สสส. จับมือ TCDC จัด"เทศกาลปล่อยแสง 6”

โดย
| |
อ่าน : 3,252

ตอน คบเด็กสร้างชาติ-สร้างปรากฏการณ์สะท้อนพลังความคิดสร้างสรรค์ของเด็กไทยมีกึ๋น

 

 

            "พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน คือพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนส่งเสริมให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน" ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้กล่าวไว้ในการแสดงถึงวิสัยทัศน์ และหนึ่งในพันธกิจสำคัญของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพให้เหล่าเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติได้ก้าวขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าให้ประเทศชาติต่อไป

 

ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว จึงเป็นที่มาของ โครงการส่งเสริมศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย เพื่อยกระดับสุขภาวะจิตใจ ภายใต้ชื่องานเทศกาล "ปล่อยแสง 6 ตอน คบเด็กสร้างชาติ" ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนให้ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (tcdc) จัดกิจกรรมเพื่อบ่มเพาะคุณภาพทางจิตใจ ยกระดับคุณภาพของผลงานและร่วมชื่นชมความสามารถในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย โดยเฉพาะนักเรียน นิสิตและนักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษาในปีการศึกษา 2553 นี้ ให้ได้มีโอกาสนำผลงานจบการศึกษาจำนวนกว่า 150 ผลงาน มาจัดแสดงให้สาธารณชนได้รับทราบถึงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์อันไร้ขีดจำกัดผ่านเทศกาลปล่อยแสง 6 ตอน คบเด็ก สร้างชาติ ทั้งหมดนี้ เพื่อส่งเสริมการแสดงออกถึงความสามารถของว่าที่บัณฑิตใหม่และเพื่อเตรียมความพร้อมให้พวกเขาได้ก้าวเข้าสู่ขั้นตอนของคำว่า "มืออาชีพ" ตามที่พวกเขาตั้งใจไว้ต่อไป

 

            เทศกาลปล่อยแสง เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ "creative thailand สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์" ซึ่งจัดขึ้นตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศด้วยการมุ่งพัฒนาไปสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการนำเสนอความคิดและผลงานสร้างสรรค์ซึ่งสามารถผลิตเป็นชิ้นงานได้จริง มาร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างเจ้าของผลงานและผู้ที่สนใจ อันจะนำไปสู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการสร้างรายได้ต่อไป

 

 

ที่ผ่านมาtcdc ได้จัดเทศกาลปล่อยแสงขึ้นแล้วทั้งสิ้น 5 ครั้ง มีผู้สนใจเข้าร่วมจัดแสดงผลงานแล้วมากกว่า 500 ราย และมีผู้เข้าร่วมชมงานแล้วกว่า 330,000 คน ในครั้งนี้ tcdc ได้จับมือกับ สสส. ร่วมสนับสนุนว่าที่บัณฑิตใหม่ที่กล้าคิดและกล้าลงมือเปลี่ยนไอเดียสร้างสรรค์ให้กลายเป็นผลงานจริง ด้วยการเปิดพื้นที่อิสระให้เหล่านิสิต นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท ที่กำลังจะจบการศึกษาในปี 2553 โดยไม่จำกัดสาขาหรือสถาบันมาร่วมวงคนมีของ นำเสนอผลงานจบการศึกษาที่มีจุดขาย เปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ และมีโอกาสต่อยอดทางธุรกิจบนพื้นที่อิสระ "ลานปล่อยแสง" ที่ไม่จำกัดแวดวงและชนิดของผลงาน เพื่อเป็นก้าวแรกในการเปิดเส้นทางธุรกิจที่แข็งแกร่งต่อไป เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม-27 มิถุนายน 2553 รวมระยะเวลา 38 วัน และมีผู้เข้าร่วมชมผลงานรวม 20,229 คน ณ ห้องนิทรรศการ 2 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

           

“ก้าวสู่แสงแห่งโอกาส... เมื่อศักยภาพฉายแววสู่สายตาสาธารณชน” นอกจากโอกาสการจัดแสดงผลงานจบการศึกษาบนลานปล่อยแสงแล้ว เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจและการค้า อาทิ นักธุรกิจนักออกแบบอาชีพ นักการตลาด ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และผู้แทนจาก tcdc ยังได้ทำการคัดเลือก 30 ผลงานที่โดดเด่นและมีศักยภาพ ในการพัฒนาต่อยอดสู่ตลาดธุรกิจได้จริง เพื่อประชาสัมพันธ์และตีพิมพ์ผลงานผ่านนิตยสาร aday ฉบับเดือนกรกฎาคม 2553 ตลอดจนสื่อแขนงต่างๆ และช่องทางการสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ของ tcdc ซึ่งทุกผลงานที่ได้รับการคัดเลือก จะได้กลายเป็นที่รู้จักของผู้คนในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

           

“ถอดบทเรียน จากไอเดียสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” เพราะ การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด tcdc จึงได้จัดกิจกรรมสัมมนาและปฐมนิเทศ ให้แก่เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อติดอาวุธทางปัญญาและช่วยให้เยาวชนคนเก่งสามารถถอดความรู้จากบทเรียนไปใช้จริง ในการประกอบธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) อันเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลได้ ดังนั้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 ณ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเยาวชนทั้ง 150 คน ที่เข้าร่วมโครงการ จึงได้เข้าเรียนรู้บทเรียนสร้างสรรค์ในหลากหลายแง่มุมจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนมาก เพื่อเสริมสร้างรากฐานความรู้ในการก้าวเข้าสู่ระบบการทำงานจริงและการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพในอนาคต

           

 

สู่โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ต่อยอดสินค้าทำมือ สู่ตลาดทำกิน" ครั้งที่ 4 เมื่อมีความรู้เก็บสะสมไว้จนเต็มกระเป๋าแล้ว บรรดาเยาวชนคนเก่งที่ได้รับการคัดเลือก ว่ามีศักยภาพและมีความพร้อมในการเปลี่ยนไอเดียจากผลงานจบการศึกษาสู่ผลิตภัณฑ์จริงในตลาดธุรกิจ ยังได้ลงมือสานไอเดียสู่ผลิตภัณฑ์จริง ด้วยการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ "ต่อยอดสินค้าทำมือ สู่ตลาดทำกิน" ครั้งที่ 4 กับที่ปรึกษาฝ่ายผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ และผู้จัดการร้านค้า the shop@tcdc เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ทั้ง 15 ราย สามารถเสริมสร้างกระบวนการคิด การแสวงหาแรงบันดาลใจ และมองเห็นถึงศักยภาพในการสร้างผลงานที่แสดงถึงความเป็นตัวตน จนเกิดความมั่นใจในการลงมือสร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จต่อไป

 

กิจกรรมความร่วมมือระหว่าง สสส. และ tcdc ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสสำคัญ ที่ว่าที่บัณฑิตใหม่จะได้สานสร้างความฝันให้เป็นผลผลิตจริงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อค้นหาและพัฒนาความคิดให้ก้าวไกล ตลอดจน เป็นการเสริมสร้างให้เยาวชนมีทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การขยายโอกาสทางธุรกิจ และสร้างรายได้ใหม่ให้แก่ตนเอง ดังที่ คุณอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กล่าวไว้ว่า การต่อยอดพัฒนาความรู้และองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ จะช่วยให้เยาวชนได้พบเห็นประสบการณ์จริงในตลาด และสามารถนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการต่อยอดพัฒนาแล้วไปจำหน่ายได้จริง อันจะนำไปสู่การเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการใหม่ และสร้างรายได้ใหม่ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

 

update : 15-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย :  ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม