อุ้มผางวิทยาคม จ.ตาก ตามรอยพ่อหลวง ปลูกฝัง “เกษตรทฤษฎีใหม่” สู่เยาวชน

โดย
| |
อ่าน : 2,929

 

อุ้มผางวิทยาคม จ.ตาก ตามรอยพ่อหลวง ปลูกฝัง “เกษตรทฤษฎีใหม่” สู่เยาวชน

ภายหลังจากที่ได้รับทุนนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1/2553 จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) โครงการแปลงสาธิตเกษตร “ทฤษฎีใหม่” ตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จ.ตาก ก็ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมแล้ว โดยเน้นให้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้เกษตรแบบผสมผสาน เพื่อเป็นแนวทางนำไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างยั่งยืนในอนาคต 

อุ้มผางวิทยาคม จ.ตาก ตามรอยพ่อหลวง ปลูกฝัง “เกษตรทฤษฎีใหม่” สู่เยาวชน

นายจิระวิน พุ่มนวล ครูผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ตั้งอยู่บนเนินเขามีเนื้อที่ 115 ไร่ อยู่ในท้องที่ทุรกันดาร การเดินทางมีความยากลาบาก ในฐานะที่เป็นหน่วยงานทางการศึกษาได้สร้างโอกาสให้กับนักเรียนชาวเขาบ้านไกล เผ่ากะเหรี่ยงและม้ง ให้มาพักนอนในโรงเรียน จานวน 475 คน ซึ่งถิ่นอาศัยของพวกเขาเหล่านั้นอยู่ในป่าลึกแนวตะเข็บชายแดนไทย พม่า

อุ้มผางวิทยาคม จ.ตาก ตามรอยพ่อหลวง ปลูกฝัง “เกษตรทฤษฎีใหม่” สู่เยาวชน    อุ้มผางวิทยาคม จ.ตาก ตามรอยพ่อหลวง ปลูกฝัง “เกษตรทฤษฎีใหม่” สู่เยาวชน

"ทางโรงเรียนจึงได้เห็นถึงความสาคัญ ในการที่จะให้นักเรียนได้ตระหนัก และน้อมนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวประพฤติปฏิบัติและสามารถสร้างสรรค์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมใหม่ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง สังคม ประเทศชาติต่อไป" คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าว

 ที่มา: สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม