สสส.จับมือ อปท.100 แห่งสร้างตำบลปลอดสารพิษ

| |
อ่าน : 3,958

การขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่เป็นกระบวนการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของอาหารในชุมชนด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยวางกลไกการขับเคลื่อนที่สำคัญคือ การสร้างพลังความร่วมมือให้องค์กรหลักในชุมชนทำบทบาทหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มศักยภาพ อันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้เชื่อมประสานให้เกิดการพัฒนาระบบการเกษตรของเกษตรกรทั้งระดับครอบครัวและระดับกลุ่มองค์กร

ล่าสุด องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อุทัยเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ร่วมประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (mou) ร่วมกับเครือข่ายร่วมทั้งหมด 100 ตำบล ในโครงการกองทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีนายสมพร ใช้บางยางประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ น.ส.ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานในพิธีลงนาม

นายสมพร กล่าวว่า สสส.ทำงานกับท้องถิ่นในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และนโยบายเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นนโยบายสาธารณะประเด็นหนึ่งใน 7 ประการที่ได้กำหนดไว้ เพราะเห็นถึงความสำคัญตรงนี้ และเห็นว่าชุมชนท้องถิ่นเป็นแหล่งผลิตอาหาร ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว

ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดกับผู้บริโภคทั่วๆ ไปเท่านั้น แม้แต่กับตัวของเราเอง หรือแม้แต่ผู้อยู่ในพื้นที่ ผู้ผลิตเองก็ได้รับผลกระทบไปด้วย ซึ่งจากที่ได้สุ่มตัวอย่างตรวจประชาชนในบางชุมชนอย่างน้อยๆ  ก็ 60-70% ที่มีสารเคมีอยู่ในร่างกายโดยที่ไม่รู้มาก่อนนำไปสู่การตรวจพบโรคร้ายแรง และตรงนี้คือสิ่งที่เรานำมาเป็นข้อมูลในการทำความเข้าใจว่าถึงเวลาแล้ว ด้วยเหตุผลหลายๆ ประการ ที่จะต้องปรับวิธีคิดในการทำเกษตรกรรมไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืนเปลี่ยนเกษตรกรรมที่มีสารเคมี ไปสู่เกษตรกรรมชีวภาพ

นอกจากนี้ นายสมพร ยังกล่าวอีกว่า จากการที่ขับเคลื่อนมาได้มีการขยายผลที่มีพื้นที่จำนวนประชากร เกษตรกร และจำนวนพื้นที่ที่ทำเกษตรกรรมยั่งยืนหรือเกษตรกรรมชีวภาพมากขึ้นโดยเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 250 แห่ง แต่ในความเป็นจริง เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ในขณะนี้เรามีเครือข่ายอยู่พันกว่าแห่ง ไม่ใช่เฉพาะ 100 แห่งที่มาลงนามความร่วมมือเท่านั้น ในแหล่งอื่นๆเราก็ถือว่าเป็นนโยบายที่จะต้องปฏิบัติด้วย เพียงแต่ว่าอาจยังจะไม่เข้มข้น ซึ่งบางแห่งที่ยังไม่ได้มาลงนามกับเรา เค้าก็สามารถปฏิบัติได้ดีและขยายผลได้ดีก็มี ในภาพรวมเราพยายามสร้างตัวอย่างเพื่อกระจายไปทุกภูมิภาคเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอื่นในการเรียนรู้ ซึ่งในขณะนี้เรากำลังพัฒนาพื้นที่ของ อบต.ทมอ อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ขึ้นเป็นศูนย์บูรณาการเพื่อการเรียนรู้ในเกษตรกรรมยั่งยืน ทำให้เป็นเกษตรกรรมที่ครบวงจรและยั่งยืนสามารถดูเป็นตัวอย่างและปฏิบัติได้ ไม่ว่าจะเป็นองค์กร หรือใครก็ได้ที่สนใจสามารถไปศึกษาเรียนรู้ได้เพราะคิดว่าตำบลทมอนั้นเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมมากที่สุด

ด้านนายมหามัติ มะจะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีกล่าวว่า จากที่ตนได้ลงพื้นที่แหล่งเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่ที่ 5 พบว่ามีการนำเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความรักและความภาคภูมิใจในอาชีพของเกษตรกรและสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ โดยจะมีการจัดสรรพื้นที่อย่างชัดเจน เช่นการบริหารจัดการน้ำในแปลงของการปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด และเลี้ยงไก่  เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังทำให้ชุมชนมีการพึ่งตนเองในเรื่องของการผลิตอาหารสำหรับการบริโภคและยังเป็นการลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายแก่ร่างกายจะเห็นได้ว่ากลุ่มนี้มีการนำวัสดุที่เหลือใช้มาทำปุ๋ยและมีการคิดหาวิธีการทำสารสกัดต่างๆ แทนสารเคมีนอกจากจะได้ปุ๋ยแล้วยังประหยัดค่าใช้จ่ายและก็ยังเป็นผลดีต่อสุขภาพ จะเห็นว่าแหล่งนี้มีการสร้างเยาวชน สร้างพื้นที่ให้กับเด็กๆ มากขึ้นทำให้เด็กมีจิตอาสา ทุกพื้นที่ถ้ามีจิตอาสามากขึ้น  คิดว่าทุกคนก็จะมีความสุขพื้นที่ก็มีความสุข

ด้านนายธาดา อำพิน วิทยากรแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบต.อุทัยเก่า อ.หนองฉางจ.อุทัยธานี กล่าวว่า การใช้สารเคมีของชุมชนได้ทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายตาย และถือเป็นภัยมหันต์ที่ต้องมาวิเคราะห์การแก้ปัญหา ซึ่งจากการทำข้อมูลบัญชีครัวเรือนพบว่า คนในตำบลมีการลงทุนด้านการเกษตรสูงมาก และคนเข้ารักษาพยาบาลก็เยอะขึ้นเรื่อยๆ หากหันมาใช้เกษตรอินทรีย์นอกจากจะลดต้นทุนได้แล้ว ยังทำให้สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้นอีกด้วย

"หลังจากที่ทำการเกษตรปลอดสาร ค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรเริ่มลดลง จากลงทุนไร่ละ 4,000 บาท เหลือเพียงไร่ละ 1,000 บาทเศษๆ และขายข้าวได้เกวียนละ 8,000-9,000 บาท ทำให้มีเงินเก็บในกระเป๋าอีกเพียบ อีกทั้งค่าใช้จ่ายภายในบ้านก็ลดลงด้วยเพราะไม่ได้จ่ายตลาดซื้อผัก ซื้อปลาหรือเนื้อหมูมาประกอบอาหาร เพียงแต่นำผลผลิตจากศูนย์เกษตรปลอดสารมาใช้ในครอบครัวทั้งเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย" นายธาดากล่าว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ 

ขอบคุณภาพประกอบจาก ปันสุข

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

วิธีสังเกต “ยาเสื่อมคุณภาพ”  แก้ไข  ตำบลศิลาเพชร  สสส. สุขภาวะ สุขภาพ สร้างสุข Thaihealth บ้านวังฆ้อง จ.น่าน ครอบครัว เข้มแข็ง ชุมชน  ไข้เด็งกี  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วิ่งสู่ชีวิตใหม่ run for new life Thai Health Day Run 2012 วิ่งเพื่อสุขภาพ ชวนขยับทั้งประเทศ ความปลอดภัยในการแข่งขัน การเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนวิ่ง เส้นทางการเดิน-วิ่ง  ช่วงอายุ  ตลาดนัด เสถียรธรรมสถาน ความสุข ธรรมสวัสดี ชุมชนแห่งการเรียนรู้  น้ำหมัก  ยาปรับธาตุ  ธรรมชาติของมนุษย์  ห่วงใครให้ใส่ หมวก  อบรมเชิงปฏิบัติการ  ยาโด๊ป  โรงเรียนวัดลาดบัวขาว เขตสะพานสูง  Dr.Adisorn Jantarasook  สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้  คุณภาพชีวิตของแรงงาน  สิทธิข้ามแดน  ชูกำลัง  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม