ม.นเรศวร เชิญผู้สนใจส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์

โดย
| |
อ่าน : 2,684

 

            คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดตั้งโครงการจัดทำวารสารหนังสือกฎหมายคณะนิติศาสตร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์จัดทำวารสารทางวิชาการในสาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อให้เป็นหนังสือวิชาการเปิดโอกาสให้นักวิชาการและผู้สนใจลงบทความและผลงานวิจัยของตน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางวิชาการในสาขานิติศาสตร์แก่วงการนิติศาสตร์อีกทั้ง เป็นการยกระดับวารสารคณะนิติศาสตร์ให้เป็นวารสารระดับชาติเป็นที่ยอมรับในวงการนิติศาสตร์ และให้ได้ มาตรฐานตาม เกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

 

            ผู้เขียนต้องจัดส่งต้นฉบับประกอบด้วยบทความต้นฉบับ จำนวน 1 ชุด พร้อมภาพจริง (หากมี) และแผ่นดิสเก็ตหรือแผ่นซีดีที่บรรจุข้อมูลต้นฉบับ 1 แผ่น ระบุชื่อบทความ และชื่อผู้เขียนกำกับไว้ที่แผ่นดิสเก็ตหรือแผ่นซีดีทุกแผ่น (หากมีมากกว่า 1 แผ่น)

 

เอกสารอื่นที่ต้องแนบมาพร้อมกับต้นฉบับ มีดังนี้

 

- บันทึกข้อความขอส่งต้นฉบับลงตีพิมพ์ในวารสารฯ

- แบบเสนอผลงานเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ ซึ่งผู้เขียนทุกท่านต้องลงนามยืนยัน

 

ดาวน์โหลด แบบเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ คลิกที่นี่

 

            โดยสามารถจัดส่งมายัง บรรณาธิการวารสาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2154,0-5596-2249 โทรสาร 0-5596-2154, 0-5596-2148

   

หากท่านไม่ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสารคณะนิติศาสตร์ ภายในระยะเวลา 7 วันกรุณาติดต่อมายัง e-mail: lawnu_journal@hotmail.com

 

 

แนวปฏิบัติการนำเสนอบทความ

   

ตามที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดตั้งโครงการจัดทำวารสารหนังสือกฎหมายคณะนิติศาสตร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์จัดทำวารสารทางวิชาการในสาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อให้เป็นหนังสือวิชาการเปิดโอกาสให้นักวิชาการและผู้สนใจลงบทความและผลงานวิจัยของตน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางวิชาการในสาขานิติศาสตร์แก่วงการนิติศาสตร์

 

            เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการจัดทำวารสารหนังสือกฎหมายคณะนิติศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางคณะนิติศาสตร์ จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติการนำเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารคณะนิติศาสตร์ ดังนี้

 

1. บทความที่เขียนต้องเป็นไปตามรูปแบบวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

2. บทความที่จะได้รับพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารเป็นบทความที่มีลักษณะเกี่ยวกับนิติศาสตร์ โดยแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

 

                         2.1  บทความทางวิชาการโดยทั่วไป ได้แก่ ความนำ เนื้อเรื่อง ซึ่งแบ่งเป็นประเด็นหลัก ประเด็นรอง ประเด็นย่อย และบทสรุป

 

                         2.2  บทความเชิงวิเคราะห์ ได้แก่ ความนำ วัตถุประสงค์ วิธีวิเคราะห์ ขอบเขตการวิเคราะห์ เนื้อเรื่อง (ลักษณะหรือสภาพของเรื่องที่วิเคราะห์ การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข) และบทสรุป

 

                         2.3  บทความวิจัย ได้แก่ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ สมมุติฐานของงานวิจัย ขอบเขตที่ครอบคลุมในการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการวิจัย (ประกอบด้วยข้อมูลประชากร กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล) ผลการวิจัย (สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ)

 

                        2.4 บทปริทัศน์หนังสือหรือปกิณกะ

 

3.  บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน

 

4.  บทความที่ผู้เขียนเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต้องไม่อยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น

 

5.  บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิตามขั้นตอนที่กองบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดไว้

 

6.  หากกองบรรณาธิการตรวจพบข้อผิดพลาด หรือ ความไม่สมบูรณ์ในรูปแบบของบทความ บทความนั้นจะถูกส่งกลับไปยังผู้เขียน เพื่อทำการแก้ไขบทความ ในกรณีที่จัดเตรียมถูกต้องตามระเบียบการตีพิมพ์และมีความสมบูรณ์ของรูปแบบจะถูกส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาคุณค่าและความสมบูรณ์ของเนื้อหาบทความดังกล่าวต่อไป

 

7.  บทความแต่ละบทความต้องมีบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย

 

8.  ผู้เขียนต้องจัดส่งต้นฉบับประกอบด้วยบทความต้นฉบับ จำนวน 1 ชุด พร้อมภาพจริง (หากมี) และแผ่นดิสเก็ตหรือแผ่นซีดีที่บรรจุข้อมูลต้นฉบับ 1 แผ่น ระบุชื่อบทความ และชื่อผู้เขียนกำกับไว้ที่แผ่นดิสเก็ตหรือแผ่นซีดีทุกแผ่น (หากมีมากกว่า 1 แผ่น)

 

                        เอกสารอื่นที่ต้องแนบมาพร้อมกับต้นฉบับ มีดังนี้

 

                        8.1  บันทึกข้อความขอส่งต้นฉบับลงตีพิมพ์ในวารสารฯ

 

                        8.2  แบบเสนอผลงานเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ ซึ่งผู้เขียนทุกคน (ในกรณีมี ผู้เขียนหลายคน)ต้องลงนามกำกับ

 

            โดยสามารถจัดส่งมายัง บรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2154 หรือ 0-5596-2249 , โทรสาร 0-5596-2154, 0-5596-2148

 

            ทั้งนี้ รูปแบบวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ http://webbase.law.nu.ac.th/lawjournal

 

9.  หากท่านไม่ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสารคณะนิติศาสตร์ ภายในระยะเวลา 7 วัน กรุณาติดต่อมายัง e-mail : lawnu_journal@hotmail.com this e-mail address is being protected from spambots. you need javascript enabled to view it

 

10. บทความที่ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ประเมินบทความแล้วหากไม่สามารถตีพิมพ์ได้ทัน ในฉบับปัจจุบันแล้ว กองบรรณาธิการจะสอบถามไปยังผู้เขียนเพื่อเก็บไว้ตีพิมพ์ในฉบับต่อไป โดยพิจารณาตามลำดับของการส่งบทความ หากผู้เขียนไม่อนุญาต กองบรรณาธิการ จะส่งคืน บทความดังกล่าว ไปยังผู้เขียน

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

update 17-03-53

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม