สสส.ประกาศ ปฏิญญา ปี ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๗

| |
อ่าน : 2,391

ภาคีสร้างเสริมสุขภาวะประกาศ ปฏิญญา ปี ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๗

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย มีอุดมการณ์และมีเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนให้ทุกคนบนแผ่นดินไทยเกิดสุขภาพกาย จิต ปัญญา และสังคม ที่ทำให้ทุกคนมีร่างกายและจิตใจที่จะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างราบรื่น มีจิตสาธารณะและจิตสำนึกที่ตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ เชื่อมโยงและเกื้อกูลกัน รวมทั้งเสริมสร้างระบบและปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพเหล่านั้นอย่างเท่าเทียมกันสำหรับทุกกลุ่ม ทุกวัย ทุกอาชีพทุกสถานะทางสังคม และทุกความเชื่อ

ภาคีสร้างเสริมสุขภาวะ จึงขอประกาศเจตจำนงร่วมกันในการขับเคลื่อนและรณรงค์ให้ขบวนการสร้างเสริมสุขภาวะมีความต่อเนื่อง มีการสานงานกันระหว่างภาคีเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาวะของสมาชิกในสังคมและเสริมพลังเพื่อจะผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะที่ส่งผลกระทบสูง อันมีเป้าหมาย ‘ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่’ ดังนี้

๑. ภาคีสร้างเสริมสุขภาวะจะร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะที่สามารถขยายผลจนส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของทุกคน

๒. ภาคีสร้างเสริมสุขภาวะมีข้อตกลงร่วมในการยกระดับนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้เป็นนโยบายสาธารณะในทุกระดับ จนสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของทุกคน

๓. ภาคีสร้างเสริมสุขภาวะจะร่วมกันขยายภาคีใหม่ที่มีการกระจายตัวของพื้นที่ และมีความหลากหลายของแนวทางการทำงาน

๔. ภาคีสร้างเสริมสุขภาวะจะเปิดพื้นที่ทางความคิดและเปิดพื้นที่ทางกายภาพในการทำงานร่วมกันและกันมากขึ้น

ปฏิญญาในปี ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๗ ภาคีสร้างเสริมสุขภาวะมีข้อตกลงร่วมกันที่จะร่วมขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะใน ๖ เรื่องหลัก ดังนี้

๑. สร้างเสริมสุขภาวะอย่างสร้างสรรค์ตลอดทุกช่วงวัยให้เป็นวัฒนธรรมสุขภาพ และสร้างจิตสำนึกพลเมือง โดยเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนและภาคีเครือข่ายให้สามารถจัดการสุขภาพด้วยตนเอง มีภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง ฉลาดรู้ทันสื่อและสุขภาพ

๒. ผสานเครือข่ายในทุกระดับมุ่งลดปัจจัยเสี่ยงหลักและพัฒนาปัจจัยเสริมสุขภาพ ผสานเครือข่ายในทุกระดับมุ่งลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่สำคัญ เช่น บุหรี่ สุรา อุบัติภัย โรคอ้วน ท้องไม่พร้อม ความรุนแรงทางเพศ และพัฒนาปัจจัยเสริมสุขภาพ เช่น โภชนาการ และอาหารปลอดภัย กิจกรรมทางกาย สุขภาพจิต โดยกลั่นความรู้ ประสบการณ์ เชื่อมโยงภารกิจ สร้างเสริมสมรรถนะและภาวะแวดล้อมในครอบครัว องค์กร และชุมชนในทุกระดับ

๓. ร่วมสร้างให้ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยเสริมพลังท้องถิ่นในการสร้างการเรียนรู้ และสร้างความเป็นพลเมือง รักษาฐานทรัพยากร หนุนเกษตรกรรมยั่งยืน สร้างความมั่งคงทางอาหารทั่วท้องถิ่นไทยใช้ทุนและศักยภาพของผู้นำท้องถิ่นในการลดปัจจัยและเงื่อนไขที่ทำให้เกิดทุกขภาวะ

๔. ขยายแนวร่วมในการสร้างกลไก ขยายโอกาส หนุนเสริมสังคมที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีความเสมอภาค มีภราดรภาพ และเป็นธรรม โดยมุ่งกระตุ้นให้เกิดสวัสดิการทางสังคมมั่นคงและโอกาสที่เท่าเทียม โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ขาดโอกาส อาทิ ผู้หญิง คนพิการ ผู้สูงอายุ แรงงานเกษตรกร คนยากไร้กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้มีปัญหาสถานะบุคคล คนไร้บ้าน และกลุ่มหลากหลายทางเพศฯลฯ

๕. ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างภูมิคุ้มกันทางสุขภาวะแก่เด็ก เยาวชน มุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนทุกกลุ่ม ทุกสถานะ สามารถอยู่รอดอย่างปลอดภัยในสังคมตลอดจนเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ มีพลังที่จะร่วมสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต

๖. ร่วมแรง ร่วมใจ ทำให้ทุกชุมชนท้องถิ่นเป็นเมืองสื่อสร้างสรรค์ ที่มีสื่อดี พื้นที่ดี ภูมิคุ้มกันที่ดี ให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สื่อด้วยตนเอง ใช้สื่ออย่างฉลาดเท่าทัน มีพื้นที่ทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ เสริมปัญญา และสานทุนวัฒนธรรมในท้องถิ่น เวที ‘สานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่’

 

 

 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2556

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม