ชูตั้ง “ศูนย์ภัยพิบัติ”สร้างความเข้มแข็งท้องถิ่นเหนือล่าง

โดย
| |
อ่าน : 1,907

เมื่อไม่นานมานี้ เครือข่ายตำบลสุขภาวะได้จัดงานเสวนา ‘เวทีนโยบายสาธารณะระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง’ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอต่อ (ร่าง) ข้อเสนอนโยบายสาธารณะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ และชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเข้าร่วมเสวนา

ชูจัดตั้ง “ศูนย์ภัยพิบัติ”สร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นเหนือล่าง

ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอนโยบายสาธารณะใน 7 ด้าน ได้แก่ 1.การจัดการภัยพิบัติ 2.การจัดการสวัสดิการสังคมโดยชุมชน 3.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 5.การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม 6.เกษตรกรรมยั่งยืน และ 7.ระบบสุขภาพชุมชน

นายพงษ์เทพ ชัยอ่อนนายพงษ์เทพ ชัยอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว อุตรดิตถ์ โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวว่า เหตุการณ์ดินถล่มที่ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำป่า อุตรดิตถ์ ทั้งกรณีน้ำท่วมภาคเหนือตอนล่าง กำแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร เหตุการณ์เหล่านี้เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นได้ว่า การบริหารราชการส่วนกลางยังคงยึดแนวรับมากกว่าเชิงรุกในการแก้ปัญหา บางครั้งเกิดปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กร ตนเห็นว่าท้องถิ่นก็สามารถจัดการได้ โดยใช้ภูมิปัญญาที่มีของท้องถิ่น สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการ

ตัวอย่างเช่น มีแผนงาน มีข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย มีการติดตั้งระบบเตือนภัย ซึ่งท้องถิ่นทำได้และมีข้อมูลอยู่ในมือ มีการฝึกอบรมของบุคลากรและพี่น้องประชาชน เพื่อเตรียมตัวรับภัยที่จะเกิดขึ้น ถ้าท้องถิ่นมีการเตรียมความพร้อมจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณในการช่วยเหลือ เมื่อเกิดภัยข้อมูลและแนวทางในการจัดการภัยพิบัติของท้องถิ่นมีแนวทางการจัดการที่เป็นรูปธรรมมากกว่าส่วนกลาง เพราะส่วนกลางต้องรอคำสั่งจากผู้บัญชาการสั่งมาอีกทีหนึ่ง

“สำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอำนาจเข้าไปดำเนินการ ไม่มีบทบัญญัติข้อใดให้อำนาจเราในเรื่องนี้ แต่ท้องถิ่นดำเนินการเองเพราะเป็นการดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน” นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว กล่าว

ชูจัดตั้ง “ศูนย์ภัยพิบัติ”สร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นเหนือล่าง

สำหรับข้อเสนอนโยบายสาธารณะด้านการจัดการภัยพิบัติ ชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเรียกร้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดตั้ง ‘ศูนย์จัดการภัยพิบัติ’ ในแต่ละพื้นที่ของชุมนท้องถิ่น โดยออกแบบให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ทั้งภาคท้องถิ่น ท้องที่ และภาคประชาชนเพื่อเป็นศูนย์กลางบัญชาการสำหรับเตรียมความพร้อมในการควบคุมและสั่งการในภาวะวิกฤติ ตลอดจนแจ้งเตือนภัยพิบัติที่จะเกิดในพื้นที่ สร้างโอกาสในการจัดการเพื่อช่วยเหลือตนเองในค่ายที่พักชั่วคราว และฟื้นฟูบูรณะชุมชนทั้งประสานงานกับศูนย์การจัดการภัยพิบัติระดับจังหวัด

รวมถึงให้ อปท. จัดทำ ‘แผนที่การจัดการภัยพิบัติประจำตำบล’ ประกอบด้วยข้อมูลแหล่งอาหาร จุดที่พักชั่วคราว พื้นที่ปลอดภัย พื้นที่เสี่ยงในตำบล อุปกรณ์ และทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการจัดการภัยพิบัติ กำหนดศูนย์อำนวยการระดับหมู่บ้านและศูนย์อำนวยการกลางจัดการภัยพิบัติ

สำหรับข้อเสนอนโยบายสาธารณะในด้านอื่นที่มีประเด็นน่าสนใจ ได้แก่ ข้อเสนอนโยบายสาธารณะด้านการจัดการสวัสดิการสังคมโดยชุมชน ให้ อปท. มีข้อบัญญัติท้องถิ่น ว่าด้วยเรื่อง ‘การจัดสวัสดิการให้แก่ชุมชนที่ครอบคลุมกลุ่มผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ’

ข้อเสนอนโยบายสาธารณะด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ อปท. จัดตั้ง ‘โครงข่ายในการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่แบบมีส่วนร่วม’ เพื่อชุมชนท้องถิ่นมีอำนาจต่อรองในการจัดการน้ำอย่างเป็นธรรม และเปิดเผยข้อมูลปริมาณน้ำในเขื่อนเพื่อวางแผนในการทำเกษตร

นโยบายด้านเกษตรกรรมยั่งยืน ให้ อปท. สนับสนุนให้เกิดกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี และเพิ่มพื้นที่การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในตำบลมากขึ้นที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม