ปฏิบัติบูชา “ญาณสังวร” ภาวนาคืนเพ็ญฯ

โดย
| |
อ่าน : 3,061

 

ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกทุกคืนเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ ตลอดปี 2556 สวนปทุมวนานุรักษ์ ระหว่างศูนย์การค้าสยามพารากอน และ เซ็นทรัลเวิลด์ ใจกลางกรุงเทพมหานคร นัดภาวนาเพ็ญแรก 26 มกราคมศกนี้

ด้วยปีพุทธศักราช 2556 ถือเป็นปีสำคัญที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะมีพระชนมายุครบ 100 ปี ซึ่งถือเป็นโอกาสอันสำคัญยิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนและเกิดขึ้นได้ยากยิ่ง เฉพาะอย่างยิ่งพระองค์ทรงได้รับการยอมรับจากสกลมหาสังฆะและมหาชนชาวพุทธทั่วทั้งโลกว่าเป็นเชษฐบิดรที่ทรงด้วยนานาคุณ ดังพระนามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดถวายตามพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระญาณสังวร หมายถึง สมเด็จพระผู้มีสังวรธรรม ธรรมเป็นเครื่องระวังอันประกอบด้วยพระปรีชาญาณ มีปฏิปทา จริยวัตร ผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมาย ว่าทรงเป็น "พระผู้เจริญและสำรวมพร้อม" ควรที่ชาวพุทธไทยทั้งมวล จะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายสักการะปฏิบัติบูชาเฉลิมฉลองอย่างกว้างขวาง ประกอบกับรัฐบาล คณะสงฆ์ มหาเถรสมาคม ตลอดจนภาคองค์กรชาวพุทธทั่ว

ทั้งประเทศ ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชนพลเมือง ได้มีการปรึกษาหารือกันแล้ว หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ในฐานะหนึ่งในองค์กรในพระบวรพุทธศาสนา และปรารภถึงพระเมตตาที่ทรงมีต่อพุทธทาสภิกขุ และแบบอย่างความเคารพของพุทธทาสภิกขุต่อสมเด็พระญาณสังวรเสมอมา กอปรกับในโอกาสพุทธชยันตี 2600 ปี แห่ง

การตรัสรู้ของพระพุทธองค์ เมื่อปี พ.ศ.2555 ได้มีประสบการณ์ความร่วมมือกับร่วม 100 ภาคีองค์ชาวพุทธ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มาแล้ว จึงเห็นดำริในการมีส่วนร่วมประสานภาคีองค์กรชาวพุทธจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองสนองงาน และถวายสักการะปฏิบัติบูชาขึ้น โดยจะจัดให้มีความเชื่อมโยงประสานสอดคล้องและเอื้ออำนวยรับส่งกระแสกับบรรดากิจกรรมต่าง ๆ ของคณะสงฆ์ รัฐบาลและนานาองค์กรเครือข่ายของพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวกิจกรรมประกอบด้วย

1) เพื่อถวายสักการะอาจาริยบูชา ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ที่จะบรรจบมาถึงในวันที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2556

2) เพื่อสนองและขยายงานธรรมในพระบวรพุทธศาสนา ผ่านงานธรรมขององค์สมเด็จญาณสังวร ฯ ด้วยการริเริ่มและพัฒนารูปแบบงานธรรมใหม่ ๆ สู่สังคม ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ ในทางธรรม

3) เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติบูชา "ญาณสังวร: สำรวมพร้อม" เฉลิมฉลอง ตามแบบอย่างและพระสมณศักดิ์พระราชทานแสนวิเศษว่า สมเด็จพระญาณสังวร ฯ

กิจกรรมพิเศษในครั้งนี้มีความพิเศษในหลายนัยยะ โดยเฉพาะจะเป็นการกลับฟื้นคืนค่าและความหมายแห่งคืนเพ็ญอันเป็นวันพระใหญ่ของชาวพุทธให้กลับคืนมาด้วยการปฏิบัติบูชา อันเป็นการบูชาที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญสูงสุด ครบสมบูรณ์ด้วยศีล สมาธิ และ ภาวนา พร้อมกับการพัฒนารูปแบบงานธรรมใหม่ ๆ ให้สมสมัย

สำคัญที่สุดคือ การได้รับอนุญาตสนับสนุนเป็นกรณีพิเศษจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ให้ใช้สวนปทุมวนานุรักษ์ ใจกลางกรุงเทพมหานคร ระหว่างศูนย์การค้าสยามพารากอน กับ เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นสถานที่จัดงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยได้รับความร่วมมือจากหลากหลายฝ่าย ได้แก่ มูลนิธิสวนปทุมวนานุรักษ์, วัดปทุมวนาราม, สำนักงานเขตปทุมวัน, เอสซีจี, บริษัท เทเวศน์ประกันภัย จำกัด

"ภาวนาคืนเพ็ญ" หรือ full moon meditation night โดยจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกคืนวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงตลอดทั้งปี ที่สวนปทุมวนานุรักษ์ ทั้งนี้นัดแรก จัดในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือนยี่ เสาร์ที่ 26 มกราคม นี้ ถือเป็นนัด ทดลองก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในคืนเพ็ญเดือน 3 มาฆบูชา ตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ศกนี้ 

 

 

ที่มา : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม