ประมวลภาพงานแถลงข่าวโครงการการดำเนินการจัดเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายด้านคมนาคม : สถานีขนส่งปลอดบุหรี่

โดย
| |
อ่าน : 3,623

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2552 นายประจักษ์  แกล้วกล้าหาญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการแถลงข่าวโครงการการดำเนินการจัดเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายด้านคมนาคม  : สถานีขนส่งปลอดบุหรี่ ซึ่งจัดโดย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กระทรวงคมนาคม บริษัท ขนส่ง จำกัด มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยการสนับสนุนของโครงการประเทศไทยปลอดบุหรี่ 100 % (towards 100% smoke free environment) มูลนิธิบลูมเบิร์ก องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

            นายประจักษ์ เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ สถานที่สาธารณะและยวดยานเป็นประเด็นในการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นสิ่งสะท้อนถึงความตระหนักต่อสิทธิและสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ในระดับสังคมโลก อีกทั้งประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรา 8 คือ การปกป้องบุคคลจากการได้รับควันบุหรี่ ในสถานที่สาธารณะทุกแห่งภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ตามกรอบอนุสัญญาควบคุมการบริโภคยาสูบ ขององค์การอนามัยโลก (who fctc) ที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก

 

            ก.คมนาคมได้ให้ความสำคัญในการรณรงค์เรื่องพิษภัยของการได้รับอันตรายจากควันบุหรี่มือสองในสถานที่ด้านคมนาคมทุก ๆ ด้าน อาทิ สถานีขนส่งโดยสาร รถโดยสารสาธารณะ รถไฟ  สนามบิน ฯลฯ ซึ่งเป็นสถานที่สาธารณะที่ประชาชนเป็นจำนวนมากต้องเกี่ยวข้องและใช้บริการอยู่เป็นประจำ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านคมนาคมต้องดำเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้   ติดป้ายเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ที่เห็นชัดเจนบริเวณภายในพื้นที่ที่มีผู้โดยสารมาใช้บริการ  ประกาศให้ประชาชนทราบทางเสียงตามสายเป็นระยะ ๆ   มีระบบการเตือนหรือดำเนินคดีกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายห้ามสูบบุหรี่  และหากมีการจัดเขตสูบบุหรี่ก็ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยกฎหมายกำหนดว่าการจัดเขตสูบบุหรี่ ต้องไม่อยู่ในที่ที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนที่อยู่บริเวณข้างเคียง  ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้าออกเขตปลอดบุหรี่  และต้องไม่อยู่ในบริเวณที่เปิดเผยที่เห็นได้ชัดแก่ผู้มาใช้สถานที่นั้น แนวทางนี้ทางกระทรวงคมนาคมจะได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมยึดถือเป็นนโยบายและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ  เพื่อสถานที่สาธารณะด้านคมนาคมปลอดบุหรี่  100 % ต่อไปรมช.คมนาคม กล่าว

 

            นางประนอม  จันทรภักดี  ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  กล่าวว่า  สธ.ในฐานะหน่วยงานหลักกำกับดูแลการใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535  ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน  มุ่งเน้นการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างสภาวะแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่อย่างครบถ้วน  ซึ่งเป้าหมายนี้ ถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่สุดในการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ทั้งนี้นโยบายสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ได้มีความก้าวหน้าในการกำหนดพื้นที่ที่ห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะเป็นส่วนใหญ่ และสถานที่สาธารณะต่างๆ ทั้งในอาคารและนอกอาคาร รวมทั้งสถานที่ทำงานที่มีเครื่องปรับอากาศทุกแห่งให้เป็นเขตปลอดบุหรี่อย่างเด็ดขาด และได้มีการบรรจุประเด็นการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการจัดทำแผนควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ

 

            นพ.ชัย  กฤติยาภิชาติกุล ผู้ชำนาญการด้านการควบคุมยาสูบ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลก (who) ประจำประเทศไทย  เปิดเผยว่า  สำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคีที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการ สู่สิ่งแวดล้อมประเทศไทยปลอดควันบุหรี่ 100%หรือ “towards 100% smoke free environment thailand” ขึ้น เพื่อหนุนเสริมการดำเนินงานควบคุมยาสูบและการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ที่ได้มีการดำเนินงานโดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีอื่นๆ อยู่แล้วให้เข้มแข็ง และบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้เร็วทันตามกำหนด   โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิบลูมเบิร์ก เพื่อการดำเนินการในปี 2552-2553  โดยมีหน่วยงานหลักที่ร่วมดำเนินการคือ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ด้านยาสูบ  และคณะสาธารณสุขมหาวิทยาลัยมหิดล  และหน่วยงานต่างๆ จำนวนมากที่ได้ร่วมดำเนินการ รวมทั้งกระทรวงคมนาคม และบริษัทขนส่งจำกัด

 

            นายวุฒิชาติ  กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ขนส่ง จำกัด  กล่าวว่า  บขส.มีนโยบายด้านการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  โดยกำหนดให้หน่วยงานภายใต้การดูแลกำกับ ของ บขส. ได้ตระหนักถึงอันตรายของการได้รับควันบุหรี่มือสอง  และเห็นความสำคัญของการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด  ดำเนินโครงการสร้างต้นแบบสถานีขนส่งโดยสาร บขส.ปลอดบุหรี่   ได้แก่ สถานีหมอชิตและสถานีสุพรรณบุรีเป็นแห่งแรก    และจะขยายผลไปยังสถานีที่เหลืออื่น ๆ อาทิเช่น สถานีขนส่งเอกมัย สถานีขนส่งสายใต้ สถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งหล่มสัก สถานีขนส่งภูเขียว นอกจากนี้ ยังรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการด้านขนส่งมวลชน ผู้โดยสาร ผู้ประกอบการ  ร้านค้า ประชาชนผู้สัญจรทั่วไปได้รับรู้และปฏิบัติตามกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะแห่งนี้ด้วย

 

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เปิดเผยว่า  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  ได้รับมอบหมายจาก กระทรวงสาธารณสุข  ให้เป็นฝ่ายประสานงานและดำเนินโครงการการจัดเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายด้านคมนาคม  : สถานีขนส่งปลอดบุหรี่   เพื่อสนับสนุนข้อมูล  องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  และสื่อเขตปลอดบุหรี่ต่าง ๆ ให้กับทุกหน่วยงานด้านคมนาคมที่ดำเนินโครงการ

 

สำหรับหน่วยงานใดที่ต้องการสื่อเพื่อรณรงค์ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 36/2 ซ.ประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2278-1828

 

บรรยากาศภายในงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด คลิกที่นี่

 

           

 

 

 

 

 

 

ที่มา : team content www.thaihealth.or.th

 

 

update 05-10-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม