มมส นำธรรมมะเดลิเวอร์รี่สู่ชุมชน หนุนงานบุญปลอดเหล้า

โดย
| |
อ่าน : 1,743

 

มมส นำธรรมมะเดลิเวอร์รี่สู่ชุมชน หนุนงานบุญปลอดเหล้า

 

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงาน “ขบวนการขับเคลื่อนงานบุญประเพณีปลอดเหล้า” ภายใต้โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งศิลปวัฒนธรรม” เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามในเรื่องการทำบุญประเพณีปลอดอบายมุขให้กับชุมชน โดยได้นิมนต์ พระมหาสมปอง ตาลปุตตฺโต (ธรรมมะเดลิเวอร์รี่) เป็นพระวิทยากรบรรยายธรรมะ ณ บ้านเมืองเพ็ง ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก และองค์การอาหารและการเกษตรพบว่า คนไทยบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่ากับ 13.59 ลิตรต่อคนต่อปี จัดเป็นอันดับ 5 ของโลกและมีการใช้เงินประมาณ 2 แสนล้านบาท เพื่อซื้อแอลกอฮอล์มาดื่ม ซึ่งพฤติกรรมการดื่มดังกล่าวส่งผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ทั้งในด้านสุขภาพ อุบัติเหตุจราจร คดีอาญา และด้านเศรษฐกิจครอบครัวและชุมชน

ดังนั้นจึงมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเข้มงวด ซึ่งมีผลตั้งแต่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 โดยหวังลดอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และจากผลการสำรวจของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าพบว่า คนไทยนิยมดื่มเหล้าในช่วงงานประเพณี หรือเทศกาลต่าง ๆ เช่นทอดกฐิน งานบวช งานศพ งานประจำปีต่าง ๆ มากถึงกว่า 40% ของประชากร อันส่งผลให้เกิดโศกนาฏกรรมจากอุบัติเหตุและปัญหาอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อสังคมตามมาอยู่เสมอ

เช่นเดียวกับชาวบ้านเมืองเพ็ง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 15 ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ก็ประสบปัญหาในเรื่องดังกล่าวภายในชุมชนตลอดมา จึงมีการรวมกลุ่มบุคคลในหมู่บ้านอันประกอบด้วย พระสงฆ์ คณะผู้นำ กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มเยาวชน ได้ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องการมีอบายมุขในงานบุญประเพณีต่างๆของชุมชน เช่น งานศพ งานบวช บุญกฐิน เป็นต้น และชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและโทษภัยของอบายมุขอันนำมาซึ่งความเสื่อมถอยของประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน ตลอดจนการสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดซื้ออบายมุข (เหล้า เบียร์) เพื่อนำมาเลี้ยงแขกที่มาร่วมงาน ซึ่งยังเป็นการสนับสนุนพฤติกรรมการดื่มภายในชุมชนอีกด้วย

ทางคณะผู้นำชุมชนจึงมีการขับเคลื่อนโครงการ “บุญประเพณีปลอดอบายมุข” ขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นว่างานบุญประเพณีต่างๆจะเกิดขึ้นและสำเร็จได้ด้วยดีแม้ไม่มีอบายมุข ซึ่งชาวบ้านเมืองเพ็งก็เห็นพร้อมและได้เริ่มขับเคลื่อนกิจกรรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 แต่ก็ยังไม่เป็นรูปธรรมมากนัก และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของชุมชน โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงเข้าไปช่วยเหลือและสานต่อแนวคิดของชุมชนบ้านเมืองเพ็ง ภายใต้ชื่อโครงการ “กระบวนการขับเคลื่อนงานบุญประเพณีชุมชนปลอดอบายมุข” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ตลอดจนการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนด้านการสร้างสำนึกในคุณค่าและการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยเล็งเห็นความสำคัญของการจัดงานบุญประเพณีชุมชนปลอดอบายมุขต่อไป

พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ได้บรรยายธรรมะ เป็นข้อคิดสอนใจ ด้วยมีเทคนิค เทศนาลีลา โดดเด่นเป็นที่จับจิตจับใจผู้ฟัง ที่ได้ทั้งธรรมะบันเทิงและสาระแปลกตาแปลกใจ ฟังแล้วชีวิตมีชีวา ท่านสามารถนำเรื่องที่เกิดขึ้นใกล้ๆ ตัวมาพูดเป็นธรรมะสอนให้นิสิต และผู้รับฟัง ได้เห็นว่าพระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องเข้าใจยาก สอดแทรกข้อมูลผนวกเข้าไปแบบเราไม่รู้ตัว ทั้งครอบครัว วัยรุ่น สังคม การเมือง ซึ่งในครั้งนี้ นิสิต และผู้เข้าร่วมรับฟัง จึงได้ทั้งข้อคิด และความสนุกสนานตลอดการบรรยายธรรมะ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ astv ผู้จัดการ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม