จันทบุรีเดินหน้าจังหวัดนำร่องปลอดเหล้า-บุหรี่

โดย
| |
อ่าน : 1,667

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบระดับจังหวัด

นายเกรียงเดช เข็มทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในการประชุม กล่าวว่า ตามที่จังหวัดจันทบุรี ถือเป็น 1 ใน 6 จังหวัดพื้นที่นำร่องในการขับเคลื่อนและรณรงค์ จังหวัดปลอดเหล้า-ปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ซึ่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ จังหวัดจันทบุรี กำหนดประกาศให้ จังหวัดจันทบุรีปลอดเหล้า-ปลอดบุหรี่ ภายในปี 2556 เพื่อให้การดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดจันทบุรี เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ จึงจัดการประชุมขึ้นเพื่อร่วมกันรับทราบผลการทำงานในปี 2555 ที่ผ่านมา  อนุบัญญัติออกใหม่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ระเบียบกรมควบคุมโรคว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ  รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมด้านมาตรการในการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและบริบทของพื้นที่

สำหรับอนุบัญญัติที่ออกใหม่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และแนวทางการปฏิบัติ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดสถานที่หรือบริเวณ ฉบับแรก ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถหรือบนรถ ฉบับที่ 2 ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน คือห้ามขายและห้ามบริโภค ฉบับสุดท้าย ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ คือ ห้ามขายยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้า หรือสโมสร และห้ามบริโภคยกเว้นที่พักส่วนบุคคล สโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี

ทั้งนี้ จังหวัดจันทบุรีได้แต่งตั้งเจ้าพนักงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ในช่วงเทศกาลสำคัญและกรณีพบเห็นการละเมิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ

ในการประชุมครั้งนี้ สคร.3 ชลบุรี ได้สนับสนุนนิติกรนายสุทธิพร บู่ทอง เข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะอนุบัญญัติที่ออกใหม่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และแนวทางการปฏิบัติ จำนวน 3 ฉบับ ดังกล่าว รวมทั้งเรื่องของการ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบอีกด้วย

 

 

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี โดย ทวีศักดิ์ สิทธิเวช

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม