จุฬาฯนำร่องทำโครงการ 5 ส.

โดย
| |
อ่าน : 3,931

ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน

 

          เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมือง ซึ่งไม่เป็นเพียงย่านธุรกิจที่สำคัญเท่านั้น แต่ยังเป็นชุมชนที่เต็มไปด้วยความหลากหลายซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่

 

          นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์"เกื้อกูล" โดยมีเป้าประสงค์ที่สำคัญคือ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมทั้งเป็นการเสริมภาพลักษณ์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนด้วย

 

          เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย สำนักงานจัดการทรัพย์สินในฐานะที่ทำหน้าที่บริหารจัดเก็บรายได้ในที่ดินของมหาวิทยาลัยบริเวณนอกเขตการศึกษา จึงจำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เช่า ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการในเขตพาณิชย์ของมหาวิทยาลัย

 

          โครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 5 ส. ได้แก่ สยามสแควร์ สวนหลวง สามย่าน สีลม และสวนลุมพินี จึงเกิดขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสำนักงานจัดการทรัพย์สินกับชุมชนบริเวณรอบพื้นที่ของมหาวิทยาลัยและชุมชนใกล้เคียง เพื่อลดความขัดแย้งและความเครียด โดยการสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจรวมถึงการให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน

 

          เรื่องสุขภาวะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในระยะยาว โดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จับมือกับ "โครงการบ้านนี้มีสุข"จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดโครงการนำร่องด้วย "สยามสแควร์ อาหาร

 

          ปลอดภัย รสชาติดี มีความสุข" (safe food good taste feel happy @siam square) และ "โครงการพัฒนาเครือข่าย สร้างเสริมสุขภาพช่องปาก"(developing cu-oral health promotion network : cu-ohp network)

 

          โครงการสยามสแควร์ อาหารปลอดภัยรสชาติดี มีความสุข เป็นโครงการที่ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวันและสำนักงานจัดการทรัพย์สินฯ ทำการตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการบริเวณสยามสแควร์จำนวน 150 แห่งโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารมาทำการตรวจสอบวิเคราะห์หาเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์อันทันสมัยและแม่นยำในห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหารของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาฯ

 

          "โครงการนี้จะก่อประโยชน์ให้กับทั้งผู้ประกอบการอาหารและผู้บริโภค ทำให้ผู้ประกอบการอาหารได้ทราบถึงสุขลักษณะในสถานประกอบการของตนเอง มาตรฐานและความปลอดภัยของอาหาร จะได้นำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน ถูกสุขอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการคุ้มครองสร้างความมั่นใจเรื่องอาหารปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ"ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุลอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุ

 

          ผู้ประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้รับป้ายเพื่อรับประกันถึงคุณภาพความปลอดภัยและความอร่อย โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมีนาคม-ตุลาคม 2553

 

          ขณะที่โครงการพัฒนาเครือข่าย สร้างเสริมสุขภาพช่องปากเป็นโครงการจากภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาฯ โดยการส่งนิสิตชั้นปีที่ 5 ไปฝึกปฏิบัติงานทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร บริเวณชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการเสริมสร้างสุขภาพช่องปากอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553-กุมภาพันธ์2557

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

update: 19-04-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ภราดร เดชสาร

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

พริตตี้  โรงงานสีขาว  ขยะในชุมชน  ปรับทัศนคติ  ภาวะขาดน้ำ  โอพีซี  พลังขับเคลื่อนในทางบวก  บ้านปลอดบุหรี่  รวมพลังสร้างสังคมปลอดบุหรี่  ม.กรุงเทพ ถ้วยพระราชทาน เชียร์ลีดเดอร์ แข่งขัน กีฬา  บ้านแม่กึ๊ด ปลอด เด็กผอม อ้วน เตี้ย โง่  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย Thai Cycling For Health Association ชีวิตในเมือง รถจักยานพับ ทริปซำเหมาสู่อัมพวา 26 วัน ทำ-มะ ลองทำ วิธีขี่ปั่นท่องไปให้ได้ไกล สนุกทริปท่องบางกระสอบ bike to work ดอนเมือง  วิทยุ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  นักจักรยาน  ตีนตะขาบ  โรคที่มากับน้ำท่วม  โรคต่อมไร้ท่อ  เป่าเทียน  ปัญหาคอร์รัปชั่น  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม