อีกก้าวแห่งความสำเร็จ การสร้างเสริมสุขภาวะ 24 ม.ราชภัฏ

โดย
| |
อ่าน : 2,146

สร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของ นศ. อาจารย์ บุคลากรในรั้ว ม.

 

          เมื่อเดือน  ม.ค.ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศส่วนหนึ่ง ได้ร่วมกันจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน เกี่ยวกับงานการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้

 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภณ พวงสุวรรณ ประธานชุดโครงการ การสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้กล่าวถึงการประชุมครั้งนี้ว่า โครงการการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกับสำนักงานการสร้างการเรียนรู้และสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การประชุมครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในการดำเนินงานโครงการการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

 

          โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ร่วมโครงการ จำนวน 24 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สวนสุนันทา ราชนครินทร์ เทพสตรี รำไพพรรณี เชียงราย อุตรดิตถ์ เชียงใหม่ ลำปาง เพชรบูรณ์ พิบูลสงคราม กำแพงเพชร สกลนคร มหาสารคาม อุดรธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี นครราชสีมา เพชรบุรี หมู่บ้านจอมบึง กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช และภูเก็ต ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

          นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการการสร้างเสริมสุขภาวะในแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ดำเนินการไปแล้ว เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของคณะทำงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการบริหารจัดการโครงการการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏจากการศึกษาดูงาน รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดแนวทางการทำงานอย่างเป็นเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพต่อไป

 

          ผลของการประชุมและศึกษาดูงาน พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ร่วมโครงการ จำนวน 24 แห่ง ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีในการดำเนินงานตามโครงการการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏและพื้นที่ชุมชนในเขตรับผิดชอบ นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของ มหาวิทยาลัยราชภัฏและสำนักงานการสร้างการเรียนรู้และสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ได้ร่วมกันดำเนินงานเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานการสร้างเสริมสุขภาวะให้เกิดขึ้นกับนักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหาร บุคลากร ของมหาวิทยาลัย และชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดและนำไปสู่การเป็น มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อดำเนินการลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดทุกขภาวะให้ลดน้อยลง

 

          ขณะเดียวกันเป็นการเพิ่มปัจจัยที่ทำให้เกิดสุขภาวะให้มากขึ้น จนกลายเป็นวิถีชีวิตของการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของคนในสังคม โดยบูรณาการเข้ากับแนวคิดและภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันเป็นแนวทางในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

          ประธานชุดโครงการฯ ได้กล่าวย้ำอีกว่า การดำเนินงานที่ผ่านมา ในโครงการนี้เป็นที่น่าพอใจอย่างมาก จากความร่วมมือของทุกแห่งที่ได้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเราก็หวังว่าในโอกาสต่อ ๆ ไป สถาบันต่าง ๆ จะเข้ามาเพิ่มเติมอีกเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนานี้ที่สำคัญต่อสถาบันต่อชุมชน ในโอกาสต่อไป

 

          โครงการดี ๆ เช่นนี้ถือว่าน่าสนใจและควรสนับสนุนอย่างยิ่งครับ

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

update 05-02-52

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม