ม.ธุรกิจบัญฑิต จัด“กู๊ดคลิป GOOD iDEA คิด.พูด.ทำ”

โดย
| |
อ่าน : 1,829

 

 โครงการ “กู๊ดคลิป good idea”
 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการตลาด ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “กู๊ดคลิป good idea คิด.พูด.ทำ” ภายใต้แนวความคิด “ร่วมปฏิเสธแหล่งสถานบันเทิงรอบรั้วมหา’ลัย” ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เนื่องจาก ปัจจุบันธุรกิจสถานบันเทิงได้เติบโตอย่างรวดเร็ว และได้กระจายพื้นที่กิจการเข้าสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษา โดยการเปิดกิจการรายรอบสถานศึกษาเป็นจำนวนมาก
 
จากข้อมูลการสำรวจของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้ลงพื้นที่สำรวจจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยสุ่มสำรวจรอบมหาวิทยาลัย 15 แห่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่ามีร้านค้าขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยรอบมหาวิทยาลัย ในรัศมี 500 เมตร จำนวนทั้งสิ้น 1,712 ร้าน พบว่า 3 สถาบันการศึกษาหลักได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีจำนวนร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุด 407 ร้าน อันดับสองคือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 164 ร้าน อันดับสามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 129 ร้าน ทั้งนี้ ร้อยละ 93 ของมหาวิทยาลัยที่ทำการสำรวจ เป็นร้านขายประเภทเหล้าปั่น และร้อยละ 87 จะมีร้านเหล้าปั่นอยู่ในรัศมี 200 เมตร และพบว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง มีร้านเหล้าปั่นมากที่สุด 16 ร้าน (ข้อมูลอ้างอิงจากศูนย์วิจัยปัญหาสุราหรือ ศวส.และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
 
แม้ว่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์จะไม่ได้ติดสำรวจในโครงการวิจัยดังกล่าว แต่ก็ได้ตระหนักถึงผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจสถานบันเทิงรอบมหาวิทยาลัย และในวิชากระบวนทัศน์ทางธุรกิจและสังคมได้จัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย และการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อสังคมพบว่า การที่มีสถานบันเทิงที่อยู่ล้อมรอบมหาวิทยาลัย ส่งผลกระทบโดยตรงต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทั้งในด้านการเรียน การใช้ชีวิต การปลูกฝังจิตสำนึกและศีลธรรมอันดี
 
ถึงแม้จะมีการรณรงค์ทางกฏหมาย และการตรวจติดตามสถานบันเทิง ภายใต้กฎกระทรวงการคลัง ว่าด้วยข้อกำหนดการออกใบอนุญาตขายสุราฯ พ.ศ 2548 ที่กำหนดว่า “สถานที่ขายสุราต้องไม่ตั้งอยู่ในบริเวณสถานศึกษา หรือ ศาสนสถาน รวมทั้งบริเวณต่อเนื่องติดกับสถานศึกษาหรือศาสนสถาน” แต่ก็ยังไม่สามารถสร้างความตระหนักรู้ให้กับเยาวชนนักเรียนนักศึกษา ให้เห็นถึงผลเสียที่เกิดขึ้น จากการเติบโตของสถานบันเทิง โดยรอบมหาวิทยาลัย จากสถานการณ์ดังกล่าว นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในวิชา กระบวนทัศน์ทางธุรกิจและสังคมจึงได้จัดทำโครงการ “กู๊ดคลิป good idea” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษา ที่มีจิตสำนึก ในการสร้างสภาพแวดล้อมรอบมหาวิทยาลัย ให้ปราศจากแหล่งสถานบันเทิง ซึ่งเป็นแหล่งเริ่มต้นของการก่ออบายมุข ให้ได้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ประกอบการธุรกิจสถานบันเทิงให้ได้คำนึงถึงผลเสียที่เกิดขึ้นกับเยาวชนต่อไป
 
 โครงการ “กู๊ดคลิป good idea”
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์:http://www.dpu.ac.th หรือเฟสบุ้คของ โครงการ “กู๊ดคลิป good idea” ที่  http://www.facebook.com/pages/goodclipgoodidea/123463284392060?ref=mf  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์:085-31715115และอีเมล goodclipgoodidea@hotmail.com 
 
 
 
ที่มา: ไทยพีอาร์ดอทเน็ต
 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม