สสส.ส่งเสริมแรงงานนอกระบบ ทำงานอย่างมีสุข

โดย
| |
อ่าน : 3,830

ปัจจุบันกลุ่มแรงงานในชุมชนยังขาดความมั่นคงในการประกอบอาชีพอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นการมีอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานการส่งเสริมด้านสวัสดิการที่เหมาะสม ตลอดจนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการประกอบสัมมาชีพ จากสิ่งเหล่านี้ทำให้เห็นว่า ชุมชนยังขาดกระบวนการจัดการกลุ่มอาชีพที่ดี เช่นเดียวกันกับที่จังหวัดลำพูน กำลังประสบอยู่

สสส.ส่งเสริมแรงงานนอกระบบ

ด้วยการนี้ทางจังหวัดลำพูน จึงได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ในการจัดทำบันทึกความร่วมมือ (mou) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในชุมชน โดยเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำพูน

นายวันชัย บุญประชา ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ นายวันชัย บุญประชา ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) สสส. กล่าวถึงการลงนามครั้งนี้ว่า เป็นการลงนาม mou ครั้งแรกที่ สสส.สนับสนุนเรื่องการทำงานอย่างมีความสุข โดย สสส.ได้ให้การสนับสนุน อปท.เพื่อให้มีศักยภาพในการสร้างคุณภาพชีวิตคนในชุมชน เพราะทุกชุมชนมีเครื่องมือเป็นของตัวเองทั้งด้านความรู้และสติปัญญา

"หน้าที่ของ สสส. คือเข้าไปพัฒนาและเพิ่มเครื่องมือบางส่วนที่ชุมชนนั้นยังขาดอยู่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ แรงงานด้านการเกษตร ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก และถ้าพัฒนาให้แรงงานในท้องถิ่นมีอาชีวอนามัยและสุขภาพที่แข็งแรง เพื่อไม่ให้งานทำลายสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมทักษะสัมมาอาชีวะสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย อาชีพปลอดภัยการทำงานก็จะมีความสุข แรงงานก็จะมีความคิดสร้างสรรค์" นายวันชัย กล่าว

นางอรพิน วิมลภูษิต ผู้จัดการแผนงานพัฒนาคุณภาพภาพชีวิตแรงงาน ด้านนางอรพิน วิมลภูษิต ผู้จัดการแผนงานพัฒนาคุณภาพภาพชีวิตแรงงาน กล่าวว่า สำหรับแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน จะเน้นให้ "ท้องถิ่นและชุมชน" เป็นกลไกสำคัญในการสร้างศักยภาพในด้านต่างๆ ให้กับแรงงานในชุมชนได้เข้าถึงเรียนรู้ และมีส่วนร่วม ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองตามวิถีที่เหมาะสม ภายใต้กรอบคิด "สัมมาชีพ" คือการมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

โดยให้ความสำคัญกับประเด็นอาชีวอนามัย การเชื่อมโยงเรื่องวิถีการผลิตและการบริโภคภายในชุมชนท้องถิ่น การผลิตหรือการประกอบอาชีพที่พิจารณาถึงการจัดการและการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมของครอบครัว การลดต้นทุนการผลิตควบคู่กับการสร้างหลักประกันในชีวิตและต้องอาศัยวิถีการทำงานแบบบูรณาการ ที่จะต้องมีกลไกในการประสานเชื่อมโยง ควบคู่กับการเสริมศักยภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการทำงาน

"การดำเนินงานตามแผนงานฯ ในระยะที่ผ่านมา ได้พัฒนารูปแบบการทำงาน ทั้งยุทธวิธีและกลไกในการพัฒนานโยบายท้องถิ่น กลไกหลักในการดำเนินงานคือ "คณะทำงาน" ซึ่งประกอบด้วย ผู้นำกลุ่มอาชีพผู้แทน อปท. และเจ้าหน้าที่ pcu (เจ้าหน้าที่บริการปฐมภูมิ) จะต้องดำเนินการก่อให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มอาชีพที่มีฐานข้อมูลสมาชิกชัดเจน เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ การประสานทรัพยากรและผลักดันให้เกิดนโยบายท้องถิ่น และมีการริเริ่มการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายแรงงานนอกระบบระดับตำบลบนฐานสมาชิกที่แตกต่างกัน" นางอรพิน กล่าว

สสส.ส่งเสริมแรงงานนอกระบบ ทำงานอย่างมีสุข

ผู้จัดการแผนงานพัฒนาคุณภาพภาพชีวิตแรงงาน ยังกล่าวอีกว่า สำหรับทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน โดยผ่านกลไก อปท.ระยะต่อไป จะให้ความสำคัญในเรื่อง ของการสร้างความคาดหวังร่วมกันระหว่าง อปท.ผู้นำแรงงานภาคีในระดับพื้นที่และแผนงาน โดยมีความชัดเจนร่วมกันว่า "อปท.ต้องเป็นกลไกสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน" เพื่อให้ผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องสามารถออกแบบกระบวนการทำงานร่วมกัน ที่จะมุ่งสู่เป้าหมายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานร่วมกันอย่างมีพลัง รวมถึงการทำความเข้าใจร่วมกันของภาคีที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ในการมองปัญหาแรงงานนอกระบบ

"นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการกำหนดวิสัยทัศน์หรือการสร้างเป้าหมายร่วมกัน ว่าอนาคตของแรงงานนอกระบบในท้องถิ่นน่าจะพัฒนาไปในทิศทางใด โดยทางเลือกไหนที่จะขยับก้าวไปได้หรืออาจมีทางเลือกเพื่อเสริมหรือเปลี่ยนไปสู่วิถีอาชีพใหม่ ที่จะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นโดยพิจารณาถึงประสบการณ์บทเรียน การทำงานระยะที่ผ่านมา และบทบัญญัติกฎหมายต่างๆ รวมถึงนโยบายที่ท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ เพื่อผลักดันงานให้เข้าสู่ระบบของ อปท.ที่มีมิติการพัฒนาแรงงานที่คมชัดมากขึ้น"

"การให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพด้านความคิด การประสานทรัพยากร และศักยภาพในการบริหารจัดการมากกว่าเชิงเทคนิค ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ศักยภาพและข้อจำกัดของ อปท.อย่างรอบด้าน และพิจารณาแนวทางในการสนับสนุนและเสริมศักยภาพอย่างเหมาะสม โดยมุ่งหวังเรื่องความต่อเนื่องและยั่งยืนมากกว่าความเชื่อบนฐานคติที่ว่า อปท.เป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่และมีความพร้อมที่จะรองรับงานต่างๆ ได้ โดยเฉพาะความพร้อมในด้านทรัพยากร ความยั่งยืนไม่ได้หมายความถึงการได้บรรจุเนื้องานแผนและข้อบังคับงบประมาณประจำปีหรือการมีนโยบายรองรับที่ชัดเจน หรือมีการออกกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยต่องานนั้นๆ จะทำให้ขาดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนอย่างมีพลัง" ผู้จัดการแผนงานพัฒนาคุณภาพภาพชีวิตแรงงาน กล่าว

สสส.ส่งเสริมแรงงานนอกระบบ ทำงานอย่างมีสุข

นางอรพิน กล่าวอีกว่า จากแผนงานของการดำเนินการ ต้องการที่จะพัฒนาความร่วมมือกับ อปท.หน่วยงานในพื้นที่ และกลุ่มแรงงานในชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการ บทบาทหน้าที่ และภารกิจของอปท.ตามกฎหมายและนโยบายที่สนับสนุนที่เอื้อต่อการดำเนินงาน

"นอกจากนี้ ยังต้องการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดการข้อมูล และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีพ ที่เชื่อมโยงกับสุขภาพความปลอดภัยในการทำงาน และสวัสดิการสังคมให้กับ อปท.และภาคีที่ร่วมเป็นคณะทำงานในพื้นที่ ตลอดจนการสนับสนุนและเสริมศักยภาพการทำประชาคมตำบลประชาคมแรงงานชุมชน ให้เป็นกลไกหนึ่งในการวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายแรงงานในชุมชน และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพความปลอดภัยในการทำงาน และสวัสดิการสังคม ที่สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของแรงงาน เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีพชุมชน ที่ต่อยอดจากแผนงาน โครงการของ อปท.ให้มีมิติเรื่องสุขภาพความปลอดภัยในการทำงาน ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาหลักประกันด้านอาชีพและรายได้มากขึ้น" นางอรพิน กล่าว

ส่วน นายทองดี อินต ผู้แทนแรงงาน ต.ประตูป่า กล่าวว่า ในพื้นที่ ต.ประตูป่า มีกลุ่มอาชีพที่มีความสนใจและได้เข้าร่วมโครงการ โดยเริ่มจากการที่ผู้นำกลุ่มอาชีพตัดเย็บผ้าได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานร่วมกับเครือข่ายแรงงานนอกระบบภาคเหนือ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 และมีการขยายผลในพื้นที่ ต่อมาเมื่อปลายปี พ.ศ.2552 ได้ริเริ่มประสานความร่วมมือระหว่าง อปท. โดยมีการทำงานร่วมกับเครือข่าย อปท.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในชุมชนและมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน

"มีกิจกรรมต่อเนื่องร่วมกันที่สำคัญคือ การมีกรอบแนวทางการจัดเก็บข้อมูลด้านแรงงานในชุมชน จากการทำงานร่วมของคณะทำงาน เครือข่ายอปท. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในชุมชน ซึ่งได้มีการหารือถึงกรอบแนวทางการจัดเก็บข้อมูลแรงงานในชุมชนให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน ทั้ง10 พื้นที่ ในจังหวัดลำพูน จึงได้ร่วมกันออกแบบสำรวจเพื่อเป็นเครื่องมือการเก็บข้อมูลแรงงานในชุมชน โดยเน้นให้มีประเด็นที่ทำให้ได้ทราบสถานการณ์แรงงานในชุมชนที่เกี่ยวข้องในด้านสัมมาชีพอาชีวอนามัยความปลอดภัยในการทำงาน และสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับแรงงานในชุมชน" นายทองดี กล่าว

สสส.ส่งเสริมแรงงานนอกระบบ ทำงานอย่างมีสุข

นายทองดี กล่าวอีกว่า ท้องถิ่นจะต้องกลายเป็นกลไกในการบริหารจัดการ ทั้งในเรื่องของการประสานทรัพยากรและการกระจายทรัพยากร ให้เข้าไปสู่แรงงานในระบบที่มีการจัดการในเรื่องของอาชีวอนามัย สวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับแรงงาน เรื่องของการจัดการอาชีพเพื่อก่อให้เกิดสัมมาชีพที่ยั่งยื่น

ฉะนั้น การมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่เป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข สัมมาชีพเป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม และมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ สัมมาชีพเป็นบูรณาการของความดี ฉะนั้นการดำเนินการที่ก่อให้เกิด "สัมมาชีพ" นั้นนับเป็นเรื่องที่ดีมาก
ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม