เสนอเพิ่มเวลารายการเด็กเยาวชนบนจอทีวี

โดย
| |
อ่าน : 2,459

ประชุมระดมความคิดร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เด็กและเยาวชน เสนอให้กองทุนฯ ซื้อเวลาสถานีโทรทัศน์ นำเสนอเนื้อหาเพื่อเด็กและเยาวชน เดือน มี.ค.นี้ เตรียมจัดเวทีขับเคลื่อนต่อ

เสนอเพิ่มเวลารายการเด็กเยาวชนบนจอทีวี

วันที่ 18 ก.พ.55 ที่ห้องล้านนา โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แผนงานสื่อสร้างสรรค์ภาวะเด็กและเยาวชน (สสย.) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) และคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเรื่องร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์: จะสานฝันอนาคตเด็กและเยาวชนอย่างไร โดยมีนักศึกษา นักวิชาการ สื่อมวลชนจากวิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในภาคใต้ร่วมงานประมาณ 70 คน

นายเชษฐา มั่นคงนายเชษฐา มั่นคง หัวหน้าฝ่ายรณรงค์และเผยแพร่ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ชี้แจงว่า วัตถุประสงค์จัดการประชุมมีเป้าหมายหลักเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อระดมความคิดเห็นเรื่องร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมกับเป็นการพยายามเชื่อมเครือข่ายสื่อมวลชนที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เพื่อขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติฯ ก่อนเปิดให้เข้าชื่อ 1 หมื่นรายชื่อ เพื่อผลักดันให้ตราเป็นพระราชบัญญัติประกาศบังคับใช้ต่อไป

นายอิฐบูรณ์ อ้นวงศานายอิฐบูรณ์ อ้นวงศา หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) นำเสนอว่า ประเด็นสำคัญของร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คือการจัดตั้งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นกองทุนนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสื่อฯ ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย ฝึกอบรมสื่อ ส่งเสริมบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรสาธารณประโยชน์ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อฯ
 
นายอิฐบูรณ์ กล่าวว่า สำหรับเงินและทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มาจากการจัดสรรค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะตามกฏหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เงินค่าปรับที่ได้รับจากผู้ละเมิดลิขสิทธิ์

"นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดำเนินงานในรูปของคณะกรรมการ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นรองประธานฯ มีปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีหน้าที่ควคุมดูแลกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์" นายอิฐบูรณ์ กล่าว

ต่อมาเวลา 13.00 - 14.30 น. มีการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็น 4 กลุ่มย่อย ประกอบด้วย กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มสื่อมวลชนจากวิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ผู้สื่อขาวออนไลน์ และกลุ่มตัวแทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กลุ่มเด็กและเยาวชน เสนอให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ต้องซื้อเวลาของสถานีโทรทัศน์เพื่อนำเสนอสื่อที่มีเนื้อหาปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชน โดยจัดช่วงเวลาออกอากาศที่เหมาะสม ให้มีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในระดับภาค และจังหวัด สำหรับภาคใต้ให้แบ่งเป็น 2 พื้นที่คือ ภาคใต้ตอนบน และจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสรรหาคณะกรรมการฯ มาจากระดับจังหวัด โดยให้มีสัดส่วนเด็กและเยาวชนอยู่ด้วย

ส่วนกลุ่มสื่อมวลชน เสนอว่า เงินของกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สนับสนุนจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 5 % ของรายได้ทั้งหมด ให้มีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับชาติ โดยให้คณะกรรมการระดับจังหวัดสามารถอนุมัติเงินจากกองทุนได้เอง มีการจัดเวทีสมัชชาปีละ 1 ครั้งเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน

จากนั้นได้มีการร่วมกันกำหนดทิศทางของร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ว่าในเดือนมีนาคม 2555 จะมีเวทีเพื่อการขับเคลื่อนอีกครั้ง
เรื่อง: ปรัชญเกียรติ ว่าโร๊ะ
ที่มา: มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม