แกลเลอรี่ภาพถ่ายชุมชน ฝีมือเยาวชนถ่ายภาพเล่าเรื่องผืนป่าโกงกาง

โดย
| |
อ่าน : 4,067

แกลเลอรี่ภาพถ่ายชุมชน ฝีมือเยาวชนถ่ายภาพเล่าเรื่องผืนป่าโกงกาง

เมื่อภาพถ่าย กลายมาเป็นสื่อที่ใช้บอกเล่าเรื่องราว บอกเล่าชีวิต ความทุกข์ ความสุขเล็กๆ ของคนเราได้อย่างดียิ่งอีกหนึ่งสื่อ ทำให้เยาวชนที่ศูนย์สื่อสารเด็กไทยมุสลิม กลุ่มละครมาหยา เครือข่ายกลุ่มสื่อศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ มารวมตัวกันสร้างสรรค์ผลงานการถ่ายภาพ “ผืนป่าโกงกาง และความเป็นพี่น้องในชุมชน รวมถึงคุณค่าของเขาขนาบน้ำที่เป็นมรดกของชุมชน” เพื่อสื่อสารและบอกต่อกับสังคมให้เห็นคุณค่าของป่าโกงกางที่เหลืออยู่ และได้จัดเป็น “แกลเลอรี่ภาพถ่ายชุมชน ฝีมือเยาวชนถ่ายภาพเล่าเรื่อง ผืนป่าโกงกาง” ขึ้นเมื่อไม่นานมานี้

โดย ฮาริส มาศชาย ผู้รับผิดชอบโครงการศิลปะสร้างสรรค์ โกงกางสร้างสุข ชุมชนสร้างภูมิปัญญา เล่าว่า ศูนย์สื่อสารเด็กไทยมุสลิม กลุ่มละครมาหยา เครือข่ายกลุ่มสื่อศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ และชมรมเขาขนาบน้ำ จัดกิจกรรมแกลเลอรี่ชุมชน นิทรรศการผืนป่าโกงกาง ของโครงการศิลปะสร้างสรรค์ โกงกางสร้างสุข ชุมชนสร้างภูมิปัญญา ภายใต้การสนับสนุนของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ที่ดึงจุดเด่น อัตลักษณ์ รากเหง้าของสื่อศิลปะและวัฒนธรรมชุมชนบ้านเกาะกลาง ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงชุมชน โดยผ่านคนสามวัย และถ่ายทอดมาเป็นเรื่องราวผ่านคำบอกเล่าเป็นภาพถ่าย ศิลปะสร้างสรรค์ และละครสร้างสุขขึ้น

ซึ่งแกลเลอรี่ภาพถ่ายชุมชน เป็นกิจกรรมที่เกิดจากฝีมือของเยาวชน ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพเล่าเรื่อง ผืนป่าโกงกาง จากการจัดกิจกรรมห้องเรียนวัฒนธรรมของโรงเรียนศิลป์ชุมชนวัฒนธรรมต้นแบบในเขาขนาบน้ำพื้นที่สร้างสรรค์บนเกาะกลาง จากเรื่องที่เป็นมากกว่าประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทางจิตใจของโต๊ะ(ชื่อเรียกผู้เฒ่าในชุมชน) รวมถึงครูภูมิปัญญาได้ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ได้เกิดการตระหนักและเห็นคุณค่าความงดงามในชุมชน โดยเฉพาะผืนป่าโกงกางและความเป็นพี่น้องในชุมชน ผ่านแนวคิด “ศิลปะ และ วัฒนธรรม” ชุมชนที่งดงามและมีอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในกระบวนการพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงในการเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ ส่งเสริมกระบวนการ “จิตอาสา” และ “แกนนำอาสาสมัครชุมชนด้านศิลปะ-วัฒนธรรม” และมีส่วนร่วมต่อนโยบายสาธารณะ ใน “สิ่งที่ควรจะเห็น สิ่งที่ควรจะเป็น และสิ่งที่ควรจะมี”

โดยในกิจกรรมนอกจากจะมีแกลเลอรี่ภาพถ่ายแล้วยังมีการนำเสนอมุมมองในชุมชนของเยาวชนบ้านเกาะกลาง การแสดงรอแง็งมอแกน ของกลุ่มอันดามันโซ เยาวชนชาติพันธ์มอแกน จังหวัดพังงา และการแสดงดิเกร์ฮูลูรักบ้านเกิด ของกลุ่มคณะแหลมทราย จังหวัดปัตตานี ในประเด็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยได้มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนประเด็นการเรียนรู้หลังจากกิจกรรมการแสดง เป็นเวทีพื้นที่ความคิด จิตสาธารณะของเยาวชน โดยมีเยาวชน ชาวบ้าน และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เข้าร่วมอย่างมากมาย รวมถึงนักศึกษา กศ.ปบ.กระบี่ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

ซึ่งน้องยุบ นายเอกพจน์ เจ๊ะมูล อายุ 24 ปี แกนนำเยาวชนในพื้นที่ บอกว่า จากการถ่ายภาพชุมชนร่วมกับเพื่อนๆ ทำให้รู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่า สามารถนำเรื่องราวในชุมชนมาถ่ายทอดเพื่อให้เกิดการตระหนักในสำนึกรักบ้านเกิดผ่านภาพที่ถ่ายได้ เมื่อดูโดยรวมแล้วการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้เป็นโครงการที่ดีที่สามารถเพิ่มศักยภาพสู่ความยั่งยืนและต่อยอดของกิจกรรมเยาวชนในพื้นที่ได้

ส่วนน้องมาน๊ะ เด็กหญิงณัฐนิจ จันหนู อายุ 15 ปี ได้เล่าให้ฟังว่า จากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้ได้เห็นเรื่องราวต่างๆ ที่งดงามของชุมชน เรื่องเล่าในอดีตของโต๊ะเมื่อเทียบกับปัจจุบันว่ามีความแตกต่างกันทั้งความเป็นอยู่รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำที่ใช้ป่าโกงกางเป็นแหล่งอนุบาล การได้ถ่ายทอดเรื่องราวของต้นป่าโกงกางที่ฉันรัก ให้สังคมได้เห็นถึงความงดงามของใบไม้ที่มีความหนาและแหลมยอดด้วยสีแดงสดของต้นป่าโกงกาง ด้วยภาพถ่ายผลงานที่ตนเอง ทำให้รู้สึกเห็นคุณค่าของป่าโกงกาง บ้านเกาะกลางต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ มากขึ้น ทั้งยังเกิดความสุข สนุกสนานกับการปรับความรู้ทั้งที่ได้เห็นและฟังมาถ่ายทอดเรื่องราวผ่านละครสร้างสรรค์ ออกมาเป็นเรื่องราวของผืนป่าโกงกางบนเขาขนาบน้ำอีกด้วย

ด้านน้องอัรรอน เด็กชาย อัรรอน ผิวดี อายุ 12 ปี หนึ่งในนักแสดงละครใบ้หน้าขาว บอกว่า ภาพที่ถ่ายเป็นภาพที่สะท้อนวิถีการดำเนินชีวิตการตกปลาและการลากอวน การดูแล ปู ปลา ของบ้านเกาะกลาง ซึ่งเป็นเรื่องราววิถีในชุมชนที่ดูเหมือนธรรมดาแต่เมื่อได้นำมาถ่ายทอดผ่านภาพถ่ายทำให้รู้สึกภูมิใจที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อยู่ และหันกลับมามองชุมชนของตัวเองมากขึ้น

นายสมัคร ใจดี กำนันตำบลคลองประสงค์ หนึ่งในผู้นำหมู่บ้านที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมมาต่อเนื่อง ได้เล่าว่า ก่อนหน้านี้ตนเองรู้สึกเป็นกังวลกับเรื่องป่าโกงกางกับอนาคตของลูกหลาน มาวันนี้ได้เห็นกิจกรรมดีๆ ที่เยาวชนและกลุ่มต่างๆ ให้ความสำคัญ มาร่วมกันถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนมุมมองผ่านสื่อศิลปวัฒนธรรม ซึ่งอาจจะเป็นกิจกรรมเล็กๆ ที่กำลังขับเคลื่อนโดยกลุ่มเยาวชน แต่พลังความคิดเหล่านี้จะเป็นพลังแห่งการพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลงอนาคตของป่าโกงกางที่ดีขึ้น

 

 

ที่มา : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ ศสส.

                                                          

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม