ม.ขอนแก่น เปิดตัวโครงการทำความดีเพื่อ มข.

โดย
| |
อ่าน : 2,355

ม.ขอนแก่น เปิดตัวโครงการทำความดีเพื่อ มข. ย้ำต้องการสร้างเยาวชนที่มีคุณธรรมนำความรู้ ส่งเสริมให้เป็นสถาบันที่ปลอดเหล้า บุหรี่ และสิ่งเสพติด และถือเป็นโอกาสพิเศษในการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสพระชนมายุครบรอบ 80 พรรษา

ม.ขอนแก่น เปิดตัวโครงการทำความดีเพื่อ มข.

วันที่ 27 มิถุนายน 2555 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์อาหารและบริการ (คอมเพล็กซ์) นางสาวบุษบา สืบสาย และนางสาวนาฎชฎา แจ้งพรมมา เจ้าหน้าที่ สคล.ภาคอีสานตอนบน ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตัวโครงการทำความดีเพื่อ มข.รุ่นที่ 4 โดยมี ผศ.ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน โดยสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนบน ได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษาให้ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นคนดีที่มุ่งสร้างคุณประโยชน์ และตอบแทนคุณให้แก่สถาบันที่ได้ศึกษา และมีความภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์                   

มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้เป็นสถาบันที่ปลอดเหล้า บุหรี่ และสิ่งเสพติด และถือเป็นโอกาสพิเศษในการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสพระชนมายุครบรอบ 80 พรรษาในปีนี้ โดยมีการสนับสนุนทุนเพื่อให้นักศึกษาจัดทำเป็นโครงงานคุณธรรม ซึ่งเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการทำความดี มีคุณธรรมในเชิงรุก ซึ่งมีหลัก 3 ประการ คือ ร่วมกัน ทำดี อย่างมีปัญญา โดยให้นักศึกษารู้สึกเป็นเจ้าของผ่านโครงงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งกำหนดขึ้นจากความสนใจของกลุ่มนักศึกษา ภายใต้กรอบที่กำหนด เน้นการปฏิบัติงานด้วยความภาคเพียรประมาณ 3-4 เดือน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านศีลธรรม และเพื่อสร้างตัวอย่างกิจกรรมที่ดี เพิ่มสิ่งแวดล้อมด้านส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ขยายวงกว้าง เห็นเป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน 
เรื่อง: ศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์
ที่มา: ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนบน

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม