สร้างแกนนำนิสิต นักรณรงค์ควบคุมยาสูบ

โดย
| |
อ่าน : 3,306

เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ จัดอบรมแกนนำนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สร้างต้นแบบเยาวชนรุ่นใหม่ในงานควบคุมการบริโภคยาสูบ

สร้างแกนนำนิสิต นักรณรงค์ควบคุมยาสูบ

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ จัดสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ แกนนำนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประชุมสัมมนาแกนนำนิสิตนักศึกษาเพื่อควบคุมยาสูบ ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี  เป็นการสร้างเสริมองค์ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบแก่นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้มีการกำหนดกิจกรรมในการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ให้มีบทบาทในเรื่องการควบคุมยาสูบต่างๆ

สร้างแกนนำนิสิต นักรณรงค์ควบคุมยาสูบ สร้างแกนนำนิสิต นักรณรงค์ควบคุมยาสูบ

สร้างแกนนำนิสิต นักรณรงค์ควบคุมยาสูบ สร้างแกนนำนิสิต นักรณรงค์ควบคุมยาสูบ

โดยได้จัดให้มีการสัมมนา อบรมฝึกปฏิบัติแก่นิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 ในปี 2554 ประมาณ 30 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ให้มีทัศนคติต่อการให้บริการเลิกบุหรี่และยังมุ่งหวังให้นิสิตนักศึกษาที่ผ่านการอบรมแล้วนำความรู้ที่ได้มาใช้ปฏิบัติจริง และส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษามีสำนึกและตระหนักในหน้าที่และเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนรุ่นใหม่ทางเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพ ให้กับนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้เกิดทัศนคติที่ดีต่องานควบคุมการบริโภคยาสูบต่อไป
ที่มา: เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม