สร้างสุของค์กรร่วมใจ ช่วยสงฆ์ไทยห่างไกลโรค

| |
อ่าน : 5,390

งาน the 21st iuhpe world conference on health promotion จัดขึ้นที่พัทยา โดยมีผู้ที่อยู่ในแวดวงสุขภาพ การศึกษา สังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จากหลายสิบประเทศ กว่า 2,000 คนมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นสุขภาพ รวมถึงประเด็นการสร้างสุขในองค์กรด้วย

ภายในงานนอกจากการสัมมนา การนำเสนอแนวคิดและผลงาน ยังมีบูธนิทรรศการสุขภาพจากหน่วยงานต่างๆ หนึ่งในบูธที่ได้รับความสนใจอย่างสูงจากทุกประเทศ คือ

บูธสงฆ์ไทยไกลโรค ซึ่ง รศ.ดร.ภญ.จงจิต อังคทะวานิช อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนาการ และการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ทีมงานคนรุ่นใหม่มาให้ข้อมูลความรู้ด้วยตนเอง เพื่อจุดประกายความตื่นตัวในการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ซึ่งกำลังเผชิญกับปัญหาสุขภาพรุมเร้ามากมาย

สัปดาห์นี้ ผู้เขียนจึงขอนำข้อมูล และแนวคิดเพื่อให้สงฆ์ไทยไกลโรค ที่ได้รับทราบจากอาจารย์จงจิตมาเล่าสู่กันฟัง ด้วยเห็นว่า องค์กรน้อยใหญ่ที่มีนโยบายสร้างสุขในองค์กร และมักมีกิจกรรมทำบุญใส่บาตรอยู่เสมอ น่าจะได้รับทราบข้อมูล และมีความตื่นตัวในเรื่องนี้

ข้อมูลจากสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งศึกษาพระสงฆ์ใน 11 จังหวัด รวมกว่า 246 รูปพบว่ากว่า 1 ใน 3 ของพระสงฆ์ทั่วประเทศ ตกอยู่ ในสภาวะอ้วนกว่ามาตรฐาน ขณะที่ข้อมูล จากอาจารย์จงจิต ซึ่งได้สัมภาษณ์เจาะลึกพระสงฆ์ 29 รูป จาก 4 วัดในชุมชนเมือง ทั้งนิกายธรรมยุตและมหานิกาย รวมถึงฆราวาสที่ใส่บาตร และศึกษาความปลอดภัยของอาหาร และน้ำดื่ม นั้นพบว่า พระสงฆ์ที่สูงวัย ส่วนใหญ่เป็นโรคเรื้อรัง ทั้งโรคภูมิแพ้ โรคกระเพาะอาหาร โรคความดันโลหิตสูง โรคตา และโรคเบาหวาน โดยสาเหตุของโรคภัยและภาวะอ้วนในพระสงฆ์นั้นล้วนเกิดจาก คุณภาพของอาหาร และโภชนาการที่มักจะออก หวาน มัน และเค็ม

"พระสงฆ์เองท่านก็ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้หลายรูปบวชตั้งแต่อายุน้อย ทำให้ไม่มีโอกาสได้รับความรู้ในวิชาในระบบเช่น วิชาสุขศึกษาเรายังพบว่า หลังฉันเพลพระสงฆ์ส่วนใหญ่ ฉันน้ำปานะ วันละ2 แก้ว หรือ 2 กล่องขึ้นไป ทำให้มีน้ำตาลสูง ขณะที่ฆาราวาสเอง หรือคนทั่วๆ ไป ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพอาหารที่น้ำมาใส่บาตร อาหารใส่บาตรที่ขายตามท้องตลาดส่วนใหญ่ก็ไม่มีคุณภาพซึ่งจากการสุ่มตรวจพบว่า ร้อยละ 60 ของกับข้าวถุงใส่บาตรไม่สะอาด และไม่ถูกหลักสุขอนามัย"

ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส. อาจารย์จงจิตเล่าว่า โครงการสงฆ์ไทย ไกลโรค มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นก่อนที่ปัญหาจะเพิ่มพูนไปมากกว่านี้ โดยการให้ความรู้พระสงฆ์ ทางโครงการฯ ได้จัดทำคู่มือสูตรสงฆ์ไทยไกลโรค ซึ่งจะบอกถึงการดูแลปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีรวมถึงกำหนดรายละเอียด และปริมาณบริโภคที่เหมาะสม นอกจากนี้ก็มีการจัดทำ ปฏิทินสุขเริ่มเมื่อเพิ่มก้าว เพื่อให้พระสงฆ์ใช้บันทึกการออกกำลังกายทางโครงการฯ ยังได้ออกแบบประคดเอวรอบรู้ ที่มีลักษณะเหมือนประคดเอวทั่วไปแต่มีการทำสัญลักษณ์ในจุดที่รอบเอวถึง 90 เซนติเมตรเพื่อให้พระสงฆ์รู้ได้ด้วยตนเองว่าอยู่ในภาวะอ้วนแล้ว นอกจากนี้ยังจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชื่อว่า "ปานะ-ปัญญา" เป็นโปรแกรมค้นหาข้อมูล และคำนวนปริมาณแคลอรี่ของเครื่องดื่ม โดยเฉพาะปริมาณน้ำตาลในน้ำปานะ และยังได้จัดทำวิดีทัศน์เพื่อสร้างความตระหนักในปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์

สำหรับองค์ความรู้สำหรับฆราวาส อาจารย์จงจิตได้จัดทำ คู่มือใส่ใจใส่บาตร ใส่บาตรสุขภาพ ใส่ใจ 6 ประการคู่มือจากครัว เผยแพร่ผ่านทางมหาเถรสมาคม และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เพื่อเป็นแนวทางดูแลโภชนาการพระสงฆ์

"พระสงฆ์ท่านก็ไม่อยากจู้จี้ ใครถวายอะไรมาก็ต้องฉันทุกสิ่ง แต่บางรูปที่มีภูมิความรู้ ท่านก็จะระมัดระวัง นอกจากนี้พระสงฆ์ก็ไม่ชอบไปตรวจร่างกาย ซึ่งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกท่านบอกว่า ท่านไม่สะดวกไป เวลาไปแต่ละแห่งก็ลำบาก ที่ทางสำหรับพระก็ไม่ชัดเจน จะขึ้นลิฟท์ก็ลำบาก ต้องไปเบียดเสียดกับฆราวาส"

สิ่งเหล่านี้เป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์ไทย ที่เราทุกคน โดยเฉพาะองค์กรที่มีกิจกรรมตักบาตร ทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อให้คนในองค์กรได้มีกิจกรรมร่วมกันนั้น สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อช่วยกันดูแลสุขภาพพระสงฆ์ให้มากขึ้นได้ ซึ่งจะว่าไปแล้ว การหันมาให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของอาหารที่จะใส่บาตร นอกจากจะมีส่วนช่วยทำให้พระสงฆ์ไทยมีสุขภาพดีแล้ว ในส่วนฆราวาสเองก็ยังสามารถนำไปปรับใช้เพื่อดูแลสุขภาพคนในองค์กรหรือ happy body อันจะนำไปสู่ happy mind happy society ได้อีกด้วย

ทราบอย่างนี้แล้ว ผู้นำเรื่อง happy workplace ขององค์กรต่างๆ ก็อย่าลืมนำแนวทาง ที่อาจารย์จงจิตให้ไว้ "ใส่บาตรสุขภาพ ใส่ใจ 6 ประการ" นั่นคือ4 เสริม คือ ข้าวกล้อง ผัก ปลา นม และสรรน้ำปานะ สรรกิจนิมนต์ ไปใช้ในกิจกรรมใส่บาตรเพื่อสร้างสุขในองค์กรกัน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ก็สามารถติดต่อไปได้ที่ facebook ของโครงการที่ https://www.facebook.com/modelmonk

"กว่า 1 ใน 3 ของ พระสงฆ์ทั่วประเทศตกอยู่ ในสภาวะ อ้วนกว่ามาตรฐาน"

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โดยพิมพร ศิริวรรณ

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม