เชิญร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะของเยาวชน อ.สังขละบุรี

โดย
| |
อ่าน : 1,948

 

 
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะของเยาวชน
(การจัดมหกรรมพื้นบ้าน ทุกอย่างที่มี ทุกหมู่บ้านใน อ.สังขละบุรี โดยการร่วมมือจากทุกภาคส่วน)
วันที่  24 - 25  พฤศจิกายน ณ ที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี
 
เวทีมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร และจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
 
          การจุดประกายเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของอำเภอสังขละบุรีให้เกิดการอนุรักษ์และสืบทอดสู่เยาวชน ให้หันมาสนใจ พร้อมที่จะรับการสืบทอดอย่างมีจิตอาสา เป็นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง บอกกล่าวการจัดมหกรรม โดยจะมีการจัดทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ เพื่อชักนำให้เด็กและเยาวชนหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด
 
สื่อศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์/ของดีในชุมชน ที่ใช้ในการสร้างการเปลี่ยนแปลง
 • การแสดงดนตรี - ร้องรำ ของชาติพันธุ์ กระเหรี่ยง , มอญ
 • การทอผ้าด้วยวิธีโบราณ (ทอเอว) ซึ่งมีการทอใช้อยู่แล้วในปัจจุบัน
 • การตีเหล็ก เป็นมีด จอบ เสียม เพื่อใช้ในครอบครัว
 • การจักสาน กระด้ง ฯลฯ เพื่อใช้ในครอบครัว
หน่วยงาน/บุคคลที่มาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง
 • อำเภอสังขละบุรี + วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , พอช. , องค์กรประชาชน
บทบาทและการหนุนเสริมด้านใดบ้าง
 • สถานที่ที่จะแสดงศิลปวัฒนธรรม ทุกเครือข่าย อ.สังขละบุรี
 • ร่วมการแสดงและประชาสัมพันธ์ >> เครือข่ายชาติพันธุ์
 • เครื่องเสียงอุปกรณ์ต่างๆ >> มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี + องค์กรภาคประชาชน
ความคาดหวังของชุมชน
 • เพื่อเกิดจิตสำนึกในการที่จะรักษา และสืบทอดในอนาคต
 • เพื่อเปลี่ยนแปลงความคิดของชุมชนให้กลับมารักษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่เด็กและเยาวชนต่อไป
 
ประโยชน์ที่ได้รับ (ทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม)
 
 • กาย :   เกิดร่างกายแข็งแรง จากการออกกำลังกายในการฝึกซ้อมการแสดง
 • จิต:   เกิดความสบายใจ ภาคภูมิใจ  เข้าใจ  และสุขใจ
 • ปัญญา :  เกิดความตระหนัก และแนวคิดได้อย่างสมดุล
 • สังคม:   เกิดความเข้าใจ และยอมรับ และร่วมปฏิบัติ
 
ผู้ดำเนินกระบวนการ
 
กลุ่มชุมชน  เยาวชน  พ่อครู  แม่ครู
 
 
 
 
 
ที่มา : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม