เดินหน้าหมู่บ้านไอโอดีนครบ 100 เปอร์เซ็นต์

| |
อ่าน : 5,761

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยปี 2556 มีชุมชน และหมู่บ้านไอโอดีนแล้ว จำนวน 48,199 แห่ง เตรียมพร้อมเดินหน้าปี 2557 เข้าร่วมพัฒนาสู่ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนครบ 100 เปอร์เซ็นต์

นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเรื่องก้าวต่อไปในการขับเคลื่อนชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน ปี 2557 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร ว่า กรมอนามัยได้ดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและขจัดโรคขาดสารไอโอดีนให้หมดไปจากประเทศไทย โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการรณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการใช้เกลือหรือผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ และหญิงหลังคลอดที่ต้องให้นมบุตรช่วง 6 เดือนแรก ต้องได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนด้วย อีกทั้งยังได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนชุมชน/หมู่บ้านทั่วประเทศ ให้เป็นชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนมาตั้งแต่ปี 2551 ทำให้ปัจจุบันมีชุมชน/หมู่บ้านที่สนใจร่วมพัฒนาสู่ “ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน” จำนวน 76,338 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.4 จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งไม่รวมกรุงเทพมหานคร โดยผ่านการประเมินรับรองเป็น “ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน” จำนวน 48,199 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 63.1 อีกทั้งยังมีศูนย์เรียนรู้ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน จำนวน 288 แห่งใน 40 จังหวัด ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะส่งผลให้หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ทารก เด็กปฐมวัย และเด็กวัยเรียน ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคขาดสารไอโอดีนได้

นายแพทย์ณรงค์ กล่าวต่อไปว่า กรมอนามัยได้เตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง โดยระดมนักวิชาการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด นักวิชาการจากศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 ผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีน และนักวิชาการจากสำนักโภชนาการ ได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในพื้นที่

ตั้งเป้าปี 2557 ชวนชุมชน/หมู่บ้านทั่วประเทศเข้าสู่กระบวนการชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยให้ผ่านการรับรองเป็นชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนเพิ่มขึ้นจากที่มีอยู่เดิม 48,199 แห่ง เป็น 53,000 แห่ง  หรือร้อยละ 10  อีกทั้งยังเตรียมจัดโครงการเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี 2558 ในโครงการรวมพลังประเทศไทยร่วมใจพัฒนา “ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน” อีกด้วย

“ทั้งนี้ จากการสำรวจของกรมอนามัยในปี 2555 พบว่า ประชาชนมีการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนประเภท เกลือเสริมไอโอดีน ร้อยละ 87.8 รองลงมาคือ น้ำปลา ร้อยละ 75.1 ซอส ร้อยละ 55 และซีอิ๊ว ร้อยละ 53.1 ส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.1 ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนมากกว่า 1 ชนิด เช่น เกลือ น้ำปลา ซอส และซีอิ๊ว ประชาชนร้อยละ 92.1 รู้ว่าสารไอโอดีนมีประโยชน์ต่อร่างกายในด้านการเสริมสร้างพัฒนาการสติปัญญาในเด็กเล็ก ร้อยละ 82.7 รู้วิธีป้องกันการขาดสารไอโอดีน โดยรับประทานอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน นั่นหมายถึงคนไทยมากกว่าร้อยละ 20 ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน จึงขอให้ประชาชนเลือกใช้เกลือหรือผลิตภัณฑ์ปรุงรสเสริมไอโอดีนทุกครั้งในการปรุงอาหาร   เพื่อช่วยกันขจัดสารไอโอดีนให้หมดไปจากประเทศไทย” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

 

 

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม