ม.หัวเฉียวเปิดรับสมัคร น.ศ. สาขาการสื่อสารสุขภาพ รุ่นที่ 2 ถึง 10 พ.ค. 52

โดย
| |
อ่าน : 1,828

หลังสภาการพยาบาลรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2552 รองศาสตราจารย์สุจินต์ วิจิตรกาญจน์ เลขาธิการสภาการพยาบาล ได้มีหนังสือแจ้งมายังมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่า ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ สภาการพยาบาลได้พิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการสื่อสารสุขภาพ และเห็นชอบให้หลักสูตรดังกล่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งของการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์สามารถกำหนดหน่วยคะแนนได้ 15 หน่วยคะแนน ความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ระหว่างสภาการพยาบาลและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติถือเป็นมิติใหม่ของการให้โอกาสพยาบาลวิชาชีพได้เสริมศักยภาพในการทำงานเพื่อสร้างสุขภาวะแก่ประชาชน

 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการสื่อสารสุขภาพ รุ่นที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2552 เปิดการเรียนการสอนในมิถุนายน 2552 คุณสมบัติของผู้สมัครคือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง มีพื้นฐานการศึกษาหรือมีประสบการณ์การทำงานที่สอดคล้องกับแผนการศึกษา ส่วนกรณีที่คุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กล่าวมาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตรการสื่อสารสุขภาพ คัดเลือกผู้สมัครด้วยการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากทัศนคติ เป้าหมายการศึกษา ความสามารถในการสื่อสารและบุคลิกภาพ

 

 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.hcu.ac.th และเว็บไซต์ http://commarts.hcu.ac.th หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่ อาจารย์รัตนา ทิมเมือง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1173, 1499

 

 

 

 

 

 

ที่มา : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

 

 

update 16-01-52

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม