หนุนแกนนำสภาพัฒนาสังคม ขับเคลื่อนเครือข่ายเลิกเหล้า

โดย
| |
อ่าน : 3,106

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หนุนแกนนำสภาพัฒนาสังคมภาคประชาชน ขับเคลื่อนเครือข่ายเฝ้าระวัง ลด ละ เลิกเหล้าใน 50 เขตใน กทม. หวังป้องกันและลดจำนวนผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย

หนุนแกนนำสภาพัฒนาสังคม ขับเคลื่อนเครือข่ายเลิกเหล้า

เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดอบรม คณะกรรมการและอาสาสมัครศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส กว่า 100 คน ทำความเข้าใจและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังเตือนภัยในชุมชนเพื่อป้องกัน ผู้ด้อยโอกาสรายใหม่ โดยการ ลด ละ เลิก อบายมุข ในโครงการเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา “ออมเงิน รักลูก เลิกเหล้า เทิดไท้องค์ราชัน”       

นายปิ่นชาย ปิ่นแก้วนายปิ่นชาย ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กล่าวว่า ปีที่ผ่านมา ได้ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจัดโครงการเทิดพระเกียรติ ออมเงิน รักลูก เลิกเหล้า เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความจงรักภักดีผ่านครอบครัวลด ละ เลิกเหล้า จำนวน 8,400 ครอบครัว เพื่อนำเงินมาออมสร้างอนาคตให้กับลูกในการสร้างสายใยความผูกพันระหว่างพ่อ แม่ ลูกซึ่งจะส่งผลให้เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งให้กับครอบครัวในที่สุด โดยมีการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัย 50 เครือข่าย/ 50 ชุมชน/50 เขต มีกลุ่มเป้าหมาย 8,400 ครอบครัว เข้าร่วมโครงการฯ

“ปี 2555 กิจกรรมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยในชุมชน ภายใต้การขับเคลื่อนของศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาสในชุมชน เป็นการต่อยอดโครงการฯ โดยสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยผู้ด้อยโอกาสรายใหม่ในกลุ่มครอบครัวที่มีปัญหาการดื่มเหล้า พัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัว ลดรายจ่ายจากการดื่มเหล้า ส่งเสริมการออม โดยหวังให้มีการติดตามผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มเหล้า เนื่องจากเป็นปัจจัยหลักที่เพิ่มผู้ด้อยโอกาสให้มากขึ้นในสังคมไทย จึงได้สร้างรูปแบบเครือข่ายให้มีพลังและกระตุ้นทุกภาคส่วนให้ร่วมป้องกันผู้ด้อยโอกาสรายใหม่ในชุมชนต่างๆ 

หนุนแกนนำสภาพัฒนาสังคม ขับเคลื่อนเครือข่ายเลิกเหล้า

นายสุพจน์ ภูมิใจกุลวัฒน์ ประธานสภาพัฒนาสังคมภาคประชาชน กล่าวถึงบทบาทในการทำงานในโครงการนี้ว่า คณะกรรมการสภาพัฒนาสังคมภาคประชาชนจะทำหน้าที่เป็นคณะทำงานในชุมชน โดยเป็นตัวแทนประชาชนเพื่อเชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐ และทำให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงสิทธิมากที่สุด เนื่องจากมีช่องว่างและการเหลื่อมล้ำทางสังคมมากขึ้น จึงได้มีการรวมตัวเพื่อผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนให้เกิดแนวทาง แก้ไข ร่วมกันอย่างเต็มที่

นายธีระ วัชรปราณีนายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส ในชุมชนกรุงเทพมหานคร 50 ศูนย์ และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยในชุมชน เนื่องจาก"ชุมชน" เป็นพื้นที่การบูรณาการที่มีสายใยผูกพันที่สำคัญยิ่งของสมาชิกทุกๆ คนในชุมชน เป็นแหล่งสืบทอดความเชื่อ ค่านิยม เจตคติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ของสมาชิกซึ่งเป็นครอบครัวในชุมชน จึงเป็นพื้นที่ของการพัฒนาและเป็นฐานการทำงานสังคมโดยรวม หากครอบครัวและชุมชนอยู่ดีมีสุข มีความเข้มแข็งจะส่งผลเป็นลูกโซ่ให้สังคมในภาพรวมอยู่ดี มีสุขอย่างยั่งยืน

“การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือที่ดีและเป็นการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิของผู้ด้อยโอกาสในชุมชน โดยมีเครือข่ายที่มีพลังและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันผู้ด้อยโอกาสรายใหม่ มีการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยในชุมชนซึ่งจะเป็นกิจกรรมหลักของศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาสทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนสมาชิกครอบครัว ออมเงิน รักลูก เลิกเหล้า ทั้งนี้กิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้โดยการบรรยายพิเศษ การให้ความรู้ การเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการจัดทำแผนอย่างมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและเตือนภัย” ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าว
ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า


 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม