25-27 มี.ค. ร่วมงานประชุม "ปาก-ท้อง และของกินฯ"

โดย
| |
อ่าน : 2,338

 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 9 เรื่อง ปาก-ท้อง และของกิน : จริยธรรมและการเมืองเรื่องอาหารการกิน ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2553 สำหรับผู้ที่สนใจสัมครเข้าร่วมประชุม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 - 880 - 9429 ต่อ 3811

 

กำหนดการ

วันที่ 25 มีนาคม 2553 | วันที่ 26 มีนาคม 2553 | วันที่ 27 มีนาคม 2553

08.00 - 09.00 ลงทะเบียนบริเวณชั้น 2
09.00 - 09.15 หอประชุม
กล่าวเปิดงานโดย ศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
09.15 - 10.15 อาหาร บ้านเกิด และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม: เปรียบเทียบระหว่างชาวอเมริกันเชื้อสายลาวในมลรัฐโรดไอแลนด์และ อีนูเปียค เอสกิโม
ศ.ดร.วรรณี แอนเดอร์สัน
10.15 - 10.30 พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 12.30 หอประชุม
การเมืองโลกว่าด้วยอาหาร
ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล, ดำเนินรายการ

 

เศรษฐกิจการเมืองโลกเสรีนิยมใหม่ของอาหาร
ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล

อาหาร อำนาจ และโลกาภิวัตน์
อ.ไพลิน กิตติเสรีชัย
marly bacaron

ห้อง 407
ผัสสะ และจริยธรรมว่าด้วยการกิน
รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล, ดำเนินรายการ

ปัญญาสถิตในรส: การกิน การรับรู้ และการแสดงทางสังคม
ในสังคมไทดำร่วมสมัยในเวียดนาม

ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร

ลิ้น: ผัสสะแห่งการลิ้มลอง สุนทรียะแห่งรสชาติ
และจริยศาสตร์ของโภชนาการ

ดร.เกษม เพ็ญภินันท์

หมาในฐานะอาหาร สุนัขในฐานะวัตถุทางศีลธรรม:
โวหารและการเมืองเรื่องข้อห้ามในการกิน

อาจินต์ ทองอยู่คง

ห้อง 207
ภาษาศาสตร์กับการศึกษาอาหาร
ผศ.ดร.ม.ล.จรัลวิไล จรูญโรจน์, ดำเนินรายการ

คำศัพท์ประกอบอาหาร: ภาพสะท้อนมรดกวัฒนธรรมการกิน
ของชาวเวียดนาม

ดร.เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์

คำเรียกรสของกลุ่มชาติพันธุ์ไทในเขตภาคเหนือตอนล่าง:
กรณีศึกษาในแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์

รศ.ดร.อัญชลี สิงห์น้อย และ รศ.ดร.สุพัตรา จิรนันทนาภรณ์

12.30 - 13.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 15.00 หอประชุม
เสวนาโต๊ะกลม เรื่อง เลือดเนื้อของคน - ผลิตผลจาก “อาหาร”
ผศ.ดร.นิติ ภวัครพันธุ์, นำเสวนา
มะรอนิง สาและ
ภัควดี วีระภาสพงษ์
.

 

ห้อง 407
สืบจากซาก: อาหารกับการศึกษาทางโบราณคดี
รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์ และ กรกฏ บุญลพ, ดำเนินรายการและร่วมบรรยาย

กินอยู่อย่างคนก่อนประวัติศาสตร์บนพื้นที่สูง: การตีความหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับกระบวนการเข้าถึงทรัพยากรอาหาร
ของกลุ่มคนล่าสัตว์-เก็บหาอาหารในสมัยก่อนประวัติศาสตร์

อนุสรณ์ อำพันธ์ศรี

15.00 - 15.15 พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 - 16.45 หอประชุม
เสวนาโต๊ะกลมเรื่อง
อาหารและสงคราม – เล่าเรื่องการกินของผู้คนในยามสงคราม

ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ, นำเสวนา
ชาญวิทย์ ตีรประเสริฐ
ผศ.ดร.มนธิรา ราโท
wong hong suen
.
ห้องมัลติมีเดีย

ชมภาพยนตร์สารคดีเรื่อง “กายวิภาคของปอเปี๊ยะ”
(“anatomy of a springroll”: vietnamese american documentary)

ศ.ดร.วรรณี แอนเดอร์สัน, แนะนำภาพยนตร์และนำเสวนา

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม