ม.วงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพ

โดย
| |
อ่าน : 3,258

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัด โครงการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ (healthy promotion university) เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีสุขภาวะที่ดี ลดภาวะเสี่ยงทางกายและจิต ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน

ม.วงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพ

วันพุธที่ 4 กรกฏาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดพิธีเปิด “โครงการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพวงษ์ชวลิตกุล” ซึ่ง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2527

ในปี พ.ศ. 2536 เปลี่ยนจากวิทยาลัยมาเป็นมหาวิทยาลัย มีพันธกิจ 5 ด้าน คือ 1) มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม 2) สร้างผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 3) ให้การบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 4) ส่งเสริมให้มีการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ 5) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิต ให้เกิดดุลยภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ผ่านกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย “จริยธรรม นำปัญญา” นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนอีกด้วย

ม.วงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพโดยเฉพาะคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพบุคลากร นักศึกษา และสังคมภายนอกอย่างต่อเนื่อง ดังปรัชญาที่ว่า “สร้างสุขภาพ พัฒนาจริยธรรม และสร้างปัญญา” และมีการจัดทำโครงการรณรงค์ “มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า บุหรี่” ตลอดมา ฯลฯ

ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยจึงจัดทำ โครงการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ (healthy promotion university) สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีสุขภาวะที่ดี ลดภาวะเสี่ยงทางกายและจิต โดยกำหนดเป้าหมายในปี 2555 ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยมีแผนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 7 อ 1 พ ประกอบด้วย อ 1 อาหาร, อ 2 อารมณ์, อ 3 อโรคยา, อ 4 อุบัติเหตุ, อ 5 อนามัยสิ่งแวดล้อม, อ 6 ออกกำลังกาย, อ 7 อบายมุข และ พ 1 พอเพียง ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการสร้างเสริมสุขภาพ และในแต่ละด้านมีความเชื่อมโยงกัน จึงมีความจำเป็นต้องขับเคลื่อนแผนกิจกรรมให้ดำเนินการและพัฒนาไปพร้อมๆ กัน

ตามวันเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลจึงได้มีพิธีเปิดโครงการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพวงษ์ชวลิตกุลและ พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างองค์กรภาคีด้านสุขภาพในจังหวัดนครราชสีมา อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืนต่อไป

         


ที่มา: มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม