มรภ.เพชรบูรณ์ ตั้งเป้าเป็นมหา"ลัยสุขภาพ

โดย
| |
อ่าน : 2,557

พัฒนา 4 ด้าน เพื่อเสริมสุขภาวะ นศ.-บุคลากร

 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (มร.พช.) มีบุคลากรและนักศึกษารวมกว่า 8,000 คน จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่ไม่ถูกสุขภาวะจากการสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ การขับขี่ไม่ปลอดภัย การบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขอนามัย การขาดการออกกำลังกาย ฯลฯ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ส่ง   ผลกระทบต่อสุขภาพทำให้เกิดปัญหาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ตามมา

 

          โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายและกลไกที่ครอบคุลมทุกบริบทในการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะขึ้นกับบุคลากร นักศึกษา ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น

 

          เพื่อที่จะพัฒนาไปสู่การเป็น "มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาวะ" ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

          1.รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

 

          2.อบรมด้านสุขนามัยร้านอาหาร

 

          3.การตรวจสุขภาพร่างกาย

 

          4.ตรวจสอบมาตรฐานร้านอาหาร

 

          นายสุชิน อินสา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มร.พช. เปิดเผยถึงการดำเนินงานโครงการว่าใช้วิธีแบบป่าล้อมเมือง ด้วยการแบ่งการทำงานออกเป็นกิจกรรมย่อยๆ ถึง 31 กิจกรรมให้ครอบคลุมกับความต้องการ และพฤติกรรมของตัวนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ด้วยการสร้างความตระหนักเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง โดยมีจุดมุ่งหมาย คือการพัฒนามหา วิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ

 

          โดยกิจกรรมหรือโครงการที่กล่าวได้ว่าเป็นต้นแบบหรือ best practices ของมหา วิทยาลัยแห่งนี้คือโครงการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง "กล้านำเพชรบูรณ์" และโครงการส่งเสริมด้านอาหาร "โรงอาหารมาตรฐาน-อาหารปลอดภัย"

 

          นายไพโรจน์ พรเจริญ ผู้ประสานงานกิจกรรมกล้านำ กล่าวว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มนักศึกษาและเยาวชน  จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดใกล้เคียงที่เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาวะ เรื่องของยาเสพติด การประพฤติปฏิบัติตัว โดยนำหลักศาสนามา  เป็นตัวนำสร้างความศรัทธา สอดแทรกในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปเพื่อสร้างให้เด็กเป็นคนที่มีจิตสาธารณะคิดและ  ทำเพื่อสังคมส่วนรวม และหวังว่าเขาจะเอาความรู้ที่ได้ไปขยายผลต่อไป

 

          ด้าน น.ส.นฤมล บุญใหญ่ ผู้ดูแลโครงการส่งเสริมด้านอาหาร เปิดเผยว่า จากการสำรวจพฤติ กรรมการบริโภคของบุคลากรในมหาวิทยาลัยพบว่า เจ้าหน้าที่และนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่นิยมรับประทานอาหารเช้า และขาดความมั่นใจในคุณภาพของอาหารที่บริโภค มีบุคลากรหลายคนที่อยู่ในภาวะโภชนาการเกิน ชอบรับประทานอาหารรสจัด ติดรสหวาน เค็ม เผ็ด

 

          ในส่วนของบุคลากรและนักศึกษาได้จัดอบรมให้ความรู้และผลเสียที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง และรณรงค์ในเรื่องของการรับประทานอาหารเช้าให้เกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค

 

          ส่วนผู้ประกอบการก็ได้จัดอบรมปฏิบัติการเรื่องสุขลักษณะที่ดีในการประกอบอาหารและอาหารปลอดภัยร่วมกับนักศึกษา สุ่มตรวจคุณภาพอาหาร ประกวดร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย กำหนดวิธีกำจัดขยะที่ถูกต้องตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยขยะที่เป็นเศษอาหารก็จะถูกนำไปทำเป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อแจกคืนให้กับชุมชนรอบมหาวิทยาลัยอีกด้วย

 

          รวมไปถึงการปรับปรุงและจัดสถานที่รับประทานอาหารให้สวยงามและถูกสุขลักษณะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

update 18-02-53

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม