คนรุ่นใหม่ ใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทันภัยทางสังคม

โดย
| |
อ่าน : 4,137

ประชาคมงดเหล้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการค่าย พัฒนาศักยภาพเยาวชน หลักสูตร “คนรุ่นใหม่ ใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทันภัยทางสังคม” ระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2555 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

คนรุ่นใหม่ ใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทันภัยทางสังคม

เมื่อวันที่ 28 – 29 เมษายน 2555 ประชาคมงดเหล้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี จัดโครงการค่าย พัฒนาศักยภาพเยาวชน หลักสูตร “คนรุ่นใหม่ ใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทันภัยทางสังคม” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ให้มีความรู้ความสามารถ ในด้านการพัฒนาตนเอง พัฒนากลุ่ม/องค์กร/สังคม/ชุมชนท้องถิ่น

คนรุ่นใหม่ ใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทันภัยทางสังคมตลอดจนถึงเรียนรู้ด้านการสื่อสารเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา การจัดตั้งกลุ่ม/องค์กร และเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรเยาวชนให้ครอบคลุม ตลอดจนสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เยาวชนได้มีส่วนในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน-ท้องถิ่น และเป็นการปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของชุมชนอย่างแท้จริง และเพื่อให้เยาวชนได้รู้เท่าทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงในสังคม รู้เท่าทันสื่อ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และเฝ้าระวัง ดูแลสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ให้ปลอดภัยจากกระแสวัฒนธรรมแปลกปลอม พร้อมทั้งมีความกล้าที่จะแสดงออกในทางที่ดี กล้าคิด กล้าทำ นำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

กิจกรรมภายในค่ายประกอบด้วย บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เหล้า บุหรี่ จุดเริ่มต้นของยาเสพติด จุดจบของชีวิต ภัยร้ายทำลายชาติ” โดย นายภาคภูมิ ปุผมาศ ผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้าจังหวัดอุดรธานี, บรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน” โดย นายหาญชัย ทีฆธนานนท์ นายกองค์การคนรุ่นใหม่ ใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทันภัยทางสังคมบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี, บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเชื่อมโยงเครือข่ายเด็กและเยาวชนกับกิจกรรมจิตอาสา" โดยนางอารียา นรินทร์ศิลป์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี และกิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อสร้างอุดมการณ์ และเครือข่ายเยาวชนจิตอาสา โดยวิทยากรจากศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน   

กิจกรรมที่จัดขึ้นได้สร้างความสนุกสนานและความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการ กว่า 50 คน ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ตัวแทนเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนเทคโนโลยีอีสานเหนือ ตัวแทนเด็กและเยาวชนจากเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดอุดรธานี และภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะรวมตัวกันทำกิจกรรมภายใต้อุดมการณ์ และชื่อเดียวกันคือ “เครือข่ายงดเหล้าเยาวชน จังหวัดอุดรธานี”
เรื่อง: ศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ 
ที่มา: ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

 

 


 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม