ม.ธุรกิจบัณฑิตย์-สสส.ลุยจัด 111 กิจกรรม เพื่อสุขภาวะคนไทย

โดย
| |
อ่าน : 3,066

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์จับมือ สสส. มุ่งสร้างสุขภาวะคนไทย ทั้งด้านกาย จิต สังคม และสติปัญญา บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมขององค์กรที่มีอยู่ในชุมชน อาทิ วัด โรงเรียน ชุมชน แหล่งเรียนรู้ และ อบต. รวม 11 จังหวัดทั่วประเทศ

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์-สสส.ลุยจัด 111 กิจกรรม เพื่อสุขภาวะคนไทย

โครงการนำร่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย (ปศท.2) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาเพื่อสุขภาวะคนไทย ทั้งด้านกาย จิต สังคม และสติปัญญา บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมขององค์กรที่มีอยู่ในชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิภาคต่างๆ มีองค์กรการดำเนินงานจำนวน 33 แห่ง อาทิ วัด โรงเรียน ชุมชน แหล่งเรียนรู้ และ อบต. รวม 11 จังหวัดทั่วประเทศ

ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้จัดการโครงการ กล่าวว่า องค์กรทางการศึกษาดังกล่าวมีความก้าวหน้าการดำเนินงานโดยลำดับ ส่วนใหญ่มีความเข้าใจการดำเนินงานตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของโครงการเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า นอกจากภูมิภาคอื่นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางแล้ว ในส่วนของโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังเป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพสูงในการดำเนินงาน โดยเฉพาะบทบาทการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่การปฏิบัติของผู้เรียนและชุมชนที่นับได้ว่าเกิดจากการผลักดันของโครงการอย่างแท้จริง

"จากที่ได้ลงพื้นที่ไปติดตามผลทั่วทั้ง 4 ภาค พบว่า กิจกรรมการสานวัฒนธรรมการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาอาชีพในชุมชน และการพัฒนาจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม มีความหลากหลายไปตามบริบทของท้องถิ่นมากที่สุด ส่วนกิจกรรมประเภทอื่นก็จะมีความสอดคล้องกับลักษณะของท้องถิ่นและลักษณะผู้เรียน โดยเฉพาะกิจกรรมที่จัดในสถานศึกษา จะจัดเป็นหลักสูตรอย่างชัดเจน โดยผู้สอนเป็นวิทยากรภูมิปัญญาจากชุมชนเป็นส่วนใหญ่ กลุ่มผู้เรียนมีทั้งนักเรียนเยาวชนนอกโรงเรียน สมาชิกในชุมชนและกลุ่มผู้สูงวัย ซึ่งการจัดการศึกษาของชุมชนมีการเชื่อมโยงการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย นับเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอนให้ ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข" หัวหน้าโครงการกล่าว

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์-สสส.ลุยจัด 111 กิจกรรม เพื่อสุขภาวะคนไทย  ม.ธุรกิจบัณฑิตย์-สสส.ลุยจัด 111 กิจกรรม เพื่อสุขภาวะคนไทย

ถึงแม้โครงการจะเพิ่งเริ่มต้นมาเพียงแค่ 5 เดือน แต่จากความร่วมมือ ร่วมใจของบุคลากรทุกภาคส่วนที่มีความต้องการและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานในโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นอย่างแท้จริง เห็นได้ชัดเจนว่าในทุกภาคที่เข้าร่วมกิจกรรม มีบุคลากรในชุมชนมาร่วมบริหารจัดการโครงการด้วยความภาคภูมิใจที่จะทำให้สำเร็จ รวมถึงกระแสสังคมที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี เชื่อว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นจากภูมิปัญญาชาวบ้านจะเป็นผู้เข้ามาช่วยขับเคลื่อนโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม