทำสับสน

โดย
| |
อ่าน : 1,600

องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก และขอความร่วมมือไปยังนานาประเทศทั่วโลก ในการร่วมรณรงค์/จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 กำหนดประเด็นในการรณรงค์ คือ 'the who framework convention on tobacco control (who fctc)' ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดคำขวัญเป็นภาษาไทย คือ 'พิทักษ์สิทธิตามกฎหมาย มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่'

โฆษณาบนซองบุหรี่

น.ส.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ปีนี้ องค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2554 คือ "who fctc" ดังนั้น งานวิชาการในปีนี้ จึงเน้นไปที่การประเมินการดำเนินงานตามแนวทางที่ได้มีข้อตกลงมาแล้ว ได้แก่ มาตรา 5.3 ของ who fctc เรื่องการป้องกันการแทรกแซงนโยบายการควบคุมยาสูบของรัฐโดยอุตสาหกรรมยาสูบ และมาตรา 8 ของ who fctc เรื่องการคุ้มครองประชาชนจากการได้รับควันบุหรี่มือสองหลังจาก สธ.ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 เพื่อกำหนดให้สถานที่สาธารณะและที่ทำงานทุกแห่งเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2553

น.ส.ศิริวรรณกล่าวว่า มีประเด็นที่น่าเป็นห่วง 2 เรื่อง คือ มาตรา 11 ของ who fctc เรื่องการบรรจุหีบห่อ และติดป้ายฉลากผลิตภัณฑ์ยาสูบ และมาตรา 13 ของ who fctc เรื่องการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ การส่งเสริมการขาย และการให้การสนับสนุนโดยธุรกิจยาสูบซึ่ง สธ.ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 15 เพื่อป้องกันไม่ให้มีการปรากฏคำหรือข้อความบนฉลากของผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดดังกล่าว และมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคม 2554 เช่น mellowness (ความเบิกบาน), smooth (ราบเรียบ ไม่มีอุปสรรค),frost (เย็นจัด), ice (น้ำแข็ง), ฉุน,  ฉุนพิเศษ เป็นต้น

ทั้งนี้ จากข้อมูลของกองสถิติสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในระยะเวลา 10 ปี (ปี 2542-2552) มีผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นทุกๆ ปีอย่างต่อเนื่อง จากปี 2542 อยู่ที่ 9,000 (ปี 2542-2552) มีผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นทุกๆ ปีอย่างต่อเนื่อง จากปี 2542 อยู่ที่ 9,000 ราย จนถึงปี 2552 มีจำนวนเพิ่มสูงเป็น 19,000 ราย เช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปี 2542 อยู่ที่ 45,000 ราย จนถึงปี 2552 เพิ่มสูงเป็น 170,000 ราย จากสถิติดังกล่าว เห็นได้ชัดว่า จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า ในขณะที่จำนวนผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด เพิ่มขึ้นสูงถึงประมาณ3 เท่า โดยที่การเจ็บป่วยในปัจจุบันเป็นผลจากการเริ่มสูบเมื่อ 20 ปีก่อน

สำหรับกิจกรรมในวันงดสูบบุหรี่โลกที่ สธ.ได้ร่วมกับองค์การอนามัยโลก และภาคีเครือข่ายต่างๆ จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 11.00-19.00 น. ที่ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงานและประทานรางวัล world no tobacco day award 2011  ซึ่งแบ่งเป็น 2 รางวัล คือ1.who director regional ผู้ได้รับรางวัล คือนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรี สธ.  และ 2.รางวัล who south east asia regional ซึ่งเป็นรางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลและหน่วยงานผู้ทำคุณประโยชน์ในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ ผู้ได้รับรางวัล คือ รศ.ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ผศ.กรองจิต วาทีสาธกกิจ ที่ปรึกษาวิชาการด้านส่งเสริมการเลิกบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม