กรมพินิจฯ สร้างเครือข่ายงานยุติธรรมเด็ก-เยาวชน

โดย
| |
อ่าน : 3,485

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภากระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนระดับภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ยุติธรรมเด็กฯ โชว์ศักยภาพไทยพร้อมเป็นผู้นำภูมิภาค ชูเครื่องมือคัดกรองเด็กดื้อ อวดนักวิชาการจากกว่า 20 ประเทศ เห็นประโยชน์ช่วยแก้ได้ตรงจุด

กรมพินิจฯ สร้างเครือข่ายงานยุติธรรมเด็ก-เยาวชน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับสถาบันกำกับดูแลกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนระหว่างประเทศ international juvenile justice observatory หรือ ijjo กำหนดจัดการประชุมสำคัญ 2 งานคือ การประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ในหัวข้อการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนไทยและประเทศในแถบภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิค และการประชุมสภากระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนระดับภาคพื้น เอเชีย-แปซิฟิค ครั้งที่ 1 (the first asia-pacific council for juvenile justice หรือapcjj) ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระรามเก้า กรุงเทพมหานคร

กรมพินิจฯ สร้างเครือข่ายงานยุติธรรมเด็ก-เยาวชนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีภารกิจในการดูแล บำบัดแก้ไข ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่ต้องหาว่าการทำผิด พิทักษ์คุ้มครอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและให้การช่วยเหลือสนับสนุนตลอดจนติดตามผลและประเมินผลการบำบัดแก้ไขฟื้นเด็กและเยาวชน นับเป็นเวลากว่า 60 ปีมาแล้ว โดยมีการพัฒนามาตรฐานการดูแลเด็กและเยาวชนและกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง อย่างครอบคลุมและเป็นระบบ

ในระหว่างปี 2551-2555 กรมพินิจฯ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำการศึกษาวิจัยในโครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อพัฒนาระบบการประเมิน และจำแนกเด็กและเยาวชนการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน และการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและติดตามหลังปล่อยโดยเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนเพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงความรู้ระดับนานาชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม

ในโอกาสนี้ กรมพินิจฯ จึงจะจัดการประชุมนานาชาติขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันกำกับดูแลกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนระหว่างประเทศ (international juvenile justice observatory :ijjo) ซึ้งเป็นองค์กรที่สร้างและสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลองค์ความรู้ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยง โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนทั้งจากสหวิชาชีพและผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาต่างๆ ในระดับนานาชาติ รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานและวิธีการต่างๆ แบบองค์รวม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานโยบาย กฎหมายข้อบังคับและกระบวนการดำเนินงานในระดับนานาชาติภายใต้กรอบการเชื่อมโยงอย่างไร้พรมแดน

กรมพินิจฯ สร้างเครือข่ายงานยุติธรรมเด็ก-เยาวชนการประชุมนี้เป็นการประชุมด้านกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนครั้งแรกในระดับภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิคซึ่งจะมีการจัดการประชุม 2 ส่วน คือ 1.การประชุมวิชาการระดับภูมิภาค : การพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนไทยและประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ในวันที่ 12-13 มิถุนายน 2555 และ 2.การประชุมก่อตั้งสภากระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนระดับภาคพื้นเอเซีย-แปซิฟิคครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมต่อไป

การจัดประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน  โดยมีผู้เชี่ยวชาญนานาชาติจากองค์กรภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา ทั้งไทยและต่างประเทศในระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค เข้าร่วมในการเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในแถบภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค ให้มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าว มีหัวข้อการเสวนา ที่น่าสนใจหลายหัวข้อเช่น "กระบวนการยุติธรรม แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมและข้อท้าทาย" โดยนายจิรนิติ หะวานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และนายธวัชชัย ไทยเขียว อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน"กระบวนการยุติธรรมที่เป็นมิตรต่อเด็กและการดำเนินการอาญา การหันเหคดีและมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา" โดย นายวันชัย รุจวงศ์ อธิบดีอัยการฝ่ายต่างประเทศสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับวิทยากรของไทยและต่างประเทศอีกหลายท่าน สำหรับประเทศที่เข้าร่วมในครั้งนี้ ได้แก่ออสเตร เลีย บังคลาเทศ กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาวมาเลเซีย พม่า เนปาล นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ปาปัวนิวกีนี ฟิลิปปินส์สิงคโปร์ เกาหลีใต้ เวียดนาม แคนนาดา และสเปน
ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม