เปิดโลกทัศน์ให้กว้าง หนุนเด็กมีทัศนคติที่ดี

| |
อ่าน : 4,846

พื้นที่สร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะต้องเข้าไปทดลองสัมผัส ในสภาวะที่สังคมมีแต่การแข่งขัน ทั้งในห้องเรียนและเติบโตไปพร้อมกับโลกของอินเทอร์เน็ต แต่อย่างน้อยก็เป็นเรื่องน่ายินดีที่ยังมีองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามาพยายามขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว เพราะเข้าใจว่าชีวิตของเด็กนั้นไม่สามารถอยู่ได้เฉพาะในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆ เพียงอย่างเดียว และจะประสบความสำเร็จ

โครงการพื้นที่นี้..ดีจัง ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประกอบด้วยภาคีเครือข่ายพื้นที่สร้างสรรค์ทั่วประเทศ ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เปิดพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะเด็ก เยาวชน และชุมชน ที่จัดต่อเนื่องมาปีที่ 4 เป็นเข็มทิศหนึ่งที่จะทำให้พวกเขาสามารถเติบโตสู่โลกกว้างได้

ภาคีเหล่านั้นสนับสนุนให้เกิดพื้นที่ดีและสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมเรียนรู้คิดค้นนำเสนอ จัดกิจกรรม เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ สร้างสุขสำหรับทุกวัย ให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงความสำคัญ ร่วมผลักดันพื้นที่สร้างสรรค์ ทั้งมิติทางกายภาพ ความคิด สื่อ และสังคม ผ่านกิจกรรมศิลปะแขนงต่างๆ การเรียนรู้วิถีชุมชน การอ่านสำหรับเด็ก การเล่นเพื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ฯลฯ

โครงการฯ และภาคีเครือข่ายมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการจัดตั้งกองทุน "สโมสรพื้นที่นี้..ดีจัง" เพื่อสนับสนุนการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะกับกลุ่มเด็กด้อยโอกาส อาทิ กลุ่มเด็กชาติพันธุ์ กลุ่มเด็กพิการ รวมถึงเด็กๆ ในหมู่บ้านชนบท เด็กๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

"3 จังหวัดชายแดนใต้เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญของการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในชุมชนแทนเสียงปืน เสียงระเบิด และความรุนแรง โดยการทำงานอย่างขันแข็งของกลุ่มเยาวชนในพื้นที่พร้อมๆ กับกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดนราธิวาส หลังจากจัดงาน "บางนรายิ้ม" ไปเมื่อปีก่อน

ในปีนี้ กลุ่มเยาวชน "young ยิ้ม" ที่อำเภอแว้ง ได้ลุกขึ้นมาเปิดพื้นที่สร้างสรรค์เล็กๆ โดยใช้ป่าฮาลา-บาลา บ้านของนกเงือก เป็นพื้นที่จุดประกายให้นักเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอร่วมกันทำกิจกรรมสัญจรในโรงเรียนต่างๆ

กลุ่มดอกไม้ยิ้ม ที่ชุมชนห้าแยกสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ใช้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบ้านเป็นตัวเชื่อมกับเด็กๆ มาเรียนรู้การทำขนมพื้นถิ่น การวาดภาพบาติก ฟังนิทานจากคนเฒ่าคนแก่ เพื่อรวบรวมและนำมาดัดแปลงแสดงเป็นหุ่นมือ ขณะที่กลุ่มข้าวยำละครเร่ จากคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าไปเรียนรู้ดิเกร์ฮูลู กับเจ๊ะปอ จัดการแสดงร่วมกับชุมชนบางตะวา ซึ่งมีทั้งคนพุทธและอิสลามอยู่ร่วมกัน

นอกจากนี้ยังมีโครงการระดับจังหวัดที่ประสบความสำเร็จเป็นจังหวัดต้นแบบไปแล้ว เช่น เพชรบุรีดีจัง หรือที่กำลังดำเนินงานอยู่ในปีนี้ อาทิ พัทลุงยิ้ม อุตรดิตถ์ติดยิ้ม เป็นการบูรณาการกิจกรรมเด็ก เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม ชุมชน ที่ก่อให้เกิดการขยายผลของพื้นที่สร้างสรรค์จากชุมชนเล็กๆ สู่นโยบายระดับจังหวัด

โครงการ "เขาใหญ่ดีจัง" สร้างสรรค์กิจกรรมสื่อความหมายและเส้นทางเดินธรรมชาติสำหรับเด็กและครอบครัวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อนำร่องการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม กลุ่มชาติพันธุ์ดีจังเนาะ ที่ทำงานในหมู่บ้านเล็กๆ ตามภูดอยต่างๆ เปิดเป็น "ลานม่อนยิ้ม" หรือนำศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม เช่น การเต้นแจโก่ของคนลาหู่ มาเป็นกิจกรรมฟื้นฟูความรักชุมชนของคนในหมู่บ้าน ส่วนทางอีสานมีการนำหนังบักตื้อ หรือตะลุงอีสาน มาเป็นสื่อในการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ เป็นต้น

กิจกรรมทั้งหมดได้นำมาสู่การจัดคอนเสิร์ตเพื่อระดมทุนก่อตั้งกองทุน "สโมสรพื้นที่นี้...ดีจัง" ที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556 ณ โรงภาพยนตร์สกาลา สยามสแควร์ แสดง 2 รอบ รอบบ่าย 14.00 น. รอบค่ำ 19.00 น. โดยมี 4 ศิลปินดีจัง "เจี๊ยบ วรรธนา, ธีร์ ไชยเดช, สิงโต นำโชค, โฮปแฟมิลี่" ร่วมร้องเพลงบรรเลงดนตรีมีความหมายในบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง

เจี๊ยบ-วรรธนา วีรยวรรธน คุณแม่ลูกสองกำลังโต กำลังจะวัยรุ่น เป็นอีกหนึ่งศิลปินดีจังที่เข้าร่วมกิจกรรมพื้นที่นี้ดีจังที่สามแพร่ง ย่านเมืองเก่าของกรุงเทพมหานครมาติดต่อกัน 3-4 ปี ให้ทัศนะเกี่ยวกับพื้นที่สร้างสรรค์ในเมืองหลวงว่า "เราต้องมีเยาวชนที่มีทัศนคติที่ดี มีโลกทัศน์ที่เปิดกว้าง เด็กสมัยนี้ก้มหน้าก้มตาอยู่กับมือถือหรือแท็บเล็ต โอเคล่ะ ตัวเทคโนโลยีนั้นอาจทำให้เขารู้สึกว่ามองเห็นกว้างไกล แต่การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนมันน้อยลง ความต้องการทำอะไรด้วยมือของเขาเองมันไม่มี"

"โครงการพื้นที่นี้..ดีจัง ช่วยหล่อหลอมให้เด็กได้กลับไปสู่เบสิก สู่จุดเริ่มต้น เรียนรู้ว่าการจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งต้องใช้แรงกาย แรงใจ ชีวิตมันไม่สำเร็จรูป ยิ่งถ้าเรามีกระจายๆ ไปทั่วประเทศ เชื่อว่าส่วนนี้จะช่วยพยุงหรือซับพอร์ตสิ่งที่สังคมกำลังไขว้เขวอยู่ตอนนี้ให้ดีได้"

สุเทพ ถวัลย์วิวัฒนกุล วงโฮปแฟมิลี่ แสดงความเห็นว่า พื้นที่สร้างสรรค์มีความสำคัญกับเยาวชน โดยอาชีพแล้ว เรามักจะได้เล่นดนตรีตามร้านที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ที่เป็นลักษณะของการค้าขาย เป็นธุรกิจเสียมากเกินไป พื้นที่นี้..ดีจัง จึงมีความสำคัญให้เยาวชนได้มาร่วมกิจกรรม ได้แสดงออก เป็นพื้นที่ที่ดี เต็มไปด้วยงานศิลปะ เด็กๆ จะให้ความสนใจมากกับกิจกรรมศิลปะ กลุ่มคนแบบพวกเราต้องช่วยกันสนับสนุนพื้นที่ เพราะเชื่อว่าศิลปะจะช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้งดงามได้

วงโฮปแฟมิลี่เป็นเจ้าของเพลงประจำโครงการ "พื้นที่นี้..ดีจัง" ร่วมตระเวนแสดงตามกิจกรรมรณรงค์พื้นที่สร้างสรรค์ในจังหวัดต่างๆ มาแล้วหลากหลายพื้นที่ ครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตที่วงโฮปแฟมิลี่ตั้งใจนำบทเพลงสร้างสรรค์ที่เชื่อว่ามีแฟนเพลงจำนวนไม่น้อยรอคอยฟังอยู่มาร่วมบรรเลง

"เห็นพี่ๆ ศิลปินที่มาร่วมงานรู้สึกตื่นเต้น น่าสนุก ดูเล็กๆ เป็นกันเองและอบอุ่นจริงๆ เพลงที่เตรียมมาแสดงเป็นที่เพลงที่อยากเล่น ที่มีทั้ง เพลงที่คุ้นเคยและเพลงที่อาจไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆ ถือเป็นโอกาสพิเศษ อย่าง สิงโต นำโชค ฝากมาบอกเลยว่า คอนเสิร์ตนี้ก็จัดเต็มวง เต็มรูปแบบ เพลงไหนที่ใครคาดว่าจะได้ฟังก็คงได้ฟังอย่างแน่นอน" เจี๊ยบ วรรธนา สรุปเชิญชวนแทนศิลปินดีจังทุกคน

สำหรับผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการก่อตั้ง "สโมสรพื้นที่นี้..ดีจัง" เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ดีๆ ให้กับเด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชน โดยเฉพาะที่ขาดโอกาสในด้านต่างๆ กับ 4 ศิลปินใน "ดีจังคอนเสิร์ต" บัตรราคา 1,000/ 1,200/ 1,500 บาท ซื้อได้แล้ววันนี้ที่โรบินสัน สาขาพระราม 9 แฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา จองบัตรล่วงหน้าพร้อมสอบถามรายละเอียดได้ที่ โครงการพื้นที่นี้..ดีจัง โทร.0-2623-2838-9 หรือที่ www.dinsorsee.wordpress.com และ www.facebook.com/djungspacefans

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ขอบคุณภาพจาก : กลุ่มดินสอสี dinsorsee

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม