เวทีระดมสมองหาทางออก พนันออนไลน์รุกคืบเยาวชนไทย

| |
อ่าน : 2,710

ศูนย์ศึกษาปัญหาพนัน ห่วงพนันออนไลน์รุกคืบเข้าสู่บ้าน ระดมสมองผ่านเวทีวิชาการ “การพนันรอบบ้าน ล้อมเมือง" ด้านนักวิชาการห่วงการพนันพื้นบ้านไทยเติบโต แฝงธุรกิจท่องเที่ยว แนะห้ามเยาวชนเล่นเด็ดขาด และเก็บภาษีผู้เข้าเล่นให้หนัก

เมื่อวันที่ 28 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมบอลรูมชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน  โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาการพนัน  มูลนิธิสดศรี สฤษดิ์วงศ์ และมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ร่วมกับจัดประชุมวิชาการในหัวข้อ “การพนันรอบบ้าน ล้อมเมือง” กับการจัดระเบียบการพนันในสังคมไทย

รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาพนันกล่าวว่า การพนันในสังคมไทยนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่คนในสังคมจะต้องช่วยกันกำหนดทิศทางของธุรกิจพนัน ว่าจะต้องมีการจัดระเบียบให้เหมาะสมกับสังคมไทยในรูปแบบไหนอย่างไรบ้าง ทั้งนี้ภาพรวมของการพนันทั่วโลก เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการพนันออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและเข้ามาสู่สังคมไทยมากขึ้น หรือแม้กระทั่งบ่อนคาสิโนตามแนวชายแดนก็ขยายเต็มทุกพื้นที่รอบประเทศไทย ซึ่งจากนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวทำให้การเติบโตของการพนันเพิ่มมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะในส่วนของการพนันพื้นบ้านก็มีหลายส่วนที่สามารถแอบอิงกับการเทศกาลต่างๆ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ด้วย

“ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ตลาดการพนันโลกในส่วนที่ถูกกฎหมายมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในในปี ค.ศ. 2013 นั้นการพนันออนไลน์และธุรกิจบ่อนคาสิโนจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการพนันออนไลน์จะขยายเข้าไปกลายเป็นการพนันในบ้าน ส่วนธุรกิจบ่อนคาสิโนนั้นมีการคาดการณ์กันว่าจะมีการเติบโตร้อยละ 9.2 ต่อปีในช่วง ค.ศ. 2011-2015 ซึ่งในปี คศ. 2010 ที่ผ่านมา ธุรกิจคาสิโนในสหรัฐอเมริกามีส่วนแบ่งสูงสุดที่ร้อยละ 49 ของตลาดคาสิโนโลก รองลงมาคือเอเชียแปซิฟิกที่ร้อยละ 29 แต่การเติบโตและการขยายตัวอย่างมากในตลาดเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะตลาดในมาเก๊าและสิงคโปร์ ที่มีการลงทุนเปิดคาสิโนใหม่ จะส่งผลให้ธุรกิจคาสิโนในเอเชียแปซิฟิก มีสัดส่วนสูงที่สุด โดยจะมีสัดส่วนถึงร้อยละ 43 และตลาดอเมริกาจะเป็นอันดับสองโดยมีสัดส่วนร้อยละ 40 ซึ่งในปี  ค.ศ.2015 ธุรกิจคาสิโนในเอเชียแปซิฟิกจะครองที่ 1 ในโลก

ต่อมามี ศ.ดร.นันทวัฒน์  บรมานันท์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในหัวข้อ “การพนันล้อมบ้าน กับการแสวงหาความรู้เพื่อจัดระเบียบ”ว่า สิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับการพนันคือตัวกฏหมายที่ใช้บังคับเอาและเอาผิดกับนักพนัน ซึ่งเรามีกฎหมายการพนันฉบับแรกปีพุทธศักราช 2473 ในปีรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งได้มีการตราพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2473 ขึ้นใช้บังคับเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการพนันฉบับแรกของประเทศไทย ต่อมาเมื่อกฎหมายดังกล่าวใช้บังคับไปได้ระยะหนึ่งก็ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ที่มี เนื้อหาสาระเป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการพนันให้เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับการพนันให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นในสมัยของจอมพล ป. พิบูลสงคราม

“ต่อมาในยุคสมัยนี้ก็ได้มีความพยายามในการแก้ไขกฏหมายฉบับนี้เพราะความไม่ครอบคลุมของกฏหมายที่มีเพียง 11 มาตรา และการกำหนดประเภทของการพนันที่ไม่ครอบคลุมกับยุคสมัยและเทคโนโลยีเราจะเห็นประเภทของการพนันที่เราไม่เคยเห็นในกฏหมายการพนันอาทิ เต๋าข้ามด่าน ดวด อีก้อย อีโปงซัด ซึ่งเป็นการพนันที่เราเล่นในอดีต บทบัญญัติในกฏหมายที่เราเห็นจึงเป็นบทบัญญัติที่มีปัญหา”

ศ.ดร. นันทวัฒน์ กล่าวอีกว่า กฎหมายการพนันฉบับนี้นิยามการเล่นพนันไม่ชัดเจน เขียนไม่ครอบคลุมเหมือนกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ หรือกฎหมายเซ็นเซอร์ที่นิยามของกฏหมายทั้งสองฉบับชัดเจนมาก วิธีของการเขียนกฎหมายต้องสร้างความนิยามสำหรับอนาคตให้กว้าง เราไม่สามารถนำคำนิยามของกฏหมายพนันฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมาปรับเข้ากับข้อเท็จจริงทีเกิดขึ้นในปัจจุบันได้เลย

“นอกจากนี้แล้วปัญหาเรื่องบทลงโทษของกฏหมายที่กำหนดโทษของผู้กระทำผิดสูงสุดจำคุก 3 ปี และปรับไม่เกิน 1 พันบาท เป็นโทษที่เบามาก และไม่ชัดเจนครอบคลุมกับการพนันทั้งหมดทุกรูปแบบ และเอาผิดกับการพนันออนไลน์ไม่ได้ กฎหมายพนันที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันจึงเป็นกฏหมายที่เสื่อมสภาพและทำให้เกิดการพนันทุกหัวระแหงและทำให้เกิดทัศนคติที่ว่าคนที่เล่นการพนันไม่ได้ทำพิษร้ายแรง”

อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดการพนันอย่างถูกกฎหมายนั้น สิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกคือ การออกมาตรการในการควบคุมผู้ที่จะเข้ามาเล่นให้ชัดเจน โดยเฉพาะในส่วนของเยาวชนก การเก็บภาษีกับผู้เข้า นอกจากนี้ในส่วนของคาสิโนในบางประเทศอนุญาตได้เฉพาะนักท่องเที่ยว ดังนั้นหากจะมีการพัฒนากฏหมายมาตรการเหล่านี้ ก็ควรกำหนดให้ชัดเจนด้วย

ด้าน ผศ.ดร. กนกวรรณ มะโนรมย์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวว่า ถึงแม้ประเทศไทยเราการพนันจะเป็นสิ่งที่ผิดกฏหมาย แต่รอบประเทศของเราการพนันกลายเป็นเรื่องที่ถูกกฏหมายและมีบ่อนผุดขึ้นเต็มไปหมด และไปมาหาสู่กันอย่างง่ายดาย จึงทำให้เป็นโอกาสอันง่ายที่ประเทศเพื่อนบ้านเหล่านั้นจะดึงเม็ดเงินจากคนไทยเข้าประเทศ เมื่อถามว่าทำไมต้องมีการเปิดบ่อนตามบริเวณชายแดน เหตุผลเพราะชายแดนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและสร้างเศรษฐกิจนั่นเอง

“ปัญหาของการพนันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องส่วนตัว ทรัพย์สินเท่านั้น แต่ส่งผลกระทบต่อสังคมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ตรงด่านช่องจอมจะมีรถรับส่งนักท่องเที่ยวเข้าบ่อนเป็นล่ำเป็นสัน ดังนั้นเรื่องของการพนันมันจึงมีหลายแง่มุมที่เราจะต้องพิจารณาในการแก้ไขปัญหาการพนันเพราะประเด็นของปัญหาทับซ้อนกันหลากหลายมิติ” อาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าว

 

 

ที่มาศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาการพนัน

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม