พม.พัฒนาเยาวชน เสริมสร้างต้นทุนชีวิต

โดย
| |
อ่าน : 3,594
พม.พัฒนาเยาวชน เสริมสร้างต้นทุนชีวิต

มื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ อิมแพ็ค นายเสรี วชิระถาวรชัย รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการเสริมสร้างต้นทุนชีวิต (ครู ก.) โครงการส่งเสริมงานวิชาการและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชน ด้วยพลังต้นทุนชีวิต ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (miracle of life) ในพระดำริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

นายเสรี วชิระถาวรชัย นายเสรี วชิระถาวรชัย รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมฯ กล่าวว่า โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต(miracle of life) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระองค์ทรงมีพระดำริและทรงตั้งพระทัยอย่างแน่วแน่ในการส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาสและมีพื้นที่ในการแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของตนเองอย่างเหมาะสม การมีส่วนร่วมในการสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการให้และการแบ่งปัน การปลูกจิตสำนึกให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและการปลูกฝังให้รู้จักการเป็น“ผู้ให้” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน

แต่ปัจจุบัน โลกยุคเทคโนโลยีทำให้การดำเนินชีวิตคำนึงถึงวัตถุนิยม ห่างไกลธรรมชาติ แย่งกันเรียน แย่งกันอยู่ เด็กคร่ำเคร่งกับการเรียน ผู้ใหญ่คร่ำเคร่งกับการทำงาน คุณค่าที่จำเป็นต่อการมีชีวิตที่ดีถูกคำนึงถึงน้อยลง ส่งผลให้ต้นทุนชีวิตถูกลดลงตามไป ซึ่งนำไปสู่ปัญหาต่างๆ ในสังคม สมัยก่อนสังคมไทยเป็นครอบครัวขยาย มีชุมชนที่เข้มแข็ง มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน รู้จักการแบ่งปัน แต่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สังคมไทยเปลี่ยนไปเป็นสังคมเมือง ครอบครัวเริ่มอ่อนแอ ชุมชนขาดความเข้มแข็ง ต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนในปัจจุบันจึงอ่อนแอลงตามไป

พม.พัฒนาเยาวชน เสริมสร้างต้นทุนชีวิต นายเสรี กล่าวต่อว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนำพระดำริมาดำเนินกิจกรรมส่งเสริมงานวิชาการและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชน ด้วยพลังต้นทุนชีวิต ภายใต้แนวคิด “ต้นทุนชีวิต...การให้เพื่อสังคม” โดยนำผลงานทางวิชาการทางด้านจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น เรื่อง ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นงานวิชาการของ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี และคณะ แผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาพัฒนาต่อยอด อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ในการปฏิบัติจริงของเด็ก เยาวชน และเจ้าหน้าที่ เป็นการสานต่อกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่การเป็นผู้ให้ เพื่อพัฒนากระบวนการและนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่นำไปสู่การสร้างวินัย หน้าที่ และจิตอาสาให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการส่งเสริมพัฒนางานวิชาการให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างเพิ่มขึ้น ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นคู่มือในการพัฒนาเด็กและเยาวชนแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเพื่อศึกษาแนวทางในการเสนอแนะเชิงนโยบายและปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม