ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ร่วมโครงการ "ใช้คอมฯ อย่างสร้างสรรค์ รู้ทันโรคภัย"

โดย
| |
อ่าน : 2,651

โครงการ "ใช้คอมฯ อย่างสร้างสรรค์ รู้ทันโรคภัย"

 

โดย มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

 

 

 

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา

ผู้ต้องการมีส่วนร่วมสร้างสาธารณประโยชน์

ให้แก่สังคมอินเทอร์เน็ต

เสนอโครงงาน เพื่อรับทุนการศึกษา

 

 

 

 

หลักการและเหตุผล

 

            ปัจจุบันจะเห็นว่า การใช้คอมพิวเตอร์เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคมากมาย เช่น โรคการกระทบทางจิตสะสม (cumulative trauma disorders) ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับโรคจากการทำงานซ้ำซาก, โรคทนรอไม่ได้ (hurry sickness) หรือ โรคภูมิแพ้ เป็นต้น1 หรือ อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ เช่น นัยน์ตาแห้ง2, ความล้าของสายตา (computer vision syndrome)3 หรือ ทำให้เกิดความเครียด (carpal tunnel syndrome)3 เป็นต้น การขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ให้ถูกสุขลักษณะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ประสบปัญหาสุขภาพดังกล่าว ด้วยเหตุนี้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (thnic) ในฐานะผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการฐานข้อมูลชื่อโดเมนระดับบนสุด ดอททีเอช (.th) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสังคมอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย  เล็งเห็นว่า การให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพที่ถูกต้องแก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยทำให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์มีสุขภาพที่ดีและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าว

 

ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์มีความรู้ที่จะป้องกันโรคภัยต่าง ๆ จากคอมพิวเตอร์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯที่ต้องการดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์ มูลนิธิฯ จึงเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้มีส่วนร่วม โดยการเสนอโครงงานเกี่ยวกับการให้ข้อมูลสุขภาพแก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ภายใต้หัวข้อ "ใช้คอมฯ อย่างสร้างสรรค์ รู้ทันโรคภัย" โดยไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการนำเสนอ เช่น การจัดทำพัฒนาและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ หรือการจัดสัมมนา เป็นต้น โดยมีทุนการศึกษาเป็นรางวัล

 

            1 แหล่งที่มา: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

            2 แหล่งที่มา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

            3 แหล่งที่มา: กองการแพทย์ทางเลือก

 

 

 

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

 

      นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ทั่วประเทศ

 

 

กิจกรรมในโครงการ

 

            มูลนิธิฯ เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา จากทั่วประเทศ ในการเสนอโครงงานซึ่งไม่จำกัดรูปแบบภายใต้ หัวข้อ "ใช้คอมฯ อย่างสร้างสรรค์ รู้ทันโรคภัย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่มาจากการใช้คอมพิวเตอร์ โดยโครงงานที่ผ่านการพิจารณาและได้รับการอนุมัติ จะได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อใช้ในการดำเนินการพร้อมเบี้ยเลี้ยงพิเศษ มูลนิธิฯ จะคัดเลือกโครงงานดีเด่นจากโครงงานที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมดเพื่อรับทุนการศึกษาพิเศษประจำปีการศึกษา 2552 (ไม่เกิน 10,000 บาท)

 

เงื่อนไขของโครงงาน

 

โครงงานจะต้องประกอบไปด้วย

            - กลุ่มเป้าหมาย เช่น คนในชุมชน เด็กนักเรียนมัธยมปลาย/นิสิตนักศึกษา หรือ อาจารย์ เป็นต้น

            - เนื้อหาประกอบด้วย

                  ต้นเหตุ/สาเหตุ/ปัญหาสุขภาพที่มาจากการใช้คอมพิวเตอร์

                  วิธีการส่งเสริม/ฟื้นฟู สุขภาพสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพที่มาจากการใช้คอมพิวเตอร์

                  วิธีการป้องกันปัญหาสุขภาพที่มาจากการใช้คอมพิวเตอร์

                  (เนื้อหาจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องโดยมีแหล่งอ้างอิงได้)

            - รูปแบบการนำเสนอต่อสาธารณะ เช่น เว็บไซต์ หรือ จัดสัมมนา เป็นต้น

            - เปิดกว้างให้บุคคลสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้

            - กำหนดการและระยะเวลาในการดำเนินการของโครงงานอย่างเป็นขั้นตอน (ไม่เกิน 5 เดือน)

            - งบประมาณในการจัดทำโครงงาน (ไม่เกิน 25,000 บาท)

- วิธีประชาสัมพันธ์โครงงานเพื่อให้มีผู้คนเข้าใช้/เข้าร่วม หากโครงงานได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการได้

ระยะเวลาดำเนินการจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการอนุมัติ และจะต้องแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในโครงงาน

 

วัตถุประสงค์

 

·                     เพื่อให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทราบถึงโรคที่มาจากการใช้คอมพิวเตอร์ และทราบวิธีการป้องกัน/ฟื้นฟูตนเองจากโรคภัยดังกล่าว

·                     เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์

 

กำหนดการ

 

กำหนดการ

ระยะเวลา

การติดต่อ

ประชาสัมพันธ์ข่าวไปยังสถาบันอุดมศึกษา

พร้อมเปิดรับโครงงาน

ตั้งแต่วันนี้ - 30 .. 2551

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (thnic)

ประกาศโครงงานที่ได้รับการอนุมัติ

วันศุกร์ที่ 19 .. 2551

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (thnic)

ตรวจสอบโครงงานตามกำหนดการของโครงงาน

ภายใน 5 เดือน

ไม่เกินวันที่ 19 .. 2552

 

ประกาศโครงงานดีเด่น

วันอังคารที่ 26 .. 2552

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (thnic)

พิธีรับมอบทุนการศึกษา

วันอังคารที่ 9 มิ.. 2552

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

 

งบประมาณการดำเนินการโครงงาน

 

            1. โครงงานที่ได้รับการอนุมัติ จะได้รับงบประมาณในการดำเนินการ ตามงบประมาณที่ระบุอยู่ในโครงงาน ทั้งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ

            2. เจ้าของโครงงานที่ได้รับการอนุมัติจะได้เบี้ยเลี้ยงพิเศษ 2,000 บาท นอกเหนือจากเงินงบประมาณ

            3. สำหรับผู้ได้รับงบประมาณ จะต้องทำเรื่องเบิกงบประมาณด้วยตนเอง ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ตามวันและเวลาทำการ ระหว่าง 8.00 - 17.00 .

            4. งบประมาณจะแบ่งจ่ายตามขั้นตอนการดำเนินการที่ระบุในกำหนดการของโครงงาน โดยผู้ส่งโครงการจะต้องชำระค่าใช้จ่ายก่อน แล้วนำสำเนาใบเสร็จรับเงินส่งมาที่ มูลนิธิฯ เพื่อทำการเบิกจ่ายต่อไป กรณีที่จำเป็นต้องเบิกงบประมาณล่วงหน้าผู้รับงบประมาณจะต้องนำส่งใบเสร็จรับเงินมาที่ มูลนิธิฯ ภายใน 10 วันหลังจากทำเรื่องเบิกงบประมาณ

 

เงื่อนไขในการรับงบประมาณดำเนินการโครงงาน

 

            1. ผู้ได้รับงบประมาณจะต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและผลการศึกษาปัจจุบันให้มูลนิธิฯ

            2. ผู้ได้รับงบประมาณจะต้องดำเนินการตามแผนการและตามระยะเวลาตามที่ได้เสนอไว้ในโครงงาน

            3. หากผู้ได้รับงบประมาณไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ผู้รับงบประมาณยินยอมให้มูลนิธิฯ ยกเลิกการให้งบประมาณ และยินดีชดใช้เงินงบประมาณคืนแก่มูลนิธิฯ

 

ทุนการศึกษา

 

            เจ้าของโครงงานที่ผ่านการอนุมัติและได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงงานดีเด่นจะได้รับทุนการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2552 จำนวน 10,000 บาท

 

เงื่อนไขในการรับทุนการศึกษา

 

            1. ผู้รับทุนต้องส่งสำเนาผลการศึกษาทุกภาคเรียน ในปีการศึกษา 2552 ให้มูลนิธิฯ

            2. หากผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ผู้รับทุนยินยอมให้มูลนิธิฯ ยกเลิกการให้ทุน และยินดีชดใช้เงินทุนคืนแก่มูลนิธิฯ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

คุณสุวรรณี ต่อวิโรจน์กุล                                                          เว็บไซต์   http://www.thnic.or.th

อีเมล์ suwannee (at) thnic.or.th

โทรศัพท์ 02 564 8031 #124 (ในวันและเวลาทำการ) โทรสาร 02 564 8033

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

 

 

 

 

 

 

update 10-11-51

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม