สคล.ประชุมร่วมภาคีศาสนา ดันนโยบายงดเหล้า

โดย
| |
อ่าน : 2,640

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ภายใต้มูลนิธิวิถีสุข โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับภาคีด้านศาสนาและคณะสงฆ์ ได้กำหนดจัดประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นด้านการประสานนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามมติมหาเถรสมาคม ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2553 นี้ เวลา 13.00-16.00 น. ที่ห้องประชุมพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเคยู โฮม(ku home) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

 

ในการจัดประชุมครั้งนี้ จะมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยพระสงฆ์ที่เป็นเลขานุการเจ้าคณะภาค ซึ่งรับผิดชอบการบริหารและปกครองคณะสงฆ์ทั่วประเทศ ทั้งมหานิกายและธรรยุติกนิกาย จำนวน 25 รูป ผู้แทนหน่วยงานด้านศาสนา สังคมและวัฒนธรรม พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจำนวน 15 คน

 

นายประญัติ เกรัมย์ ผู้ประสานงานส่วนกลาง ซึ่งรับผิดชอบในการจัดประชุมครั้งนี้กล่าวว่า เครือข่ายองค์กรงดเหล้ามีภารกิจสำคัญในการรณรงค์ให้มีการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญ งานเทศกาล งานประเพณีและชุมชน โดยผ่านโครงการหลักที่มีพุทธศาสนาเป็นพื้นฐาน เช่น วัดเขตปลอดเหล้า งดเหล้าเข้าพรรษา ทอดกฐินปลอดเหล้า งานบวชปลอดเหล้ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546

 

ในปี 2551 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ทำให้มีบางมาตราที่เกี่ยวข้องกับวัด/ศาสนสถาน โดยกำหนดให้วัด/ศาสนสถานเป็นเขตห้ามดื่มและซื้อขาย(มาตรา 27,31) และมีบทกำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน(มาตรา 40,42) ต่อมาในการประชุมกรรมการมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 10/2551 มหาเถรสมาคมได้มีมติที่ 222/2551 เรื่อง ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ชี้แจงให้วัดทุกแห่งปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้วัดเป็นเขตห้ามซื้อห้ามดื่ม หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมาย ในปีเดียวกันนั้นเอง คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำให้วันเข้าพรรษาประจำปี 2552 เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาตินั้น และเป็นเรื่องที่ดีที่นายกรัฐมนตรี ในนามรัฐบาลได้ให้คำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ว่า เลิกเหล้าเข้าพรรษา พาครอบครัวเป็นสุข เพื่อให้ประชาชนตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาศีลในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

 

ล่าสุด รัฐบาลกำหนดให้วันสำคัญทางศาสนา 4 วัน คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เป็นวันห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมกันนั้น กรรมการมหาเถรสมาคม ก็ได้มีมติที่ 267/2552 เรื่อง สนับสนุนให้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล

 

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าเห็นว่า เป็นโอกาสดีที่จะได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคราชการ ภาคีเครือข่ายและพระเลขานุการเจ้าคณะภาค ได้มาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นด้านการประสานนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามมติของมหาเถรสมาคม โดยมีเป้าหมายว่า ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมครั้งนี้ จะได้มีนโยบายใหม่ๆจากเจ้าคณะภาค เพื่อให้เกิดรูปธรรมของการทำงานในพื้นที่อันจะนำไปสู่การเคลื่อนงานอย่างเป็นองค์รวมต่อไป

 

กิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย

 

-การฉายวีดีทัศน์การดำเนินงานโครงการด้านศาสนา

-การนำเสนอภาพรวมและแนวคิดการจัดการประชุม

-การแบ่งกลุ่มระดมความเห็นและแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนแผนนโยบาย 5 กลุ่ม

 

ผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายประญัติ เกรัมย์ ผู้ประสานงานโครงการส่วนกลาง(ภาคีศาสนา) มือถือ.08 1499 4003 โทรศัพท์. 027336008-9  email: lampm8@hotmail.com และที่เว็บไซต์ www.stopdrink.com

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

 

 

update 23-03-53

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม