ส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ ด้วยหลัก 3 อ. 2 ส.

โดย
| |
อ่าน : 7,267

สาธารณสุขกาญจนบุรี จัดอบรมถวายความรู้พระสงฆ์ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพและ แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องด้วยหลัก 3 อ. 2 ส.

สาธารณสุขกาญจนบุรี จัดอบรมถวายความรู้พระสงฆ์ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพและแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องด้วยหลัก 3 อ. 2 ส. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ และสนับสนุนให้พระสงฆ์เป็นแกนนำหลักในการดำเนินงานร่วมกับชุมชน ในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ลดเสี่ยง ลดโรค และก้าวสู่วิถีชีวิตพอเพียง

นายแพทย์อภิชาติ รอดสม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า คนไทยร้อยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งใช้หลักการทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตจนกลายเป็นรากฐานทางประเพณีและวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์มรดกของชาติไทย พระสงฆ์จึงเป็นผู้มีความสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนา พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาสังคม ท้องถิ่น ชุมชน อันเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง สิ่งแวดล้อม และขยายผลสู่การพัฒนา สุขภาวะของชุมชน จากผลงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันวิจัยและสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2555 สัมภาษณ์พระสงฆ์ จำนวน 246 รูป ใน 11 จังหวัด ทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้งวัดในเขตเมืองใหญ่ เขตเมืองขนาดกลาง และในชนบท

ได้ข้อสรุปว่า พระสงฆ์มีปัญหาสุขภาวะทางกาย โดยเฉพาะความอ้วน เนื่องจากมีรอบเอวเกิน 90 เซนติเมตร จำนวนมาก คิดเป็นร้อยละ 43 ในจำนวนนี้ร้อยละ 59.8 ไม่มีโรคประจำตัว ขณะที่ 40.2 มีโรคประจำตัว ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และมะเร็ง ซึ่งความเสี่ยงของโรคส่วนใหญ่มีสาเหตุจากพฤติกรรมสุขภาพและการบริโภคอาหาร ที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ ขาดการออกกำลังกาย และการสูบบุหรี่ เนื่องจากพระสงฆ์ไม่สามารถเลือกฉันอาหารเองได้ ต้องฉันอาหารตามที่ฆราวาสตักบาตรหรือนำอาหารมาถวาย ประกอบกับสถานภาพของพระสงฆ์ไม่เอื้อต่อการออกกำลังกาย ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีจึงจัดการอบรมและถวายความรู้ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพและแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องด้วยหลัก 3 อ. 2 ส. ในโครงการคนไทยไร้พุง จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2556 ณ ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีพระสงฆ์ในตำบลจัดการสุขภาพดี วิถีชีวิตไทย จังหวัดกาญจนบุรี 26 ตำบล 13 อำเภอ จาก 35 วัด จำนวน 60 รูป เข้าร่วมรับการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการถวายความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพและแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ ถูกต้องด้วยหลัก 3 อ. 2 ส. นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ และสนับสนุนให้พระสงฆ์เป็นแกนนำหลักในการดำเนินงานร่วมกับชุมชน ในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ลดเสี่ยง ลดโรค และก้าวสู่วิถีชีวิตพอเพียง สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

 

 

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม