ความเป็นธรรมทางสุขภาพ เริ่มต้นที่ผู้นำ

โดย
| |
อ่าน : 3,350

 

ความเป็นธรรมทางสุขภาพ เริ่มต้นที่ผู้นำ

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเสริมสร้างภาวะการนำเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพ หรือ นธส. หลักสูตรหนึ่งในเรื่องของการรู้จักและรักตัวเอง รู้จักสังคมและการสร้างเพื่อนร่วมทาง ที่จัด ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนเต็ล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ที่ได้เชิญชวนให้ภาคีเครือข่ายที่อยู่ในแผนงานกลุ่มเฉพาะ และที่เกี่ยวข้องในเรื่องของผู้หญิงและความเป็นธรรมทางสุขภาพ ที่อาจรวมถึงเรื่องสุขภาวะที่ดีทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ในทุก ๆ ด้าน

การรวมตัวกันของภาคีเครือข่ายกว่า30 องค์กร ต่างมาจากบุคคลกลุ่มเฉพาะโดยตรง เช่น คนพิการ แรงงาน ผู้หญิง มุสลิม คนไร้บ้าน ผู้มีปัญหาสถานะในเรื่องสวัสดิการ สุขภาพและการศึกษา ผู้สูงอายุ เป็นต้น ที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนั้นแสดงให้เห็นว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพนี้ได้รับความสนใจที่เกิดจากความตั้งใจของ สสส.

การพัฒนาศักยภาพเริ่มจากการทลายกำแพงที่อยู่ในใจก่อน แล้วต้องรู้จักตัวเองด้วย นายชีวิน อริยะสุนทร ผู้จัดการโครงการ นธส. กล่าวว่า หลักสูตรนี้ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะให้แก่บุคลากรและภาคีที่ปฏิบัติงานภายใต้แผนงานที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ให้มี "ภาวะการนำ" และเสริมสร้างขีดความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ ของแผนงานให้ขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพ

นายชีวิน ยังกล่าวต่ออีกว่า โครงการ นธส. มีด้วยกัน 7 หลักสูตรหลักที่จะใช้ในการพัฒนาศักยภาพของคนทำงานในกลุ่มเฉพาะมาแล้วกว่า 3 ปีขึ้นไป ในแต่ละหลักสูตรต้องอบรม 14 เดือนต่อรุ่น โดย 30 คนที่มาจากภาคีเครือข่ายนี้เมื่อเสร็จสิ้นโครงการไปแล้วต้องเขียนโครงการต่อยอด เพื่อสานต่อโครงการที่ได้รับการอบรมไป การอบรมในหลักสูตรสองและสาม ไล่ไปเรื่อย ๆ จนถึงหลักสูตรที่เจ็ด จัดให้กับทีมเดิมที่เรียนหลักสูตรหนึ่งจนเสร็จสิ้นกระบวนการภาวะการนำ

"เนื้อหาการเรียนรู้เน้นการรู้จักรักและดูแลตัวเอง ด้านร่างกาย จิตใจปัญญา และจิตวิญญาณ ทำความรู้จักตนเอง ศักยภาพ รู้คุณค่าแรงบันดาลใจในชีวิต สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในการทำงานร่วมกัน ตระหนักถึงเรื่องอำนาจและความซับซ้อนที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความแตกต่าง ความสำคัญของความละเอียดอ่อนท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย  การจัดการความเครียด ความรู้สึกผิด ความโกรธและความขัดแย้งภายในตัวเอง รวมถึงการทำงานเป็มทีม" ผู้จัดการโครงการ นธส. กล่าวกระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตร นธส. เน้นการสร้างเพื่อนร่วมทางที่จะดำเนินงานไปด้วยกัน สร้างความไว้วางใจ เชื่อใจซึ่งกันและกัน โดยผ่านการทำกิจกรรมกลุ่ม เช่น การเล่นเกม การอภิปรายงานที่ทำร่วมกัน การฝึกสมาธิผ่านการเล่นเกม ฝึกให้คนในกลุ่มมีส่วนร่วมและพูดคุยกัน การดูแลสุขภาพ ผ่อนพักตระหนักรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงจากการลงพื้นที่ เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและวิทยากรที่มาอบรมด้วย

นายสายชล คล้อยเอี่ยม เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ นธส. หลักสูตรหนึ่ง เล่าว่า การอบรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีมากที่ตนได้เข้ามาร่วม ตนจะนำสิ่งที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ ทั้งในการทำกิจกรรมร่วมกัน การสร้างความเข้าใจตนเองและเพื่อนร่วมงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองในการดำเนินชีวิตในสังคม สร้างความเชื่อมั่นต่อตนเอง ถือเป็นประโยชน์มากที่ได้เข้ารับการอบรม เรียนรู้การเปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ

"การพัฒนาตนเอง รู้จักตนเองมากขึ้น กลับมาทบทวนตัวเอง รู้เท่าทันความคิด เรียนรู้วิธีการมองความรู้สึกของตนเอง หาเหตุผลและหลักการให้กับตัวเอง เช่น การใช้อำนาจจากภายในของร่างกาย ตนจะนำกลับไปใช้กับตนเองก่อนถือว่าประสบความสำเร็จเลยทีเดียว" นายสายชล เล่าอย่างยิ้มแย้มการพัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพได้นั้น เราสามารถฝึกฝนได้โดยเริ่มจากที่เราต้องรู้จักตัวเอง รักตัวเองก่อน ต่อมาก็สร้างเพื่อนร่วมทางที่ทำงานร่วมกันกับเรา เพื่อไปสร้างสุขภาวะที่ดีให้เกิดกับประชากรทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยากเห็นความเป็นธรรมทางสุขภาพเกิดขึ้นกับสังคมในประเทศไทย.

 

 

ที่มา : หนังสือพิม์เดลินิวส์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม