สัมมนาบอยคอทบริษัทบุหรี่ 27-28 ก.พ. 52 สวนสามพราน นครปฐม

โดย
| |
อ่าน : 1,459

 

             น.ส.บังอร ฤทธิภักดี ผู้อำนวยการ เครือข่ายนักรณรงค์เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งเอเชียอาคเนย์ (seatca) เปิดเผยการประชุมสัมมนา การป้องกันการแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบโดยบริษัทบุหรี่ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2552 ณ สวนสามพราน นครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 10 ประเทศอาเซียน ญี่ปุ่น มองโกเลีย และพาเลา รวม 80 คน รวมถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์ นายอเล็ก พาดิลา และวุฒิสมาชิกนายคาเลป ออตโต จากประเทศพาเลา ดร.แมรี่ อซันตา จากออสเตรเลีย นพ.หทัย ชิตานนท์ และ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เพื่อร่วมกันระดมสมองถึงการดำเนินการตามมาตรา 5.3 อนุสัญญาควบคุมการบริโภคยาสูบองค์การอามัยโลก ซึ่งผ่านการเห็นชอบในที่ประชุมใหญ่ภาคีสมาชิกประเทศ ณ เมือง เดอร์บัน ประเทศอัฟริกาใต้ ระหว่างวันที่ 17 - 22 พฤศจิกายน ปีที่แล้ว ซึ่งมาตรา 5.3 จัดได้ว่าเป็นมาตราที่สำคัญที่สุดของอนุสัญญา เนื่องจากการแทรกแซงของบริษัทบุหรี่เป็นอุปสรรคที่สำคัญที่สุดต่อการที่ประเทศต่าง ๆ จะบรรลุเป้าหมายการลดการสูบบุหรี่ภายใต้อนุสัญญาควบคุมยาสูบ ซึ่งที่มาของการกำหนดให้มี มาตรา 5.3 สืบเนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้มีการศึกษาพบว่า บริษัทบุหรี่ได้มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการบ่อนทำลาย ขัดขวางการควบคุมยาสูบ ทั้งกระทำอย่างเปิดเผยและซ่อนเร้น ซึ่งกลยุทธที่ใช้ประกอบด้วย

 

 - ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือสินบนแก่ข้าราชการ

 - วิ่งเต้นกับเจ้าหน้าที่รัฐโดยตรง โดยทางอ้อมผ่านตัวแทนหรือองค์กรบังหน้าและสื่อ

 - หาทางเข้ามีส่วนร่วมในองค์กรที่มีส่วนกำหนดนโยบายเพื่อขัดขวางมาตรการควบคุมยาสูบ

 - สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการ เพื่อเข้าถึงข้าราชการผู้กำหนดนโยบายและสร้างความชอบธรรมในการที่จะมีส่วนร่วม 

- เสนอข้อตกลงกับหน่วยงานราชการเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการที่จะไม่ให้มีการออกกฎหมาย

- สร้างความสับสนกับงานวิจัย เพื่อบ่อนทำลายข้อมูลอันตรายของยาสูบต่อสุขภาพเพื่อประโยชน์ใน

 

การคัดค้านการออกกฎหมาย

 

             มาตรา 5.3 ของอนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลกจึงกำหนดว่า ภาคีสมาชิกประเทศต้องสร้างเกราะป้องกันไม่ให้บริษัทบุหรี่เข้ามามีส่วนหรือมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายควบคุมยาสูบของประเทศ ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้ภาคีสมาชิกประเทศนำไปดำเนินการ ประกอบด้วย

 

 1. ประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายในสังคมทราบอย่างทั่วถึงถึงความพยายามของบริษัทบุหรี่ในการขัดขวางนโยบายควบคุมยาสูบ

2. เจ้าหน้าที่รัฐต้องไม่มีการติดต่อกับบริษัทบุหรี่ ยกเว้นเพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบเท่านั้น การพบปะต้องโปร่งใสและมีรายงานบันทึกเป็นหลักฐานที่สาธารณะจะตรวจสอบได้

3. หน่วยงานรัฐไม่ร่วมกิจกรรมใด ๆ กับบริษัทบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับเยาวชนการศึกษา

4. เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่รับของขวัญ การบริการ หรือความช่วยเหลือใด ๆ จากบริษัทบุหรี่

5. ควรห้ามหน่วยงานของรัฐทุกแขนงรับความช่วยเหลือไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ จากบริษัทบุหรี่

6. ห้ามบริษัทบุหรี่บริจาคสนับสนุนพรรคการเมือง นักการเมือง หรือสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์หาเสียง

7. ห้ามสนับสนุนและหรือร่วมกิจกรรมในโครงการที่เรียกว่า เพื่อสังคมของบริษัทบุหรี่

8. ห้ามประชาสัมพันธ์ โฆษณาโครงการช่วยเหลือ บริจาคให้แก่สังคมโดยบริษัทบุหรี่

9. ไม่ให้สิทธิพิเศษใด ๆ แก่บริษัทบุหรี่

10. ปฏิบัติต่อบริษัทบุหรี่ที่เป็นของรัฐ เช่นเดียวกับบริษัทบุหรี่อื่น ๆ

 

             ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ในส่วนของประเทศไทย แม้ว่าที่ผ่านมาจะยึดหลักการที่ไม่ให้โรงงานยาสูบ หรือบริษัทบุหรี่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายควบคุมยาสูบ อันเป็นเหตุให้งานควบคุมยาสูบของประเทศไทยประสบความคืบหน้าในระดับหนึ่ง แต่มีสิ่งที่รัฐบาลไทยจะต้องดำเนินการอีกไม่น้อยภายใต้ข้อตกลงมาตรา 5.3 เช่น การประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานรัฐทราบถึงกลยุทธการแทรกแซงนโยบายของบริษัทบุหรี่ การมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับจำกัดการที่เจ้าหน้าที่รัฐจะพบปะกับผู้แทนบริษัทบุหรี่ การออกกฎหมายเพื่อกำหนดให้บริษัทบุหรี่ต้องเปิดเผยข้อมูลด้านการค้าและการตลาดต่อรัฐบาล การกำหนดนโยบาย หรือกฎระเบียบห้ามหน่วยงานรัฐรับบริจาคหรือการสนับสนุนจากบริษัทบุหรี่ การห้ามหน่วยงานรัฐยุ่งเกี่ยวใด ๆ กับบริษัทบุหรี่เป็นต้น

 

             อนึ่ง หลักฐานพบว่าประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบจากบริษัทบุหรี่ ทำให้อัตราการสูบบุหรี่ยังอยู่ในระดับที่สูง โดยอาเซียนมีผู้สูบบุหรี่รวม 125 ล้านคน หรือ ร้อยละ 10 ของผู้สูบบุหรี่ทั่วโลก ปัจจุบันนี้จำนวนผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ต่อปีในอินโดนีเซียเท่ากับ 427,000 คน มาเลเซีย 10,000 คน ฟิลิปปินส์ 87,000 คน เวียดนาม 40,000 คน และประเทศไทย 42,000 คน

 

 

 

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ โทร.081-8229799

 

คุณบังอร ฤทธิภักดี โทร.081-2551280

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : เครือข่ายนักรณรงค์เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งเอเชียอาคเนย์ (seatca)

 

 

 

update 26-02-52

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม