โรงเรียนเข้มแข็ง

โดย
| |
อ่าน : 2,235

 การจัดการความรู้เชิงระบบโดยเทคนิค sapracc ที่ โรงเรียนวัดสระจรเข้

 

          โรงเรียนวัดสระจรเข้ เป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพท.นครราชสีมา เขต 5 ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึง ป.6 มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 225 คน ครู 11 คน ผู้บริหารโรงเรียน เน้นการจัดการความรู้ด้วยการพัฒนาครู โดยใช้เทคนิคการบริหาร sapracc ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมทางการบริหารที่ผสมผสานและประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี สู่การปฏิบัติมีความหมาย ดังนี้ s:swot คือ วิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคก่อนลงมือวางแผนเชิงกลยุทธ์ (strategic plan) a ตัวแรก ประกอบด้วย การสร้างพลังการมีส่วนร่วม (aic) ที่มีความมุ่งมั่น (attempt) มีความตระหนักในความจำเป็น มีความสนใจ ใส่ใจในการทำงานก่อนเริ่มงาน(awareness) มีเจตคติที่ดี (attitude) ของครูและบุคลากรต่อการทำงาน โดนเฉพาะการทำงานแบบมีส่วนร่วม p:pdca ในการพัฒนาคุณภาพมีการนำวงจรคุณภาพ pdca มายกระดับในการพัฒนาคุณภาพ, r:r&d มีการนำกระบวนการวิจัยและพัฒนามาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนา, a ตัวที่ที่ 2 คือ มีการประเมิณหลังการปฏิบัติ after action review : aar,c :continue มีการทำงานแบบต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง และสุดท้ายกลายเป็นวัฒนธรรมทำงานของโรงเรียน

 

          โรงเรียนได้ใช้กรอบพัฒนาบุคลากร โดยการวิเคราะห์คนวิเคราะห์ครู เพื่อจัดคนให้เหมาะกับงานร่วมรับรู้ตั้งแต่ต้น เพื่อให้ทุกคนรู้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ เป็นการร่วมรับรู้ ร่วมวางแผนก่อนเริ่มงาน มีส่วนร่วมจัดคนมอบหมายงาน เพื่อสร้างข้อตกลงร่วมและพันธะสัญญาในการทำงาน ที่ตัดสินใจร่วมกัน คู่หู-ประสานการเรียนรู้ เป็นการจัดคู่เพื่อนร่วมงาน เพื่อร่วมกันวางแผน การดำเนินกิจกรรม การติดตาม การประเมิณและการรายงานกสนดำเนินงาน เปิดประตูประชุมเนืองนิตย์ เป็นการประชุมบ่อยๆ แต่ใช้เวลาน้องเพื่อประเมินหลังการปฏิบัติ (aar) และการดำเนินการตามวงจรคุณภาพ (pdca) เลือกกิจกรรมสร้างโอกาส เป็นการต่อยอดโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เช่น การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคนรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อต่อยอดโครงการธนาคารขยะในโรงเรียน เป็นต้น ฉลาดประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีการต่างๆ ผ่านเครือข่าย มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จเพื่อสร้างประโยชน์ ความศรัทธา เชื่อมั่น และสร้างการมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์พัฒนาคนภายนอกให้เรียนรู้โดยการสร้างกิจกรรมสู่ชุมชนผ่านนักเรียน จัดอบรมปฏิบัติการ พาไปศึกษานอกสถานที่ และสร้างกิจกรรมในชุมชน เช่น เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อรับซื้อขยะรีไซเคิล การเผาถ่านโดยใช้ถัง 200 ลิตร การทำปุ๋ยชีวภาพจากขยะอินทรีย์ เป็นต้น

 

          จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของทีมโรงเรียนวัดสระจรเข้ กับ ทีม มสวร. มีประเด็นที่น่าสนใจในการจัดการความรู้ของบุคลากร คือ การเปิดประตูประชุมเนืองนิตย์ ที่จัดทุกวันจันทร์ เวลา 15.30-17.30 น. เป็นการประชุมบ่อยๆใช้เวลาน้อยเพื่อประเมินหลังการปฎิบัติ (aar) และการดำเนินการตามวงจรคุณภาพ (pdca) นั้น ทีมงานจาก มสวร. ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ว่าสามารถดำเนินการโดยอาจกำหนดเป็นระบบการจัดการความรู้ในรอบ 1 เดือนได้ ดังนี้สัปดาห์ที่ 1 การประชุมตามวาระประจำเดือนปกติ สัปดาห์ที่ 2 จัด km เรื่องเล่าเร้าพลัง (kvย่อย) ตามสายชั้น สัปดาห์ที่ 3 จัด km เรื่องเล่าเร้าพลัง (kvย่อย) ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 4 จัด km เรื่องเล่าเร้าพลัง (kvย่อย) กรณีศึกษา (case study) ก็จะทำให้โรงเรียนใช้การจัดการความรู้นำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งได้อย่างแท้จริง

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

 

update:17-09-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: อัญณิกา กฤษสมัย

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม