เป็นสถานประกอบการปลอดบุหรี่ดีอย่างไร???

โดย
| |
อ่าน : 3,853

การสูบบุหรี่เป็นปัญหาสำคัญและจำเป็นที่จะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน โครงการพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ จึงได้หาทางออกที่ตรงกับความต้องการของพนักงาน เพื่อช่วยทำให้พนักงานที่ติดบุหรี่เกิดแรงจูงใจในการเลิกสูบบุหรี่และสามารถเลิกบุหรี่ได้ และปกป้องพนักงานที่ไม่สูบบุหรี่ไม่ให้ได้รับควันบุหรี่มือสอง 

เป็นสถานประกอบการปลอดบุหรี่ดีอย่างไร???

เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้ทราบถึงความจำเป็นในการนำสถานประกอบการเข้าร่วมกับโครงการพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งเป็นโครงการที่ยกระดับต่อยอดมาจากโครงการพัฒนาสถานประกอบการสูบบุหรี่ โดยสาระหลักของประกาศคือห้ามมิให้มีการสูบบุหรี่ในสถานที่ทำงานซึ่งเป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง และต้องแสดงสัญลักษณ์ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน นอกจากนี้ยังต้องแสดงเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ ณ บริเวณที่จัดให้เป็นที่สูบบุหรี่ซึ่งเห็นได้ชัดเจน ถ้าสถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

คุณโชติ เรืองรักษ์ลิขิต การเข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ นอกจากจะได้ปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว สถานประกอบการที่เข้าร่วมยังได้รับประโยชน์มากมาย จากการถอดบทเรียนโครงการฯ สามารถแบ่งได้เป็น ประโยชน์ที่เกิดกับผู้บริหาร สถานประกอบการ และพนักงาน ในส่วนของผู้บริหารไม่เพียงได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้บริหารที่ให้ความสนใจในสุขภาพของพนักงาน แต่ยังได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดควันบุหรี่ด้วย และที่สำคัญมากคือเป็นแรงจูงใจให้ตัวผู้บริหารเองสามารถเลิกบุหรี่ได้ อย่างในกรณี คุณโชติ เรืองรักษ์ลิขิต ผู้บริหารบริษัทชวนพัฒน์ จำกัด ที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์ว่าจะเลิกสูบบุหรี่ให้ได้อย่างเด็ดขาด

"การดูแลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่เพียงจะเป็นประโยชน์กับพนักงานเท่านั้นแต่สถานประกอบการเองก็ได้ประโยชน์ด้วยเพราะเมื่อพนักงานมีสุขภาพกาย สุขภาพใจ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งปริมาณและคุณภาพของงานก็ดียิ่งขึ้น นั้นหมายถึงผลกำไรที่เพิ่มขึ้น" ผู้บริหารบริษัทชวนพัฒน์  กล่าว

คุณสุภาภรณ์ ผ่องอำไพ หรือคุณโบว์

ด้าน คุณสุภาภรณ์ ผ่องอำไพ หรือคุณโบว์ แห่งบริษัท ยางโอตานิ จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัท ยินดีที่จะทำ ผู้บริหารก็เข้ามาช่วยดำเนินการทุกเรื่องเพราะมองว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพนักงาน เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของพนักงานที่มาทำงานกับเราด้วยอาการปกติ วันใดวันหนึ่งเค้าเป็นโรคขึ้นมา นอกจากงานจะไม่ได้แล้ว คุณภาพของงานยังเสียด้วย คุณภาพชีวิตของครอบครัวเค้าก็ไม่ได้ด้วย ถ้าคุณภาพชีวิตไม่ดีมันจะทำให้เค้าไม่มีความสุขกับการทำงานเช่นเดียวกัน

ไม่เพียงแต่โอกาสในการเพิ่มคุณภาพและผลิตภาพการผลิต (quality and productivity) การลดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่ารักษาพยาบาล การประกันชีวิต และประกันอัคคีภัย ก็ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสถานประกอบการทั้งสิ้น แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือภาพลักษณ์อันดีงามขององค์กรซึ่งจะเป็นผลดีต่อการดำเนินธุรกิจ โดยสถานประกอบการที่มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (csr) ย่อมมีโอกาสในการขยาย ติดต่อ เจรจาธุรกิจที่ดีกว่าสถานประกอบการซึ่งเพิกเฉยต่อปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการ

เป็นสถานประกอบการปลอดบุหรี่ดีอย่างไร???

ท้ายสุดคือประโยชน์ที่เกิดกับพนักงาน จากการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานเรื่องการสูบบุหรี่ในสถานประกอบการพบว่าพนักงานที่ติดบุหรี่และมีความต้องการอยากเลิกมีถึงร้อยละ 80 และกว่าร้อยละ 70 ของพนักงานไม่ต้องการให้มีการสูบบุหรี่ในสถานประกอบการจากตัวเลขดังกล่าว ทำให้เราเห็นว่าการสูบบุหรี่เป็นปัญหาสำคัญ และจำเป็นที่จะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังนั้นการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ จึงเป็นการหาทางออกให้กับปัญหาและตอบสนองความต้องการของพนักงาน เพราะไม่เพียงช่วยทำให้พนักงานที่ติดบุหรี่เกิดแรงจูงใจในการเลิกสูบบุหรี่และสามารถเลิกบุหรี่ได้ แต่ยังส่งผลดีกับพนักงานที่ไม่สูบบุหรี่ด้วยเพราะการจัดเขตปลอด เขตสูบเป็นการป้องกันไม่ให้พนักงานที่ไม่สูบบุหรี่ได้รับควันบุหรี่มือสอง

คุณชาคริต หนูสงค์

คุณชาคริต หนูสงค์ บริษัท เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คือมันเหมือนกับว่าเราเจ็บป่วยแต่ไม่สามารถไปหาหมอที่ตรงกับโรคได้ แต่เราโชคดีไปเจอตำรายาที่มันตรงกับอาการเจ็บป่วยของเรา เราศึกษาแล้วไปหาอุปกรณ์ วัตถุดิบตัวโน้น ตัวนี้มาผสมกันปรากฏว่ามันใช่ ก็เหมือนกับที่เราได้ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาจากการร่วมทำโครงการนี้ ผลที่ได้ก็คือพนักงานสามารถเลิกบุหรี่ได้ ทั้งยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีเงินมีทองเหลือเก็บ พนักงานมีความสุข บริษัทก็มีความสุขด้วย

สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นหลังจากการเข้าร่วมโครงการฯไม่ว่าจะเป็น ภาพลักษณ์ขององค์กร ผลกำไรจากคุณภาพและผลิตภาพที่มากขึ้น สุขภาพของพนักงาน คุณภาพชีวิตของบุคคลากรและครอบครัว ทั้งหมดแสดงให้เห็นแล้วว่าสถานประกอบการที่ดำเนินโครงการพัฒนาสถานประกอบสร้างเสริมสุขภาพ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตัดสินใจได้ถูกต้อง และเชื่อแน่ว่าเมื่อจบโครงการฯ สิ่งดีๆแบบเดียวกันนี้ ก็จะเกิดขึ้นกับสถานประกอบการของท่าน

สำหรับสถานประกอบการใดที่สนใจจะเข้าร่วมพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพสามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่ สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร 0-2441-9232 หรือ www.healthyenterprise.org แล้วสิ่งดีๆจะเกิดกับสถานประกอบการของท่านแน่นอน
 

ที่มา: แผนงานพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม