เตร่ตรอก ลัดรั้วบ้าน ครั้งที่ 1

โดย
| |
อ่าน : 3,085

ฟื้นตำนานป้อมปราบฯ-พระนคร

 

 

เมื่อวิวัฒนาการของเมืองถูกพัฒนาไปพร้อมกับกระแสการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ไม่หยุดยั้ง จนส่งผลกระทบอย่างมากต่อวิถีการดำรงชีวิตของชุมชนเมือง ดังเช่นชุมชนในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ที่กลายเป็นชุมชนแออัด เกิดเป็นข้อจำกัดต่อการพัฒนา และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชนก็เริ่มจางหาย กลายเป็นระบบต่างคนต่างอยู่ ขาดการทำกิจกรรมเชิงสังคมร่วมกัน ขาดการดูแลอาคารสถาปัตยกรรมที่สวยงามและทรงคุณค่าต่อการอนุรักษ์

 

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับเครือข่าย 6 ชุมชน บนพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตพระนคร กองทุนสนับสนุนทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงเล็งเห็นความสำคัญ ที่จะต้องกลับมาฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ วิถีการดำรงชีวิต การพลิกฟื้นเศรษฐกิจชุมชน โดยอาศัยรากฐานทางประวัติศาสตร์ วิถีการดำรงชีวิตดั้งเดิม และสถาปัตยกรรมเก่าแก่อันทรงคุณค่าเป็นหลัก

 

เริ่มจากคนในชุมชุน ก่อเกิดเป็นเครือข่ายฟื้นฟูชุมชนเมืองเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสถาปัตยกรรมอาคารอนุรักษ์ รวมทั้ง ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน โดย 6 ชุมชนแกนหลัก คือ ชุมชนวังกรมพระสมมตอมรพันธ์ (เขตพระนคร) ชุมชนบ้านบาตร ชุมชนวัดสระเกศ ชุมชนสิตาราม ชุมชนจักรพรรดิพงษ์ และชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน (เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย) พร้อมใจกันเปิดตรอกซอกซอย ให้เตร็ดเตร่ เที่ยวชม วิถีชีวิต วัฒนธรรมการสืบทอดอาชีพ ในวันที่ 16 ตุลาคม โดย     ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัทธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน

 

กำหนดการ พิธีเปิด

 

เตร่ตรอก ลัดรั้วบ้าน ฟื้นตำนานป้อมปราบฯ-พระนคร ครั้งที่ 1”

 

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2553 เวลา 08.30 -20.00 .

      

เวลา                            กิจกรรม

 

08.30 – 09.30 .            พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน

-  ผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชนลงทะเบียน/ รับของที่ระลึก 

-  วงกลองยาวเริ่มบรรเลงต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

 

09.30 – 10.30 .            เวทีเสวนา “อนาคต...ทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนในย่านเมืองเก่า บริเวณเกาะรัตน์โกสินทร์” โดย

                                                -  ผู้แทน ภาครัฐ  

                                                -  นักวิชาการ อ.ปฐมฤกษ์, ม.ร.ว.ดร.อคิน รพีพัฒน์,.ศรีศักร์ วัลลิ

                                                   โภดม

                                                -  ผู้บริหารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

                                                -  ผู้แทน สอช.

                                                -  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

                                                -  ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์

 

10.30 – 11.30 .            กล่าวต้อนรับโดยตัวแทนชุมชน 6 ชุมชน

กล่าวถึงแนวคิดขององค์กรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

-  ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหา

กษัตริย์

                                    -  นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ

                                    มหาชน)

 

กล่าวเปิดงานโดย          

-  ...สุขุมพันธุ์ บริพัทธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

                                   

           

12.00 – 12.30 .            พิธีรับมอบธงประจำสีแต่ละกลุ่ม/ แบ่งกลุ่มเพื่อเดินทางเข้าเยี่ยมชมชุมชนต่างๆ จำนวน 6 ชุมชน

              

12.30 – 13.15 .            เดินทางถึงชุมชนวังกรมพระสมมตอมรพันธ์  “วังโบราณแหล่งสังฆทานเก่าแก่”

-  ชมนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการบ้านมั่นคง/ ประวัติความเป็นมาของกรมพระ

สมมตอมรพันธ์

-  ชมวิถีชาวชุมชน/ การสาธิตการเย็บจีวร, ร้านขายสังฆภัณฑ์

 

13.15. – 14.00 .          เดินทางถึงชุมชนบ้านบาตร “เล่าขานตำนาน 200 ปี อาชีพคนตีบาตร”

                                    -  ไหว้ศาลพ่อปู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชุมชนเคารพนับถือ

-  พิธีเปิดผ้าแพรคลุมป้ายศาลากลางบ้าน

-  ชมวิถีชีวิตชาวชุมขน/ การสาธิต-ทดลองการทำบาตร 21 ขั้นตอน

                                    -  ชมรำวงบ้านบาตรสามัคคี/ บ้านไม้เก่า

 

14.00 – 14.45 .           เดินทางถึงชุมชนวัดสระเกศ “โรงศพดี ฝีมือเซี่ยงไฮ้”

-  ชมวังหัสดินธร/ ร่วมพิธีเปิดป้ายตรอกเซี่ยงไฮ้

-  ชมวิถีชีวิตชาวชุมชนบรรยากาศแบบจีน บริเวณตรอกเซี่ยงไฮ้/สาธิตการทำ

โลงศพ

 

14.45 – 15.30 .            เดินทางถึงชุมชนสิตาราม “แหล่งค้าไม้ รวมคนมีฝีมือด้านละคร ทำขวัญ

                                    นาค”

-  ชมโบสถ์วิหารเก่าแก่ สมัยรัชกาลที่ 2 ณ วัดสิตาราม

                                    -  ชมการสาธิตชกมวยไทย/ คณะศึกษาดูงานทดลองทำข้าวเกรียบปากหม้อ

                                    -  ชมเครื่องใช้โบราณสมัยรัชการที่ 6 ณ บ้านหลวงวิศาลดรุณกร

                                    -  ร่วมพิธีลงเสาเอก (บ้านคุณสนธยา)

 

15.30 – 16.15 .            เดินทางถึงชุมชนจักรพรรดิพงษ์ “แหล่งรวมกุ๊กฝีมือดี อาหารอร่อย”

-  ชมวิถีชีวิตชุมชน/ ชมร้านกาแฟโบราณ-บ้านไม้สักเก่า/ โรงพิมพ์โบราณ/ การ

                                    ปรับปรุงอาคารโสมทอง

 

16.15 – 17.00 o .          เดินทางถึงชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน “ศูนย์รวมชาวนางเลิ้ง วัฒนธรรมเก่า

                                    ในวังวรดิษฐ์”

-  ชมบ้านศิลปะชุมชน/ ละครชาตรีรำซัด/งานปักสะดึงชุดละคร

-  ชมการสาธิตทำโขน (บ้านนราศิลป์)

-  ชมภาพยนตร์สั้น “อีเลิ้ง” ณ โรงหนังเฉลิมธานี/ ชมบ้านเดิม มิตร ชัยบัญชา

 

17.00 – 19.00 .            กิจกรรมเวทีวัฒนธรรม ณ ชุมชนวัดสระเกศ

                                    -  พิธีบายศรีสู่ขวัญ

                                    -  จัดประกวดอาหารอร่อยและขึ้นชื่อของแต่ละชุมชน โดยมี คณะกรรมการเป็น

                                    ผู้ตัดสิน ผู้ชนะเลิศ รับรางวัล “นารายณ์ทรงสุบรรณ” จาก คุณอัครพล 

                                    รามโกมุท

 

            นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการภาพถ่าย และนิทรรศการศิลปะ “วิถีชีวิต 6 ชุมชน” ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม – 16 ธันวาคม 2553 เวลา 08.00 – 17.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

            ผู้สนใจสามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่ 089-777-0541, 086-490-2544 หรือ ที่อีเมล : tadunews@gmail.com และ 6chumchon@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

ที่มา: ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน team content www.thaihealth.or.th

 

 

update : 11-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม