พ่อเมือง ร่วมใจผลักดันจังหวัดปลอดเหล้า

โดย
| |
อ่าน : 6,940

"งานประเพณี" ภาพในอดีตของหลายคนอาจจะติดภาพการเฉลิมฉลองอย่างเกินพิกัด ด้วยน้ำเมาจนทำให้ขาดสติและนำไปสู่อุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท ฯลฯ แต่ปัจจุบันภาพของประเพณี กำลังค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป คงไว้ซึ่งหัวใจของการสืบทอดทางวัฒนธรรมประเพณีที่ดีเท่านั้น

พ่อเมือง ร่วมใจผลักดันจังหวัดปลอดเหล้า

ความสำเร็จส่วนหนึ่งเกิดจากการที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับผู้บริหารในส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ร่วมมือกันซึ่งความร่วมมือนั้น เป็นงานที่ต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ อย่าง แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ก็จะทำให้ผลสำเร็จของงานเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน โดยภาคอีสานตอนบน มีจังหวัดที่ให้ความร่วมมืออย่างดี และถือเป็นตัวอย่างให้อีกหลายจังหวัดที่ยังไม่ได้เริ่ม เรียนรู้และนำไปปฏิบัติตามได้

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ จ.กาฬสินธุ์ ได้ประกาศนโยบายสาธารณะงานกาชาดปลอดเหล้า พร้อมทั้งเริ่มมาตรการควบคุมป้ายโฆษณาแอลกอฮอล์ที่ผิดกฎหมาย ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 จนส่งผลให้จำนวนป้ายโฆษณาผิดกฎหมายลดลง นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ถือว่ามีบทบาทสำคัญ เพราะเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการ จ.มหาสารคาม ก็อยู่เบื้องหลังการประกาศจังหวัดปลอดเหล้าแห่งแรกของประเทศ ทำให้ควบคุมกฎหมายได้อย่างเข้มงวด และยังมีการให้รางวัลนำจับผู้กระทำผิดด้วย

นายทองทวี พิมเสน

จ.มหาสารคาม ซึ่งสนับสนุนการรณรงค์งดเหล้า ในงานบุญประเพณีมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และยังประกาศงดรับการสนับสนุนจากบริษัทธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด นายทองทวี  พิมเสน ผู้ว่าราชการจังหวัด ยังจัดทำแผนงานด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และประกาศนโยบายสาธารณะให้จังหวัดมหาสารคาม  เป็นพื้นที่ตัวอย่างด้านการรณรงค์งดเหล้าในงานบุญประเพณีได้

นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ

จ.ขอนแก่น มีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอย่าง ถนนข้าวเหนียวที่แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานจำนวนมาก นายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งมีความจริงจังสนับสนุนภาคประชาสังคมในการรณรงค์งดเหล้ามาโดยตลอด ก็ประกาศนโยบายสาธารณะให้ จ.ขอนแก่น เป็นพื้นที่ตัวอย่างด้านการรณรงค์งดเหล้าในงานบุญประเพณี ตามยุทธศาสตร์อีสานไม่กินเหล้าภายในเวลา 2 ปี ทำให้ไม่ว่าสงกรานต์ เทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และเทศกาลดอกคูนเสียงแคน ก็กลายเป็นพื้นที่ปลอดเหล้าได้

 นายอำนาจ ผการัตน์

จ.สกลนคร สามารถประกาศนโยบายสาธารณะให้หน่วยงานราชการ จัดงานกาชาดปลอดเหล้า พร้อมทั้งงดรับการสนับสนุนจากบริษัทธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2 ปีติดต่อกันได้ โดย นายอำนาจ  ผการัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ยังสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคประชาชน ตามยุทธศาสตร์อีสานไม่กินเหล้า ภายใน 20 ปี

 

นายพรศักดิ์ เจียรณัย จ.เลย มีพ่อเมืองอย่าง นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งสนับสนุนนโยบายรณรงค์ลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยังดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการ จึงสนับสนุนการจัดงานกาชาดดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลย เป็นงานกาชาดปลอดเหล้าครั้งแรกและประกาศเป็นวาระของจังหวัดให้งานกาชาดฯ เป็นงานปลอดเหล้าต่อเนื่องในปี 2554

 

นายจรินทร์ จักกะพาก จ.ชัยภูมิ มีสถานที่จัดงานเทศกาลชื่อดังหลายแห่ง นายจรินทร์  จักกะพาก ผู้ว่าราชการจังหวัด สนับสนุนงานรณรงค์ลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จนทำให้เกิดงาน "ถนนข้าวหลาม" สงกรานต์ปลอดเหล้างานเจ้าพ่อพญาแล และงานกาชาดปลอดเหล้า ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของจังหวัด และมุ่งหน้าสู่ยุทธศาสตร์อีสานไม่กินเหล้า ภายใน 20 ปี

 

นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ จ.หนองคาย เป็นจังหวัดที่เครือข่ายองค์กรงดเหล้าได้รับการสนับสนุน จนทำให้เกิดเครือข่ายงดเหล้าภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็ง โดย นายวิรัตน์  ลิ้มสุวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ทำให้เกิดงานบั้งไฟพญานาค ซึ่งเป็นงานที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากกลายเป็นงานปลอดเหล้า และไม่รับการสนับสนุนจากบริษัทธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงมหกรรมของดีเมืองหนองคาย และงานกาชาด งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ้อและกาชาดปลอดเหล้า

 

นายชาญวิทย์ วสยางกูร จ.มุกดาหาร นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัด สนับสนุนการดำเนินงานรณรงค์ลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยประกาศให้เป็นวาระของจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาที่ประชาชนมีพฤติกรรมการดื่มหนัก

 

นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี จ.นครพนม ให้ความสำคัญกับการรณรงค์ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และมีนโยบายให้หน่วยงานต่างๆ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเด็กเยาวชน เพื่อป้องกันยาเสพติดโดยเฉพาะเหล้า บุหรี่  นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด ช่วยสร้างพลังเยาวชน และสนับสนุนการจัดงานสงกรานต์ "ถนนข้าวปุ้น" ให้เป็นงานสงกรานต์ปลอดเหล้า

 

นายวินัย บัวประดิษฐ์ จ.หนองบัวลำภู นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ประกาศให้งานกาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นงานกาชาดปลอดเหล้า และยังสนับสนุนให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู หน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาชนสนับสนุนการรณรงค์ลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามยุทธศาสตร์อีสานไม่กินเหล้าอย่างจริงจัง

 

นายคมสัน เอกชัย จ.อุดรธานี ได้ประกาศนโยบายสาธารณะให้หน่วยงานราชการ จัดงานกาชาดทุ่งศรีเมือง งดรับการสนับสนุนจากบริษัทธุรกิจ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ 2 ติดต่อกันโดย นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัด สมัยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจ.หนองคาย ยังได้สนับสนุนให้เครือข่ายงดเหล้าภาคประชาชน จัดงานบุญบั้งไฟพญานาคปลอดเหล้า ในพื้นที่อำเภอโพนพิสัย อีกด้วยผลจากความร่วมมือของพื้นที่ต่างๆ ไม่เพียงแต่ทำให้ชุมชนปลอดภัยขึ้นอุบัติเหตุลดลง ยังทำให้เนื้อหาสาระของประเพณี ถูกนำกลับมาให้ความสำคัญ และกลายเป็นประเพณีที่ทรงคุณค่าอีกครั้ง ซึ่งลูกหลานก็ได้สืบทอดมรดกอย่างน่าชื่นใจ

การขยายจังหวัดพื้นที่ปลอดเหล้ายังคงเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งผลด้านบวกจากการจัดทำพื้นที่ปลอดเหล้า เป็นตัวอย่างที่ดีให้จังหวัดอื่นๆ ได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้และปฏิบัติต่อไป

จากชุมชนน่าอยู่ จังหวัดน่าอยู่ ที่สุดก็จะกลายเป็นประเทศน่าอยู่ในไม่ช้า
ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม