สสส.เรียนรู้ ร่วมสร้าง โภชนาการสมวัยในศูนย์เด็กเล็ก

โดย
| |
อ่าน : 3,947

ในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของทุกคนในสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนด้วย 3 พลัง อันได้แก่ พลังความรู้ พลังสังคม และพลังนโยบาย โดยมีภาคีที่ทำงานร่วมกับ สสส.เป็นจำนวนมาก ช่วยให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่ควรค่าแก่การเผยแพร่สู่ภาคประชาชนต่อไป

ล่าสุด สสส.ได้จัดโครงการสร้างสรรค์โอกาสและพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ภาคีสุขภาวะ ปี 2556 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5-7 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เพื่อเป็นเป็นการรวบรวมและสังเคราะห์ชุดความรู้ต่างๆ กว่า 240 ชุด ที่มีอยู่มา สร้างเป็นองค์ความรู้ที่ง่ายต่อความเข้าใจ แล้วกระจายองค์ความรู้ดังกล่าวออกไปสู่คนทุกกลุ่มให้มากที่สุด ในรูปแบบชุดความรู้ที่จะขับเคลื่อนในปี 2556

นายสุรพล เหลี่ยมสูงเนิน นักวิชาการอิสระผู้พัฒนา สังเคราะห์ จัดระบบ ชุดความรู้ของ สสส. กล่าวว่า ชุดความรู้ของ สสส.ที่จะขับเคลื่อนในปี 2556 ประกอบด้วย ชุดความรู้ว่าด้วยอาหารและโภชนาการ ชุดความรู้ว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน ชุดความรู้ว่าด้วยบุหรี่ และชุดความรู้ว่าด้วยสุรา กิจกรรมของชุดความรู้ว่าด้วยอาหารและโภชนาการ โดยกิจกรรมนำร่องที่จะขับเคลื่อนในปี 2556 นี้เป็นเรื่องของชุดความรู้ว่าด้วยอาหารและโภชนาการ ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 5-7 กรกฎาคมที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์ของโครงการสร้าง สรรค์โอกาสและพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ภาคีสุขภาวะ ปี 2556 นี้เป็นการรวบรวม ศึกษาและสังเคราะห์ชุดความรู้ต่างๆ กว่า 240 ชุด ที่มีอยู่มาสร้างเป็นองค์ความรู้ที่ง่ายต่อความเข้าใจ แล้วกระจายองค์ความรู้ดังกล่าวออกไปสู่คนทุกกลุ่มให้มากที่สุด

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม ได้แก่ องค์  กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีการดำเนินงานศูนย์เด็กในชุมชนจำนวน 9 แห่ง โดย อปท.ที่จะเข้ารับการอบรมจะต้องประกอบด้วย ผู้บริหาร อปท.(นายกฯ และ/หรือปลัด) ครูพี่เลี้ยงหรือผู้ดูแลเด็ก และแม่ครัวในศูนย์เด็กเล็ก รวมทั้งสิ้น 37 คน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นปัญหาด้านอาหารและโภชนาการในพื้นที่ และวิธีการป้องกัน/แก้ไขปัญหาที่ได้ดำเนินการอยู่

การที่เราให้ อปท.ทั้ง 9 แห่งได้นำองค์ความรู้ที่ผ่านการอบรมทั้ง 2 วัน ไปปรับใช้ได้จริงและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภาคีเจ้าของชุดความรู้ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. และทีมงานโครงการฯ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานของแต่ละฝ่ายให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งในส่วนของผู้บริหารจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่กับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

ชุดความรู้โภชนาการสมวัยที่จะนำมาแลกเปลี่ยนในศูนย์เรียนรู้สุขภาวะเป็นชุดความรู้ในระดับที่ 2-3 คือองค์ความรู้ที่มีการนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย และมีการขยายผลในบางส่วน แล้วได้คำตอบจากการนำไปใช้ในระดับที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการที่เอื้อต่อการมีพฤติกรรมโภชนาการที่พึงประสงค์ ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร องค์ความรู้ที่นำมาแลกเปลี่ยนจะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร และ cd ได้แก่ คู่มือ/หลักสูตร/ชุดความรู้/โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป และเป็นชุดความรู้ระดับ library เป็นเอกสารสรุปบทเรียนการทำงานของพื้นที่ต้นแบบโภชนาการสมวัยระดับยอดเยี่ยม (แหล่งเรียนรู้) เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายการพัฒนาคุณภาพอาหารในชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก และโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานโภชนาการ

การทำงานของ สสส.เปรียบเหมือนเขื่อน โดยเขื่อนนั้นจะเป็นที่กักเก็บน้ำ น้ำที่มาจากแม่น้ำหลายสาย มีทั้งใส ทั้งสีขุ่น ต่างกัน เพราะมาจากภูเขาแต่ละลูก แต่เขื่อนจะมีที่ปล่อยน้ำอยู่ 2 ช่อง ก็เหมือนกับการทำงานที่อย่างไรก็ตามก็จะมีคนที่ได้ประโยชน์และคนที่เสียประโยชน์ ถ้าเราคำนึงถึงคนได้ประโยชน์และเราคำนึงถึงภาพรวมของพื้นที่ของเรา ดังเช่นความรู้ต่างๆ ที่ไหลสู่ชาวบ้าน มันจะทำให้เกิดความสามัคคีขึ้นในชุมชน แล้วช่วยกันทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชนมากขึ้น

การอบรมครั้งนี้เราได้ให้ผู้บริหารของ อปท.มามีส่วนร่วมด้วย เพราะนายก อปท.นั้นก็เปรียบกับแม่น้ำสายหลักของชุมชน น่าจะทำให้พื้นที่ได้รับประโยชน์ และกระจายความรู้ออกไปได้อย่างกว้างขวาง และเรื่องอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เราได้วิทยากรจากสำนักโภชนาการ กรมอนามัย มามอบความรู้เรื่องโภชนาการซึ่งจะมีประโยชน์ต่อศูนย์ชุมชนเด็กเล็ก ที่แน่นอนในการอบรมครั้งนี้อาจไม่สมบูรณ์ทั้งหมด แต่สิ่งสำคัญก็คือทาง สสส.และภาคีเครือข่ายนั้นเปรียบเหมือนประตูน้ำที่ค่อยเปิดประตูน้ำ นำความรู้ค่อยส่งต่อไปถึงศูนย์ชุมชนต่างๆ ทั้งนี้ ต้องเราต้องอาศัยแรงผลักดันจากทุกท่านและศูนย์ชุมชนต่างๆ เพื่อส่งความรู้กระจายไปถึงศูนย์ภาคีชุมชนในพื้นที่อื่นๆ อีกต่อไป

 

 

ที่มา : หนังสิอพิมพ์ไทยโพสต์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม