จุฬาฯนำร่องทำโครงการ 5 ส.

โดย
| |
อ่าน : 3,490

ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน

 

          เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมือง ซึ่งไม่เป็นเพียงย่านธุรกิจที่สำคัญเท่านั้น แต่ยังเป็นชุมชนที่เต็มไปด้วยความหลากหลายซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่

 

          นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์"เกื้อกูล" โดยมีเป้าประสงค์ที่สำคัญคือ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมทั้งเป็นการเสริมภาพลักษณ์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนด้วย

 

          เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย สำนักงานจัดการทรัพย์สินในฐานะที่ทำหน้าที่บริหารจัดเก็บรายได้ในที่ดินของมหาวิทยาลัยบริเวณนอกเขตการศึกษา จึงจำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เช่า ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการในเขตพาณิชย์ของมหาวิทยาลัย

 

          โครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 5 ส. ได้แก่ สยามสแควร์ สวนหลวง สามย่าน สีลม และสวนลุมพินี จึงเกิดขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสำนักงานจัดการทรัพย์สินกับชุมชนบริเวณรอบพื้นที่ของมหาวิทยาลัยและชุมชนใกล้เคียง เพื่อลดความขัดแย้งและความเครียด โดยการสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจรวมถึงการให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน

 

          เรื่องสุขภาวะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในระยะยาว โดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จับมือกับ "โครงการบ้านนี้มีสุข"จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดโครงการนำร่องด้วย "สยามสแควร์ อาหาร

 

          ปลอดภัย รสชาติดี มีความสุข" (safe food good taste feel happy @siam square) และ "โครงการพัฒนาเครือข่าย สร้างเสริมสุขภาพช่องปาก"(developing cu-oral health promotion network : cu-ohp network)

 

          โครงการสยามสแควร์ อาหารปลอดภัยรสชาติดี มีความสุข เป็นโครงการที่ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวันและสำนักงานจัดการทรัพย์สินฯ ทำการตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการบริเวณสยามสแควร์จำนวน 150 แห่งโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารมาทำการตรวจสอบวิเคราะห์หาเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์อันทันสมัยและแม่นยำในห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหารของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาฯ

 

          "โครงการนี้จะก่อประโยชน์ให้กับทั้งผู้ประกอบการอาหารและผู้บริโภค ทำให้ผู้ประกอบการอาหารได้ทราบถึงสุขลักษณะในสถานประกอบการของตนเอง มาตรฐานและความปลอดภัยของอาหาร จะได้นำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน ถูกสุขอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการคุ้มครองสร้างความมั่นใจเรื่องอาหารปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ"ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุลอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุ

 

          ผู้ประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้รับป้ายเพื่อรับประกันถึงคุณภาพความปลอดภัยและความอร่อย โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมีนาคม-ตุลาคม 2553

 

          ขณะที่โครงการพัฒนาเครือข่าย สร้างเสริมสุขภาพช่องปากเป็นโครงการจากภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาฯ โดยการส่งนิสิตชั้นปีที่ 5 ไปฝึกปฏิบัติงานทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร บริเวณชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการเสริมสร้างสุขภาพช่องปากอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553-กุมภาพันธ์2557

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

update: 19-04-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ภราดร เดชสาร

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม