รพ.บรบือ รณรงค์ อ่อนหวาน ลดฟันผุ คนบรบือฟันสวย

โดย
| |
อ่าน : 8,933

สสจ.จับมือ สสส.-โรงพยาบาลอำเภอบรบือ ผนึกกำลังโรงเรียนเครือข่ายสปสช. จัดกิจกรรมรณรงค์ อ่อนหวาน ลดฟันผุ คนบรบือฟันสวย

รพ.บรบือ รณรงค์ อ่อนหวาน ลดฟันผุ คนบรบือฟันสวย

ตามที่ สปสช.กรมส่งเสริมทันตสุขภาพเน้นเรื่องลดหวาน ลดฟันผุ มีการลงนามในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กับประธานเครือข่ายโรงเรียนลดความหวาน ลดฟันผุ เพื่อสร้างให้นักเรียน ประชาชนที่รู้เท่าทันปัญหาสุขภาพในช่องปาก เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้ถูกต้อง เหมาะสม กินหวาน ให้พอดีกับความต้องการของร่างกายแต่ละวัน และความรู้เรื่องโรคเบาหวาน

ทันตสาธารณสุขโรงพยาบาลบรบือ อำเภอบรบือ ร่วมกับโรงเรียนบ้านบรบือ ได้จัดกิจกรรมคนบรบือฟันสวยขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และกระตุ้นให้คนบรบือมีทันตสุขภาพที่ดี ลดหวาน ลดฟันผุโดยมีกิจกรรมการเต้นออกกำลังกายประกอบเพลงแปรงฟัน นิทรรศการฟันสวย ตอบปัญหาฟัน ประกวดเรียงความประกวดเล่านิทานและประกวดหนูน้อยฟันสวย

น.พ.สุริยา รัตนปริญญา น.พ.สุริยา รัตนปริญญา สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จังหวัดมหาสารคาม มีผู้ป่วยโรคเบาหวานมากที่สุดในประเทศเป็นอันดับ 1 ด้วยอัตราการป่วย 6713.59 ต่อแสนประชากร มีผู้ป่วยด้วยโรคความดันสูงและโรคหัวใจขาดหลอดเลือด เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ ด้วยอัตราการป่วย 5,627.71 และ 358.79 ต่อแสนประชากร ในปี 2551 มีผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นอันดับ 4 ของประเทศ เรียงตามลำดับ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด สกลนคร มหาสารคามและเพชรบูรณ์ ปี 2553 จังหวัดมหาสารคาม พบผู้มีภาวะเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวานร้อยละ 9.13 โดยมีผู้ภาวะเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวานของปี 2553 เป็นผู้ป่วยเบาหวานปี 2554 ร้อยละ 2.79

อภิชัย ลิมานนท์ ด้าน นายอภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จากการสำรวจโดยกองสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ระหว่าง พ.ศ.2545-2550 พบว่า เด็กอายุ 12 ปีมีสภาวะฟันผุในฟันแท้ คิดเป็นร้อยละ 56.87 ของเด็กมีประสบการณ์เป็นโรคฟันผุค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด เท่ากับ 155 ซี่ เป็นผุมากที่สุดเป็นฟันกรามแท้ที่หนึ่งและสอง ประกอบกับข้อมูลในการตรวจประเมินสภาพช่องปากของเด็กนักเรียนในเขตอำเภอบรบือ ปี 2552 พบว่าเด็กประถมศึกษา มีปัญหาฟันผุร้อยละ 68.25 สาเหตุจากการดูแลสุขภาพช่องปากที่ไม่ถูกวิธี ซึ่งในกลุ่มเด็กประถมมักมีการบริโภคน้ำอัดลม ขนม ซึ่งเป็นขนมที่บรรจุขายเป็นอีกพฤติกรรมหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคฟันผุ

ดังนั้น โรงพยาบาลบรบือจึงได้จัดกิจกรรมคนบรบือฟันสวย ตามนโยบาย สปสช. เพื่อกระตุ้นให้โรงเรียนประถมศึกษา อำเภอบรบือ เห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในงานทันตแพทย์ เพื่อเสริมสร้างความรู้และกลุ่มนักเรียนให้สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านทันตสุขภาพสู่ชุมชนและเพื่อสร้างกระแสให้คนบรบือฟันสวยและให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้อง เพื่อสนองนโยบายในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านสุขภาพระหว่างโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบรบือ

นายสุรพงษ์ ชมนาวังนายสุรพงษ์ ชมนาวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า โรงเรียนบ้านบรบือมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โดยได้มีสาธารณสุขจากโรงพยาบาลอำเภอบรบือได้มาร่วมชี้แจงให้ความรู้เรื่องฟัน ทำอย่างไรฟันถึงไม่ผุ เรียงได้สวยงาม สนับสนุนให้นักเรียนแปรงฟันหลังอาหารทุกวัน อบรมให้ความรู้และอบรมเรื่องการดูแลสุขภาพในช่องปาก รณรงค์ให้นักเรียนลดปริมาณน้ำตาลในอาหารที่นักเรียนรับประทานในแต่ละวัน ห้ามไม่ให้มีการจำหน่ายขนมกรุบกรอบ น้ำอัดลม ขนมหวานในโรงเรียน ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนดูแลสุขภาพฟันของตนเอง ก่อนเข้าแถวได้มีการรณรงค์เต้นประกอบเพลงแปรงฟันให้ถูกวิธี และให้นักเรียนแปรงฟันหลังรับประทานอาหารเสร็จ และมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสุขภาพฟันเด็กทุกสัปดาห์

ด.ญ.รัศมี มณีรัตน์ ชั้น ป.2 โรงเรียนหัวหนอง อ.บรบือ เล่าว่า ตนเองมีวิธีรักษาฟันไม่ให้ผุ ด้วยการแปรงฟันให้ถูกวิธี วันละ 3 ครั้ง ไม่รับประทานขนมหวานหรือน้ำอัดลม ที่โรงเรียนจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาดูแลสุขภาพฟัน
เรื่อง: อเนก กระแจ่ม
ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม